பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள்

19.01.2021   வங்கித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2021இன் 01ஆம் இலக்க   உரிமம்பெற்ற வர்த்தக வங்கிகளின் தற்றுணிபுக் கொடுப்பனவுகள் மீதான கட்டுப்பாடுகள்
22.12.2020   அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 2020இன் 05ஆம் இலக்கம்   ஈட்டுப் பிணையாகக் கொண்ட வீடமைப்புக் கடன்கள் மீதான உயர்ந்தபட்ச வட்டி வீதங்கள்
12.11.2020   Banking Act Determination No. 01 of 2020   Annual Licence Fee of Licensed Commercial Banks and Licensed Specialised Banks

Pages