பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள்

22.03.2022   Banking Act Directions No. 01 of 2022   Forward Sales and Purchases of Foreign Exchange by Licensed Commercial Banks
11.03.2022   Monetary Law Act Order No. 01 of 2022   Amendment to the Maximum Interest Rates on Lending Products of Licensed Banks
27.12.2021   Banking Act Determination No. 01 of 2021   Annual Licence Fee of Licensed Commercial Banks and Licensed Specialised Banks
01.10.2021   Banking Act Direction No. 15 of 2021   Margin Requirements Against Imports
08.09.2021   வங்கித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2021இன் 12ஆம் இலக்க   இறக்குமதிகளுக்கு எதிராக எல்லைத் தேவைப்பாடுகள்
13.07.2021   Banking Act Direction No. 11 of 2021   Restrictions on Discretionary Payments of Licensed Banks

Pages