பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள்

30.11.2018   வங்கித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2018இன் 11ஆம் இலக்க   உாிமம்பெற்ற வங்கிகளின் வௌிநாட்டு நாணயக் கடன்பாடுகள்
30.11.2018   வங்கித்தொழில் சட்டக் கட்டளை 2018இன் 02ஆம் இலக்க   வங்கித்தொழில் (கரைகடந்த வங்கித்தொழில் வியாபாரத் திட்டம்) கட்டளை
28.09.2018   வங்கித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2018இன் 06ஆம் இலக்க   உந்து ஊர்திகளின் இறக்குமதியினைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள்
24.05.2018   வங்கித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2018இன் 02ஆம் இலக்க   உரிமம்பெற்ற வங்கிகளின் முகவர்களை நியமித்தல்
14.03.2018   வங்கித்தொழில் சட்டக் கட்டளை 2018இன் 01ஆம் இலக்க   வங்கித்தொழில் (கரைகடந்த வங்கித்தொழில் வியாபாரத் திட்டம்) கட்டளை
12.12.2017   Banking Act Directions No. 7 of 2017   Foreign Currency Borrowings by Licensed Banks
26.10.2017   Banking Act Directions No. 5 of 2017   Enhancement of Minimum Capital Requirement of Banks

Pages