பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள்

26.04.2019   Monetary Law Act Order No. 1 of 2019   Maximum Interest Rates on Sri Lanka Rupee Deposits of Licensed Banks
18.04.2019   Banking Act Directions No. 2 of 2019   Measures to Curtail Imports of Motor Vehicles
30.11.2018   வங்கித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2018இன் 11ஆம் இலக்க   உாிமம்பெற்ற வங்கிகளின் வௌிநாட்டு நாணயக் கடன்பாடுகள்
30.11.2018   வங்கித்தொழில் சட்டக் கட்டளை 2018இன் 02ஆம் இலக்க   வங்கித்தொழில் (கரைகடந்த வங்கித்தொழில் வியாபாரத் திட்டம்) கட்டளை

Pages