බැංකු සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන

25.07.2016   Banking Act Determination No.1 of 2016   Annual Licence fee of Licensed Commercial Banks and Licensed Specialised Banks
25.01.2016   02/17/150/0095/001   Reporting on Cyber Security Events

Pages