බැංකු සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන

30.11.2018   බැංකු පනත් නියෝගය 2018 අංක 2   බැංකු (අක්වෙරළ බැංකු කටයුතු පටිපාටිය) නියෝගය
14.03.2018   බැංකු පනත් නියෝගය 2018 අංක 1   බැංකු (අක්වෙරළ බැංකු කටයුතු පටිපාටිය) නියෝගය
12.12.2017   Banking Act Directions No. 7 of 2017   Foreign Currency Borrowings by Licensed Banks
26.10.2017   Banking Act Directions No. 5 of 2017   Enhancement of Minimum Capital Requirement of Banks

Pages