බැංකු සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන

26.05.2017   Circular No. 02 of 2017   Interest Rates on Credit Products
22.03.2017   Banking Act Determination No. 01 of 2017   Amendment to Pawning Conditions Issued to Licensed Commercial Banks
22.03.2017   Banking Act Directions No. 03 of 2017   Amendment to Regional Development Banks (Pawning) Directions 1998
25.01.2016   02/17/150/0095/001   Reporting on Cyber Security Events

Pages