බැංකු සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන

02.12.2013   බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු නිකුත් කළ විධානයන්, චක්‍රලේඛ සහ මාර්ගෝපදේශ   බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු නිකුත් කළ විධානයන්, චක්‍රලේඛ සහ මාර්ගෝපදේශ 2013 නොවැම්බර් මස 30 වන දිනය දක්වා
02.12.2013   බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු වෙත නිකුත් කළ විධානයන්, චක්‍රලේඛ සහ මාර්ගෝපදේශ   බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු වෙත නිකුත් කළ විධානයන්, චක්‍රලේඛ සහ මාර්ගෝපදේශ 2013 නොවැම්බර් මස 30 වන දිනය දක්වා

Pages