බැංකු සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන

19.01.2021   Banking Act Direction No. 1 of 2021   Restrictions on Discretionary Payments of Licensed Banks
12.11.2020   Banking Act Determination No. 01 of 2020   Annual Licence Fee of Licensed Commercial Banks and Licensed Specialised Banks

Pages