බැංකු සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන

20.12.2019   Banking Act Directions No. 12 of 2019   Domestic Systematically Important Banks
24.09.2019   Monetary Law Act Order No. 3 of 2019   Maximum Interest Rates on Sri Lanka Rupee Deposits of Licensed Bank
08.05.2019   Circular No. 07 of 2019   Concessions Granted to Tourism Industry

Pages