විනිමය අනුපාත

නිරූපිත එතැන් එ.ජ.ඩොලරයේ විනිමය අනුපාතිකය සෙවීම

නිරූපිත එතැන් එ.ජ.ඩොලරයේ විනිමය අනුපාතිකය යනු පෙර දිනයේදී දේශීය විදේශ විනිමය වෙළදපොළහි එ.ජ.ඩොලරයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා රුපියලහි සිදු වූ සමස්ථ සැබෑ එතැන් ගණුදෙණුවල බර තැබූ සාමාන්‍ය අගය වේ.

දෛනික නිරූපිත විනිමය අනුපාත සෙවීම

දිනය ආරම්භයේ දී එ.ජ.ඩොලරයට එරෙහිව ජගත් ව්‍යවහාර මුදල් සඳහා වූ අනුපාතික සහ නිරූපිත එතැන් එ.ජ.ඩොලරයේ විනිමය අනුපාතිකය (එ.ජ. ඩොලරයකට ශ්‍රී ලංකා රුපියල්) පදනම් කරගනිමින් ව්‍යුත්පන්න කරනු ලැබූ නිරූපිත විනිමය අනුපාතික වේ.

දෛනික ගැනුම් හා විකුණුම් අනුපාත සෙවීම

විදුලි පණිවුඩ පැවරුම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ තෝරාගන්නා ලද ප්‍රධාන වාණිජ බැංකු විසින් එදින පෙරවරු 9.30 ට ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රධාන ව්‍යවහාර මුදල්වල ගැණුම් හා විකුණුම් විනිමය අනුපාතයන්හි සාමාන්‍ය අගය පදනම් කරගනියි.(වාණිජ බැංකු විසින් සපයනලද මෙම විනිමය අනුපාත දිනයෙහි ආරම්භක අනුපාත වන අතර දිනය තුලදී විනිමය අනුපාතයන්හි උච්චාවචනයන් සිදුවුවහොත් එම විනිමය අනුපාත වෙනස්විය හැක.)

ඇමරිකානු ඩොලර්

ඇ .ඩො/රු නිරූපිත විනිමය අනුපාතය

බ්‍රිතාන්‍ය පවුම්

බ්‍රි.ප/රු නිරූපිත විනිමය අනුපාතය

යුරෝ

යුරෝ/රු නිරූපිත විනිමය අනුපාතය

යෙන්

යෙන්/රු නිරූපිත විනිමය අනුපාතය

යුවාන්

යුවාන්/රු නිරූපිත විනිමය අනුපාතය

ඕස්ට්‍රෙලියානු ඩොලර්

ඕ.ඩො./රු නිරූපිත විනිමය අනුපාතය

දෛනික රන් මිල

දිනය ආරම්භයේ දී ට්‍රෝයි අවුන්ස එකක් සදහා රත්‍රන් මිලෙහි එ.ජ. ඩොලර් අගය සහ නිරූපිත එ.ජ.ඩොලරයේ එතැන් විනිමය අනුපාතිකය (එ.ජ. ඩොලරයකට ශ්‍රී ලංකා රුපියල්) පදනම් කරගනිමින් රත්‍රන් මිල ව්‍යුත්පන්න කරනු ලැබේ.