විනිමය අනුපාත

අනුරූපිත එතැන් එ.ජ.ඩොලරයේ විනිමය අනුපාතිකය සෙවීම

අනුරූපිත එතැන් එ. ජ. ඩොලරයේ විනිමය අනුපාතිකය යනු පෙර දිනයේ දී දේශීය අන්තර්-බැංකු එතැන් විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළෙහි සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් එතැන් ගනුදෙනු (මිල ගණන් කැඳවීමේ ඉල්ලීම් තුළින් / RFQ) හරහා සිදු කරන ලද වෙළෙඳපොළ මැදිහත්වීම්වල එ. ජ. ඩොලරයට එරෙහි ව ශ්‍රී ලංකා රුපියලෙහි සිදු වූ සමස්ත එතැන් ගනුදෙනුවල බර තැබූ සාමාන්‍ය අගය වේ.

දෛනික නිරූපිත විනිමය අනුපාත සෙවීම

දිනය ආරම්භයේ දී එ.ජ.ඩොලරයට එරෙහිව ජගත් ව්‍යවහාර මුදල් සඳහා වූ අනුපාතික සහ නිරූපිත එතැන් එ.ජ.ඩොලරයේ විනිමය අනුපාතිකය (එ.ජ. ඩොලරයකට ශ්‍රී ලංකා රුපියල්) පදනම් කරගනිමින් ව්‍යුත්පන්න කරනු ලැබූ නිරූපිත විනිමය අනුපාතික වේ.

දෛනික ගැනුම් හා විකුණුම් අනුපාත සෙවීම (විදුලි පැවරුම්)

විදුලි පැවරුම් විනිමය අනුපාතයන් යනු ශ්‍රී ලංකාවේ තෝරා ගන්නා ලද බලපත්‍රලාභී බැංකු විසින් එදින පෙරවරු 9.30ට ප්‍රධාන විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ඒකක නවයක් සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද විදුලි පැවරුම් ගැනුම් හා විකුණුම් විනිමය අනුපාතයන් වෙන් වෙන් ව ගෙන ගණනය කරන ලද සාමාන්‍ය අගයන් වේ. (බලපත්‍රලාභී බැංකු විසින් සපයන ලද මෙම විනිමය අනුපාත දිනයෙහි ආරම්භක සාමාන්‍ය අනුපාත වන අතර දිනය තුළ දී වෙළෙඳපොළ විනිමය අනුපාතයන්හි උච්චාවචනයන් සිදු විය හැක.)

ඇමරිකානු ඩොලර්

ඇ .ඩො/රු නිරූපිත විනිමය අනුපාතය

බ්‍රිතාන්‍ය පවුම්

බ්‍රි.ප/රු නිරූපිත විනිමය අනුපාතය

යුරෝ

යුරෝ/රු නිරූපිත විනිමය අනුපාතය

යෙන්

යෙන්/රු නිරූපිත විනිමය අනුපාතය

යුවාන්

යුවාන්/රු නිරූපිත විනිමය අනුපාතය

ඕස්ට්‍රෙලියානු ඩොලර්

ඕ.ඩො./රු නිරූපිත විනිමය අනුපාතය

දෛනික රන් මිල

දිනය ආරම්භයේ දී ට්‍රෝයි අවුන්ස එකක් සදහා රත්‍රන් මිලෙහි එ.ජ. ඩොලර් අගය සහ නිරූපිත එ.ජ.ඩොලරයේ එතැන් විනිමය අනුපාතිකය (එ.ජ. ඩොලරයකට ශ්‍රී ලංකා රුපියල්) පදනම් කරගනිමින් රත්‍රන් මිල ව්‍යුත්පන්න කරනු ලැබේ.