තවත් ප්‍රස්ථාර

මධ්‍ය                  322.6667

ගැනුම්               315.7075

විකුණුම්            333.4925