තවත් ප්‍රස්ථාර

නිරූපිත           201.2131

ගැනුම්              198.5008

විකුණුම්            202.9992