තවත් ප්‍රස්ථාර

නිරූපිත     228.9217

ගැනුම්              224.2742

විකුණුම්               232.8435