තවත් ප්‍රස්ථාර

මධ්‍ය                  344.9207

ගැනුම්               340.0548

විකුණුම්            360.5560