තවත් ප්‍රස්ථාර

මධ්‍ය                   391.0428

ගැනුම්                385.3500

විකුණුම්              408.0819