තවත් ප්‍රස්ථාර

නිරූපිත     267.6235

ගැනුම්              262.6398

විකුණුම්               271.2861