තවත් ප්‍රස්ථාර

නිරූපිත     31.4774

ගැනුම්              30.4976

විකුණුම්               31.7771