තවත් ප්‍රස්ථාර

නිරූපිත     143.8472

ගැනුම්              140.3790

විකුණුම්               146.6081