තවත් ප්‍රස්ථාර

මධ්‍ය                  216.0415

ගැනුම්               211.2584

විකුණුම්             225.2694