තවත් ප්‍රස්ථාර

නිරූපිත     1.7720

ගැනුම්              1.7434

විකුණුම්               1.8128