තවත් ප්‍රස්ථාර

මධ්‍ය                  2.4420

ගැනුම්               2.4095

විකුණුම්            2.5535