மாற்று விகிதங்கள்

குறியீட்டு ஐ.அ.டொலர் உடன் செலாவணி வீதம் (ஐ.அ.டொலர் 1 இற்கு இல.ரூபா)

குறியீட்டு ஐ.அ.டொலர் உடன் செலாவணி வீதம் என்பது, உள்நாட்டு வங்கிகளுக்கிடையிலான செலாவணிச் சந்தையில் முன்னைய வியாபார நாள் முழுவதும் மேற்கொள்ளப்பட்ட அனைத்து உண்மையான ஐ.அ.டொலர்/ இல.ரூபா உடன் கொடுக்கல்வாங்கல்களின் நிறையேற்றப்பட்ட சராசரி வீதமாகும்.

குறியீட்டு செலாவணி வீதங்கள் (உலக நாணயங்களின் 1 அலகிற்கு இல.ரூபா)

குறியீட்டுச் செலாவணி வீதங்கள் என்பது வியாபார நாளின் தொடக்கத்தில் ஐ.அ.டொலருக்கெதிரான உலக நாணய வீதங்களையும் குறியீட்டு ஐ.அ.டொலர் உடன் செலாவணி வீதத்தினையும் ( ஐ.அ.டொலரொன்றிற்கு இல. ரூபா) அடிப்படையாகக் கொண்டு பெறப்பட்டவையாகும்.

வாங்கும் மற்றும் விற்கும் செலாவணி வீதங்கள்

சராசரி வாங்கும் மற்றும் விற்கும் செலாவணி வீதங்கள் உரிமம் பெற்ற முக்கியமான வர்த்தக வங்கிகளினால் நாளாந்த அடிப்படையில் மு.ப 9.30 மணிக்கு தந்தி மாற்றல்களுக்காக வழங்கப்படும் வீதமாகும் (வர்த்தக வங்கிகளினால் வழங்கப்பட்ட இவ்வீதங்கள் நாளாந்த ஆரம்ப வீதங்களாகக் கருதப்படுவதுடன் அவை செலாவணி வீதத்தின் ஒரு நாளுக்குள்ளேயான செலாவணி வீத அசைவுகளின் காரணமாக நாளுக்குரிய காலப்பகுதியில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கும் உட்பட்டனவாகும்.

ஐ.அ.டொலர்

ஐ.அ.டொலர்/ இல.ரூபா உடனடி குறிகாட்டல் வீதம்

பிரித்தானிய பவுண்

பிரித்தானிய பவுண்/ இல. ரூபா குறிகாட்டல் வீதம்

யூரோ

யூரோ/ இல. ரூபா குறிகாட்டல் வீதம்

யப்பான் ஜென்

யப்பான் ஜென்/ இல. ரூபா குறிகாட்டல் வீதம்

சீன ரென்மின்பி

சீன ரென்மின்பி/ இல. ரூபா குறிகாட்டல் வீதம்

அவுஸ். டொலர்

அவுஸ்.டொலர்/ இல. ரூபா குறிகாட்டல் வீதம்