மாற்று விகிதங்கள்

ஐ.அ.டொலர் / இலங்கை ரூபா உடன் செலாவணி வீதத்தின் நடு வீதத்தினைத் தேடு (ஒரு ஐ.அ.டொலருக்கான இல.ரூபா)

ஐ.அ.டொலர்/ இலங்கை ரூபா உடன் செலாவணி வீதத்தின் நடு வீதம் என்பது முந்தி/ பிந்திக் கிடைக்கப்பெறுகின்ற தொழில் நாள் முழுவதும் "விலைக்கான கோரிக்கை" முறையூடாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற இலங்கை மத்திய வங்கியின் உடனடித் தலையீடுகள் உள்ளடங்கலாக உள்நாட்டு வங்கிகளுக்கிடையிலான வெளிநாட்டுச் செலாவணிச் சந்தையில் செய்யப்படுகின்ற அனைத்து உண்மையான ஐ.அ.டொலா்/ இலங்கை ரூபா உடன் கொடுக்கல்வாங்கல்களின் நிறையேற்றப்பட்ட சராசரி வீதமாகும்.

நடு செலாவணி வீதங்களைத் தேடு (உலக நாணயங்களின் 1 அலகிற்கு இல.ரூபா)

தொழில் நாளின் ஆரம்பத்தில் அத்துடன் ஐ.அ.டொலா்/ இலங்கை ரூபா உடனடி செலாவணி வீதத்தின் நடு வீதத்தில் (ஒரு ஐ.அ.டொலருக்கான இல.ரூபா) ஐ.அ.டொலருக்கெதிரான உலக நாணய வீதங்களின் அடிப்படையில் நடு செலாவணி வீதங்கள் பெறுவிக்கப்படுகின்றன.

ஐ.அ.டொலர்/ இலங்கை ரூபா உடன் செலாவணி வீதத்தின் நடு வீதமும் மாறுபாட்டு எல்லையும்

வாங்கும் மற்றும் விற்கும் செலாவணி வீதங்கள்

சராசரி வாங்கும் மற்றும் விற்கும் தந்திமாற்றல் செலாவணி வீதங்களானவை தெரிவுசெய்யப்பட்ட உரிமம்பெற்ற வங்கிகள் மூலம் ஒன்பது குறித்துரைக்கப்பட்ட நாணயங்களுக்கென தந்தி மாற்றல்களுக்காக நாளாந்த அடிப்படையில் மு.ப 9.30 மணிக்கு வழங்கப்படும் கோரல்களின் அடிப்படையில் கணிக்கப்படுகின்றன. (இவ்வீதங்கள் உரிமம்பெற்ற வர்த்தக வங்கிகளினால் வழங்கப்படும் நாளாந்த ஆரம்ப வீதங்களின் சராசரியாக கருதப்படுவதுடன் அவை செலாவணி வீதத்தின் ஒரு நாளுக்குள்ளேயான அசைவுகளின் காரணமாக நாளின்போது மாற்றமடையலாம்).

ஐ.அ.டொலர்

ஐ.அ.டொலர்/ இல.ரூபா உடனடி குறிகாட்டல் வீதம்

பிரித்தானிய பவுண்

பிரித்தானிய பவுண்/ இல. ரூபா குறிகாட்டல் வீதம்

யூரோ

யூரோ/ இல. ரூபா குறிகாட்டல் வீதம்

யப்பான் ஜென்

யப்பான் ஜென்/ இல. ரூபா குறிகாட்டல் வீதம்

சீன ரென்மின்பி

சீன ரென்மின்பி/ இல. ரூபா குறிகாட்டல் வீதம்

அவுஸ். டொலர்

அவுஸ்.டொலர்/ இல. ரூபா குறிகாட்டல் வீதம்