ශ්‍රී ලංකා සමාජ-ආර්ථික දත්ත

සමාජ ආර්ථික විචල්‍යයන් පිළිබඳ ව සංඛ්‍යාන වගු හා රූප සටහන් ද රටරටවල් අතර සන්සන්දනයන් ද ඇතුළත් සාක්කු ප්‍රමාණයේ වාර්ෂික ප්‍රකාශනයකි. ප්‍රකාශනය ඉංග්‍රීසි, සිංහල සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් ඇත.

 

 

 

 

 

ශ්‍රී ලංකා සමාජ-ආර්ථික දත්ත - 2020

ශ්‍රී ලංකා සමාජ-ආර්ථික දත්ත - 2019

ශ්‍රී ලංකා සමාජ-ආර්ථික දත්ත - 2018

ශ්‍රී ලංකා සමාජ-ආර්ථික දත්ත - 2017

ශ්‍රී ලංකා සමාජ-ආර්ථික දත්ත - 2016

ශ්‍රී ලංකා සමාජ-ආර්ථික දත්ත - 2015

ශ්‍රී ලංකා සමාජ-ආර්ථික දත්ත - 2014

ශ්‍රී ලංකා සමාජ-ආර්ථික දත්ත - 2013

ශ්‍රී ලංකා සමාජ-ආර්ථික දත්ත - 2012

ශ්‍රී ලංකා සමාජ-ආර්ථික දත්ත - 2011

ශ්‍රී ලංකා සමාජ-ආර්ථික දත්ත - 2010

ශ්‍රී ලංකා සමාජ-ආර්ථික දත්ත - 2009

ශ්‍රී ලංකා සමාජ-ආර්ථික දත්ත - 2008

ශ්‍රී ලංකා සමාජ-ආර්ථික දත්ත - 2007