වාර්ෂික වාර්තාව 2020

 

I වන වෙළුම

 

මුල් පිටු

 

I කොටස

   මූලික ආර්ථික දර්ශක

   මූලික සමාජ දර්ශක

   පරිච්ජේද

      1. ආර්ථික, මිල සහ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව, ඉදිරි දැක්ම සහ ප්‍රතිපත්ති

      2. ජාතික නිෂ්පාදිතය, වියදම, ආදායම සහ සේවා නියුක්තිය

      3. ආර්ථික සහ සමාජ යටිතල පහසුකම්

      4. මිල සහ වැටුප්

      5. විදේශීය අංශයේ ප්‍රවණතා සහ ප්‍රතිපත්ති

      6. රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හා රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු

      7. මුදල් ප්‍රතිපත්තිය, පොලී අනුපාතික, මුදල් සහ ණය

      8. මූල්‍ය අංශයේ කාර්යසාධනය සහ පද්ධති ස්ථායීතාව

 

   විශේෂ සටහන්

      1. කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව

      2. ආයෝජන ආකර්ෂණය උදෙසා ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීම

      3. කොවිඩ්-19 තුළින් බලගැන්වුණු නිවසේ සිට රැකියාවේ නිරත වීම

      4. විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ∶ ප්‍රවණතා, ගැටලු සහ ඉදිරි දැක්ම

      5. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව 2020 වසරේ දී උපයෝගී කර ගත් මුදල් ප්‍රතිපත්ති උපකරණ

      6. ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වෙත ලබා දෙන බැංකු ණය

      7. බැංකුකරණයේ නව යුගයක්: හරිතබවින් හා ඉන් ඔබ්බට

      8. කොවිඩ්-19 ව්‍යාප්තියේ "නව සාමාන්‍යය" තුළ බැංකු අධීක්ෂණය සහ නියාමනය

      9. තාක්ෂණ ප්‍රතිග්‍රහණය සහ සයිබර් ආරක්ෂාව කෙරෙහි කොවිඩ්-19හි බලපෑම්

     10. ප්‍රධාන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ග: 2020

 

   රූප සටහන්

      1. ජාතික නිෂ්පාදිතය, වියදම, ආදායම සහ සේවා නියුක්තිය සංක්ෂිප්තයක් ලෙස

      2. ආර්ථික සහ සමාජ යටිතල පහසුකම්වල ක්‍රියාකාරිත්වය

      3. මිල සහ වැටුප් විචලන

      4. විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

      5. රාජ්‍ය මූල්‍ය අංශයේ කාර්යසාධනය

      6. මුදල් අංශයේ කාර්යසාධනය

      7. මූල්‍ය අංශයේ කාර්යසාධනය

 

සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය

විශේෂ සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය

 

II වන වෙළුම

 

මුල් පිටු

II කොටස

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් සහ කටයුතු

III කොටස

මහ බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ආයතනවල වැඩකටයුතු හා මෙහෙයුම්වලට අදාළ රජය හා මුදල් මණ්ඩලය විසින් වසර තුළදී උපයෝගී කරගනු ලැබූ පරිපාලන විධිවිධාන

IV කොටස

2020 දී සම්මත කරන ලද මහ බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකා බැංකු ආයතනවල වැඩකටයුතු හා මෙහෙයුම්වලට අදාළ නීති අණපනත්