ஆண்டறிக்கை 2020

 

தொகுதி I

 

முதன்மைப் பக்கங்கள்

பகுதி I

   முதன்மைப் பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகள்

   முதன்மைச் சமூகக் குறிகாட்டிகள்

   அத்தியாயங்கள்

      1. பொருளாதாரம், விலை மற்றும் நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாடு, தோற்றப்பாடு மற்றும் கொள்கைகள்

      2. தேசிய வெளியீடு, செலவினம், வருமானம் மற்றும் தொழில்நிலை

      3. பொருளாதார மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு

      4. விலைகளும் கூலிகளும்

      5. வெளிநாட்டுத்துறை அபிவிருத்திகளும் கொள்கைகளும்

      6. இறைக்கொள்கையும் அரச நிதியும்

      7. நாணயக் கொள்கை, வட்டி வீதங்கள், பணம் மற்றும் கொடுகடன்

      8. நிதியியல் துறைச் செயலாற்றம் மற்றும் முறைமை உறுதித்தன்மை

 

   சிறப்புக் குறிப்புக்கள்

      1. கொவிட்-19 உலகளாவிய தொற்றுநோய்ச் சூழ்நிலையில் இலங்கையின் உணவுப் பாதுகாப்பு

      2. மேம்பட்ட உலகத் தரமிடல்கள்: முதலீட்டாளர்களின் முன்னேற்றத்திற்கான படிக்கல்

      3. கொவிட்-19 உலகளாவிய நோய்த்தொற்றினால் தூண்டப்பட்ட வழமையான பணிகளை வீட்டிலிருந்து மேற்கொள்வதனை நோக்கிய மாறுதல்

      4. தொழிலாளர் பணவனுப்பல்கள்: போக்குகள், பிரச்சனைகள் மற்றும் முன்னோக்கிய பார்வை

      5. 2020ஆம் ஆண்டில் இலங்கை மத்திய வங்கியால் பின்பற்றப்பட்ட நாணயக் கொள்கைக் கருவிகள்

      6. நுண்பாக, சிறிய மற்றும் நடுத்தரளவுத் தொழில்முயற்சிகளுக்கான வங்கிக் கொடுகடன்

      7. வங்கித்தொழில் துறையில் புதியதோர் சகாப்தம்: பசுமையும் அதனைத் தாண்டியும்

      8. கொவிட்-19 நோய்ப்பரவலின் மத்தியியல் 'புதிய வாழ்க்கை முறைக்கான' வங்கிகளின் ஒழுங்குபடுத்தலும் மேற்பார்வையும்

      9. தொழில்நுட்பத்தினைப் பின்பற்றுதல் மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு மீது கொவிட்-19இன் தாக்கங்கள

     10. முக்கிய பொருளாதாரக் கொள்கை வழிமுறைகள் - 2020

 

   நிழற்படங்கள்

      1. தேசிய வெளியீடு, செலவினம், வருமானம் மற்றும் தொழில்நிலை வரைபடம் - 2020

      2. பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பின் செயலாற்றம்

      3. விலைகள் மற்றும் கூலிகளின் அசைவுகள் - 2020

      4. வெளிநாட்டுத் துறைச் செயலாற்றம்

      5. இறைத் துறையின் செயலாற்றம்

      6. நாணயத் துறையின் செயலாற்றம்

      7. நிதியியல் துறையின் செயலாற்றம்

 

புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு

சிறப்பு புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு

 

தொகுதி II

 

முதன்மைப் பக்கங்கள்

பகுதி II

இலங்கை மத்திய வங்கியின் கணக்குகளும் தொழிற்பாடுகளும்

பகுதி III

ஆண்டுப்பகுதியில் அரசாங்கத்தினாலும் நாணயச்சபையினாலும் இலங்கை மத்திய வங்கி மற்றும் வங்கித்தொழில் நிறுவனங்களின் நடைமுறைகள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட நிருவாக வழிமுறைகள்

பகுதி IV

2020ஆம் ஆண்டின் இலங்கை மத்திய வங்கியினதும் இலங்கையிலுள்ள வங்கித்தொழில் நிறுவனங்களினதும் செயற்பாடுகள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள் தொடர்பான சட்டவாக்கங்கள்