ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - මාතර

“ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා අවශ්‍ය e-Commerce වෙබ් අඩවිය සාදා ගනිමු - 03 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද “ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා අවශ්‍ය e-Commerce වෙබ් අඩවිය සාදා ගනිමු - 03 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2021 මාර්තු මස 04 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

“ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා අවශ්‍ය e-Commerce වෙබ් අඩවිය සාදා ගනිමු - 02 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද “ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා අවශ්‍ය e-Commerce වෙබ් අඩවිය සාදා ගනිමු - 02 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2021 මාර්තු මස 03 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

“ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා අවශ්‍ය e-Commerce වෙබ් අඩවිය සාදා ගනිමු - 01 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද “ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා අවශ්‍ය e-Commerce වෙබ් අඩවිය සාදා ගනිමු - 01 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2021 මාර්තු මස 02 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

“අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ කාර්යභාරය සහ අපනයන වෙළඳපොළ ප්‍රවේශය” පිළිබඳ මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද “අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ කාර්යභාරය සහ අපනයන වෙළඳපොළ ප්‍රවේශය” පිළිබඳ මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2021 පෙබරවාරි මස 15 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ඩී. එම්. පී. දිසානායක මහතා වන අතර ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වෙළඳපොළ සංවර්ධන අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ උදේනි විජේකෝන් මහත්මිය, තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ කේ. වයි. සී ග්‍රෙරෝ මහතා, වෙළඳ පහසුකම් සහ වෙළඳ තොරතුරු අංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක හෙල්මලි විතාරණ මහත්මිය සහ වෙළඳ පහසුකම් සහ වෙළඳ තොරතුරු අංශයේ අපනයන ප්‍රවර්ධන නිලධාරී නිර්මලා ගජනායක මහත්මිය විසින් සාකච්ඡා මඩුල්ල ලෙස සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"සමාගමකට BOI අනුමැතිය ලබා ගන්නේ කෙසේද?" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "සමාගමකට BOI අනුමැතිය ලබා ගන්නේ කෙසේද?" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2021 පෙබරවාරි මස 08 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ ආයෝජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මහින්ද රාමනායක මහතා විසිනි.

"සේවක අර්ථසාධක අරමුදල හා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කාර්යභාරය" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහයෝගයෙන් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ ආයතනවල නිලධාරීන්, සුළු හා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "සේවක අර්ථසාධක අරමුදල හා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කාර්යභාරය" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2020 දෙසැම්බර් මස 09 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය සපයන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධිකාරී ඒ. ජී. යූ. තිලකරත්න මහතා විසිනි.

"ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 11 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 11 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2021 පෙබරවාරි මස 25 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

"ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 10 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 10 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2021 ජනවාරි මස 29 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

"ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2021 ජනවාරි මස 26 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ පීපල්ස් ලයිෆ් ෆවුන්ඩේෂන් (ඇපකාර) සමාගමේ සභාපති සහ ලයිෆ් ඇකඩමි උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ජී.ඩබ්ලිව්. ස්ටැන්ලි පෙරේරා මහතා විසිනි.

"ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 09 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 09 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2021 ජනවාරි මස 22 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

"අපනයන කටයුතු සඳහා විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය යොදා ගන්නා ආකාරය" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "අපනයන කටයුතු සඳහා විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය යොදා ගන්නා ආකාරය" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2021 ජනවාරි මස 19 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ ආයෝජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මහින්ද රාමනායක මහතා විසිනි.

"ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 08 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 08 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2021 ජනවාරි මස 15 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

"ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටි" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටි" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2021 ජනවාරි මස 12 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ සීමාසහිත රණවීර ඇසෝසියේට් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර සහකරු/අධ්‍යක්ෂ අතුල රණවීර මහතා විසිනි.

"ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 07 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 07 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2021 ජනවාරි මස 08 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

"ආනයන/අපනයන ක්‍රියාවලිය - 05 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ආනයන/අපනයන ක්‍රියාවලිය - 05 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2021 ජනවාරි මස 05 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ ආයෝජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මහින්ද රාමනායක මහතා විසිනි.

"ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 06 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 06 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2020 දෙසැම්බර් මස 31 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

"ආනයන/අපනයන ක්‍රියාවලිය - 04 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ආනයන/අපනයන ක්‍රියාවලිය - 04 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2020 දෙසැම්බර් මස 30 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ ආයෝජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මහින්ද රාමනායක මහතා විසිනි.

"ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 05 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 05 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2020 දෙසැම්බර් මස 24 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

"ආනයන/අපනයන ක්‍රියාවලිය - 03 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ආනයන/අපනයන ක්‍රියාවලිය - 03 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2020 දෙසැම්බර් මස 22 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ ආයෝජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මහින්ද රාමනායක මහතා විසිනි.

"ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 04 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 04 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2020 දෙසැම්බර් මස 17 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

"ආනයන/අපනයන ක්‍රියාවලිය - 02 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ආනයන/අපනයන ක්‍රියාවලිය - 02 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2020 දෙසැම්බර් මස 15 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ ආයෝජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මහින්ද රාමනායක මහතා විසිනි.

"ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 03 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 03 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2020 දෙසැම්බර් මස 10 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

"ආනයන/අපනයන ක්‍රියාවලිය - 01 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ආනයන/අපනයන ක්‍රියාවලිය - 01 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2020 දෙසැම්බර් මස 08 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ ආයෝජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මහින්ද රාමනායක මහතා විසිනි.

"ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 02 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 02 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2020 දෙසැම්බර් මස 03 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

"ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 01 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - 01 කොටස" මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2020 නොවැම්බර් මස 26 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය සපයන ලද්දේ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

"ජාතික ගිණුම්" පිළිබඳ මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් ගුරුවරුන් සහ අ.පො.ස. උසස් පෙළ සිසූන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද "ජාතික ගිණුම්" පිළිබඳ මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2020 නොවැම්බර් මස 12 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජාතික ගිණුම් අංශ ප්‍රධානී ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්ෂ කේ. ජී. වීරකෝන් මහතා විසිනි.

“ණයක් ගැනීමට CRIB එක බාධාවක්ද?” පිළිබඳ මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් බැංකු හා බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන්, ව්‍යවසායකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද “ණයක් ගැනීමට CRIB එක බාධාවක්ද?” පිළිබඳ මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය 2020 නොවැම්බර් මස 18 වන දින Zoom මෘදුකාංගය ඔස්සේ සහ මුහුණුපොත (Facebook) හරහා සජීවීව සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යංශයේ මෙහෙයුම් කළමනාකරු ඉන්දික දිසානායක මහතා වන අතර එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ නන්දි ඇන්තනී මහතා සහ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කළමනාකරු සංජීවනී රත්නායක මහත්මිය විසින් සාකච්ඡා මඩුල්ල ලෙස සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

“ඩිජිටල් ගනුදෙනු" මැයෙන් වූ දැනුවත් කිරීමේ මාර්ගගත සම්මන්ත්‍ර‍ණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් රාජගිරිය බැංකු විදු පියසෙහි සහයෝගයෙන් ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට හා රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු, බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු, බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් සහ ලියාපදිංචි මූල්‍ය කල්බදුකරණ ආයතනවලට අනුබද්ධිත නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද  “ඩිජිටල් ගනුදෙනු" මැයෙන් වූ දැනුවත් කිරීමේ මාර්ගගත සම්මන්ත්‍ර‍ණය (Webinar)  2020 සැප්තැම්බර් මස 23 වන දින Zoom මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම මාර්ගගත සම්මන්ත්‍ර‍ණය සඳහා 134 දෙනෙකු සම්බන්ධ වූහ. මෙම සම්මන්ත්‍ර‍ණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගෙවීම් හා පියවීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්ෂ පී.ජී.ජී.එන්. රූපසිංහ මහතා විසින් සම්පත් දායකත්වය සපයන ලදී.

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන සහ ණය කඳවුර - 2020.09.30

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් තුනපහ නිෂ්පාදනයේ නිරත හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සුළු හා මධ්‍ය  පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන සහ ණය කඳවුර 2020 සැප්තැම්බර් මස 30 වන දින දී ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් 36 ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

'රාජ්‍ය ණය හා ආර්ථික සංවර්ධනය' මැයෙන් දැනුම්වත් කිරීමේ මාර්ගගත සම්මන්ත්‍ර‍ණයක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට හා රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයන්ට අනුබද්ධිත ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨයේ සහ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පීඨයේ සිසු සිසුවියන් හා විශ්වවිද්‍යාල කථිකාචාර්යවරුන් / කථිකාචාර්යවරියන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "රාජ්‍ය ණය හා ආර්ථික සංවර්ධනය" යන මැයෙන් දැනුවත් කිරීමේ මාර්ගගත සම්මන්ත්‍ර‍ණයක් (Webinar)  2020 අගෝස්තු මස 27 යන දින Zoom මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම මාර්ගගත සම්මන්ත්‍ර‍ණය සඳහා 187 දෙනෙකු සම්බන්ධ වූහ. මෙම සම්මන්ත්‍ර‍ණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය අධිකාරී කේ.ඒ.යූ.එස්.කේ. තිලකරත්න මහතා විසින් සම්පත් දායකත්වය සපයන ලදී.

විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2020 සැප්තැම්බර් මස 21 වන දින හෝල් ඩි ගෝල් ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 178 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු එම්. පී. අනුර මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මිරිස්ස ප්‍රදේශයේ ධීවර ප්‍රජාව සඳහා පවත්වන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2020 සැප්තැම්බර් මස 11 වන දින මිරිස්ස ශ්‍රී සුනන්දාරාමයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 91 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු එම්. පී. අනුර මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

“2019 වාර්ෂික වාර්තාවෙන් පිළිබිඹු වන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය”

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් දකුණු පළාතේ ආර්ථික විද්‍යා විෂයය උගන්වනු ලබන ගුරුවරුන් / ගුරුවරියන් සහ විශ්වවිද්‍යාල කථිකාචාර්යවරුන් / කථිකාචාර්යවරියන් සහභාගී කරවන ලද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැංකු විදු පියස විසින් සංවිධානය කරන ලද “2019 වාර්ෂික වාර්තාවෙන් පිළිබිඹු වන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය” යන මැයෙන් වූ මාර්ගගත සම්මන්ත්‍ර‍ණයක් 2020 ජූලි මස 02 යන දින Zoom මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් සාර්ථකව පැවැත්විණි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතලේ, අනුරාධපුර හා නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය කාර්යාල මගින් ද මෙම මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය සඳහා අදාළ කලාපවලින් ගුරුවරුන්/ගුරුවරියන් සහභාගී කර විය. මෙම මාර්ගගත සම්මන්ත්‍ර‍ණය සඳහා 146 දෙනෙකු සම්බන්ධ වූහ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය එල්.ආර්.සී. පත්බේරිය මහතා දේශක මඩුල්ලෙහි සිටිමින් දේශනය සිදු කළ අතර ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය පී.කේ.ජී.හරිශ්චන්ද්‍ර මහතා සහ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ඩී.එස්.ටී. සුමිලා වානගුරු මෙනවිය දේශක මඩුල්ලෙහි සෙසු සාමාජිකයන් ලෙස සම්පත්දායකත්වය සැපයූහ.

උද්ධමන අපේක්ෂාවන් පිළිබඳ නියමු සමීක්ෂණය - 09.07.2020

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් පහසුකම් සලසන ලද උද්ධමන අපේක්ෂාවන් පිළිබඳ නියමු සමීක්ෂණයක් මාතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ තෝරාගත් නිලධාරීන් පිරිසක් සඳහා 2020 ජූලි මස 09 වන දින සාර්ථකව පවත්වන ලදී. මෙම නියමු සමීක්ෂණය මාතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත් වූ අතර ඒ සඳහා නිලධාරීන් 26 ක් සහභාගී වූහ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්ෂ බී. එන්. කේ. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. ඒ. සී. ජේ. සිරිවර්ධන මහත්මිය විසින් මෙම නියමු සමීක්ෂණය මෙහෙයවන ලදී.

"ඩිජිටල් අලෙවිකරණය සහ සංවාදශීලී වාණිජ්‍ය" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සහ තෝරා ගත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "ඩිජිටල් අලෙවිකරණය සහ සංවාදශීලී වාණිජ්‍ය" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2020 ජුනි මස 30 දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සහ සංවර්ධන නිලධාරීන් 18 ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය සපයන ලද්දේ එක්ස්ට්‍රොජීන් සොෆ්ට්වෙයාර් පුද්ගලික සමාගමේ සම-නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රුවන් දිසානායක මහතා විසිනි.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2020 මාර්තු මස 06 දින හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 64 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු එම්. පී. අනුර මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"අනවසර තැන්පතු ලබා ගැනීම්/ තහනම් මූල්‍ය ආයතන සහ පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳ” දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කටුවන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ද සහයෝගය ඇතිව වැලිපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් සාමාන්‍ය ජනතාව ඉලක්ක කරගනිමින් සංවිධානය කරන ලද "අනවසර තැන්පතු ලබා ගැනීම්/ තහනම් මූල්‍ය ආයතන සහ පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳ” දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2020 පෙබරවාරි මස 26 වන වැලිපිටිය, කටුවන ශ්‍රී පන්තරාම පුරාණ විහාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 126 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු මිගාර එස්. හඳුන්ගේ මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු එම්.පී. අනුර මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සූරීයවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ වෙළඳ සංගමයේ සාමාජිකයින් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2020 පෙබරවාරි මස 19 දින සූරීයවැව  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 100 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු එම්.පී.අනුර මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී. 

"අනවසර තැන්පතු ලබා ගැනීම්/ තහනම් මූල්‍ය ආයතන සහ පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳ” දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, ඇලපාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ද  සහයෝගය ඇතිව ඇලපාත කාන්තා සංගමයේ සාමාජිකාවන්  ඉලක්ක කරගනිමින් සංවිධානය කරන ලද "අනවසර තැන්පතු ලබා ගැනීම්/ තහනම් මූල්‍ය ආයතන සහ පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳ” දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2020 පෙබරවාරි මස 13 වන දින ඇලපාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 124 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු එම්.පී. අනුර මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහඩිජිටල් අලෙවිකරණය" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සේවය කරන සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරන හා මූල්‍ය පීඨයේ සිසු සිසුවියන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහඩිජිටල් අලෙවිකරණය" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2020 පෙබරවාරි මස 27 සහ 28 යන දිනයන්හි දී තංගල්ල සමන්ස් හෝටලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්, සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල සිසු සිසුවියන් 82 ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය සපයන ලද්දේ සීල්ඩ් පදනමේ සභාපති සහ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

“වර්ණ ගැළපීම හා මෝස්‌තර නිර්මාණය” පිළිබඳව දෙදින පුහුණු වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ නිරත සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද “වර්ණ ගැළපීම හා මෝස්‌තර නිර්මාණය” පිළිබඳව දෙදින පුහුණු වැඩසටහන 2020 පෙබරවාරි මස 18 සහ 20 යන දෙදින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ව්‍යවසායකයන් 18ක් සහභාගී වූහ. ශ්‍රී ලංකා පේෂකර්ම හා ඇඟලුම් ආයතනය විසින් මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලදී.

"ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සේවය කරන සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2020 ජනවාරි මස 23 සහ 24 යන දිනයන්හි දී ගාල්ල හසාරා හෝටලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සහ සංවර්ධන නිලධාරීන් 70 ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය සපයන ලද්දේ සීල්ඩ් පදනමේ සභාපති සහ ඒජ් ග්ලෝබල් ගෲප් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. බෙන්ජමින් මහතා විසිනි.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සහයෝගය ඇතිව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු, සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු, පරිපාලන ග්‍රාමනිලධාරීවරු සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය නිලධාරීන් ඉලක්ක කරගනිමින් සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2020 ජනවාරි මස17 වන දින රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 96 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු සුමුදු ගුණරත්න මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු එම්.පී. අනුර මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් වලස්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ වෙළඳ සංගමයේ සාමාජිකයින් සහ වලස්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පුහුණු නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2020 ජනවාරි මස 27 දින වලස්මුල්ල  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 179 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු එම්.පී.අනුර මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"මහන මැෂින් අළුත්වැඩියාව සිදු කිරීම" පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් ඇඟළුම් කර්මාන්තයේ නිරත ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සුළු හා මධ්‍ය  පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා "මහන මැෂින් අළුත්වැඩියාව සිදු කිරීම" පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහනක් 2020 ජනවාරි මස 20 වන දින සිට ජනවාරි මස 23 වන දින දක්වා ගාල්ල සමූපකාර මන්දිර ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් 31 ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"නිෂ්පාදන ඵලදායීතාව පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන"

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් බුසරා කෙමිකල්ස් ආයතනයේ සේවක පිරිස සඳහා සංවිධානය කරන ලද "නිෂ්පාදන ඵලදායීතාව පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන" 2020 ජනවාරි මස 14 වන දින උඩුකාව, චාලි මවුන්ට් කර්මාන්තපුරයේ පිහිටි එම ආයතන පරිශ්‍රයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා බුසරා කෙමිකල්ස් ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම සාමාජිකයින් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත ජාතික ඵලදායීතා ලේකම් කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඵලදායීතා සංවර්ධන නිලධාරීන් වන ජී.පී.ජී.එන්. පෙරේරා, කේ. නාගසිංහ සහ ඩබ්.එම්.එස්. අමරජීව යන මහත්වරුන් විසිනි.

"ව්‍යාපෘති වාර්තා සැකසීම" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අනුයුක්තව සිටින සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ ව්‍යවසායකයින් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපෘති වාර්තා සැකසීම" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2020 ජනවාරි මස 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සංවර්ධන නිලධාරීන් 34ක් සහ ව්‍යවසායකයින් 30ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය සපයන ලද්දේ මහජන බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ණය අංශයේ නියෝජ්‍ය කළමනාකරු රසික නාගොඩ මහතා විසිනි.

“රාජ්‍ය සුරැකුම්පත්වල ආයෝජනය කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ” පිළිබඳව රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අනුයුක්ත මාණ්ඩලික නිලධාරීන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද “රාජ්‍ය සුරැකුම්පත්වල ආයෝජනය කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ” පිළිබඳව රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019  ඔක්තෝබර් මස 07 වන දින මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා නිලධාරීන් 162 දෙනෙකු සහභාගී වූහ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමණාකරු එච්.එම්.සී.කේ. හේරත් මහතා විසින් මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලදී.

"ව්‍යාපෘති වාර්තා සැකසීම" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සේවය කරන සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපෘති වාර්තා සැකසීම" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2019 සැප්තැම්බර් මස 27 වන දින ගාල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සංවර්ධන නිලධාරීන් 78 ක් සහභාගී වූහ.මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය සපයන ලද්දේ මහජන බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ණය අංශයේ නියෝජ්‍ය කළමනාකරු රසික නාගොඩ මහතා විසිනි.

"අධ්‍යාපනික වැඩසටහන"

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් තංගල්ල බාලිකා විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "අධ්‍යාපනික වැඩසටහන" 2019 ඔක්තෝබර් මස 11 වන දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශිෂ්‍යාවන් 46ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු මිගාර හඳුන්ගේ මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු සුමුදු ගුණරත්න මහතා සහ කළමනාකාරිනී යූ.ඩබ්.ඒ.පී.කේ. වීරරත්න මහත්මිය විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"අධ්‍යාපනික වැඩසටහන"

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාර/ කොටුව ජනාධිපති විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "අධ්‍යාපනික වැඩසටහන" 2019 ඔක්තෝබර් මස 23 වන දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 38ක් සහභාගී වූ මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු මිගාර හඳුන්ගේ මහතා සහ කළමනාකාරිණී යූ.ඩබ්.ඒ.පී.කේ. වීරරත්න මහත්මිය විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

තත්ත්වයෙන් උසස් ප්‍රමිතිගත දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි කාර්යාලයේ සහයෝගය ඇතිව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආහාර තාක්ෂණ නිෂ්පාදනයන් සිදු කරන ක්ෂුද්‍ර හා සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "තත්ත්වයෙන් උසස් ප්‍රමිතිගත දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන” 2019 ඔක්තෝබර් මස 18 දින තෙලිජ්ජවිල දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ව්‍යවසායකයෝ 26 ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා මාතර නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය විසින් සම්පත්දායකත්වය සපයන ලදී.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝබර් මස 03 වන දින තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් 95ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු සුමුදු ගුණරත්න මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික සභාවේ සහයෝගය ඇතිව කුඩාවැල්ල ප්‍රදේශයේ ධීවර කාන්තාවන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 නොවැම්බර් මස 26 වන දින තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ධීවර කාන්තාවන් 46ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු සුමුදු ගුණරත්න මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික් කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශයේ සහයෝගය ඇතිව අතුරලිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ අතුරලිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 සැප්තැම්බර් මස 05 වන දින අතුරලිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 71ක පිරිසක් සහභාගී වූහ.  මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු සුමුදු ගුණරත්න මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"අධ්‍යාපනික වැඩසටහන"

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් කොටපොල සිසුමග අධ්‍යාපන ආයතනයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "අධ්‍යාපනික වැඩසටහන" 2019 අගෝස්තු මස 29 වන දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 38ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු සුමුදු ගුණරත්න මහතා සහ කළමනාකාරිණී යූ.ඩබ්.ඒ.පී.කේ. වීරරත්න මහත්මිය විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්, මහජනතාව සහ දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 සැප්තැම්බර් මස 10 වන දින දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 130ක පිරිසක් සහභාගී වූහ.  මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු සුමුදු ගුණරත්න මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් කටුවන ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්, මහජනතාව සහ කටුවන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 අගෝස්තු මස 27 වන දින කටුවන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 201 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු සුමුදු ගුණරත්න මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

“අන්තර්ජාතික වෙළඳාම” පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් දකුණු පළාතේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවල ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සහ දකුණු පළාතේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ යෙදී සිටින ව්‍යවසායකයින් සඳහා සංවිධානය කරන ලද “අන්තර්ජාතික වෙළඳාම” පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2019 සැප්තැම්බර් මස 04 වන දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 52 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා හබීබ් බැංකු සමාගමේ වෙළඳ සේවා අංශයේ හිටපු කළමනාකරු රිෂාඩ් අමීර් මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"බතික් කර්මාන්තයේ නිරත සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා නව තාක්ෂණික දැනුම ලබා දීමේ පුහුණු වැඩසටහන"

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය බල ප්‍රදේශයේ සංවිධානය කරන ලද "බතික් කර්මාන්තයේ නිරත සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්  සඳහා නව තාක්ෂණික දැනුම ලබා දීමේ පුහුණු වැඩසටහන" 2019 අගෝස්තු මස 08 සහ 13 යන දිනයන් හි දී හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සහ හික්කඩුව අල්පොන්සු බතික් පරිශ්‍රයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ව්‍යවසායකයන් 23 ක් සහභාගී විය. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලද්දේ ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය විසිනි.

"පාරිභෝගික සත්කාරය සහ නායකත්වය" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සහ මාතර දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි කළමනාකරුවන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "පාරිභෝගික සත්කාරය සහ නායකත්වය" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් 02 ක් 2019 අගෝස්තු මස 20 වන දින පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා සහ ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 69 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ආරක්ෂක සේවා පාලක ලුතිතන් කර්නල් (විශ්‍රාමික) චන්දන වීරකෝන් මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් හරහා ව්‍යවසායකයන්හට අලෙවිකරණ උපායමාර්ග නිර්මාණය කිරීමේ වැඩමුළුව"

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි කාර්යාලයේ සහයෝගය ඇතිව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යසායකයින් හා රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ සහ මූල්‍ය පීඨයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් හරහා ව්‍යවසායකයන්හට අලෙවිකරණ උපායමාර්ග නිර්මාණය කිරීමේ වැඩමුළුව" 2019 අගෝස්තු මස 07 වන දින රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් 19ක් සහ විශ්වවිද්‍යාල සිසු සිසුවියන් 99ක් සහභාගී විය.

"ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු හඳුනා ගැනීම සහ පිරිසිදු මුදල් නෝට්ටු ප්‍රතිපත්තිය" පිළිබඳ දැනුවත් කිරී‍මේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන සාප්පු, පෞද්ගලික රෝහල්, ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ හා ලංකා IOC සමාගමේ නියෝජිතායතන සහ සිංගර් පී.එල්.සී. සමාගමේ ප්‍රදර්ශනාගාරවල මුදල් අයකැමිවරුන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු හඳුනා ගැනීම සහ පිරිසිදු මුදල් නෝට්ටු  ප්‍රතිපත්තිය" පිළිබඳ දැනුවත් කිරී‍මේ වැඩසටහන 2019  ජූලි මස 29 වන දින ගාල්ල - කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 110 දෙනෙකු සහභාගී වූහ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක අධිකාරි ඒ.එම්. ගුණතිලක මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධිකාරී පී.එම්. විජේසිරි මහතා සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාජ මුදල් විමර්ශන අංශයේ බී.ඒ.ඩී. සමීර මහතා  විසින් මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලදී.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - වීරකැටිය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ මහජනතාව සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 අගෝස්තු මස 05 වන දින වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 100 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු සුමුදු ගුණරත්න මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා සහ තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් වැලිවිටිය - දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සහයෝගය ඇතිව එම ප්‍රදේශයේ මහජනතාව සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා සහ තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ජූලි මස 26 වන දින ගුරුසිංහගොඩ දීපාරාම විහාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 225 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු සුමුදු ගුණරත්න මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"උඩරට හා ඉන්දියානු ක්‍රමයට මනාලියන් ඇන්දවීම, හැඩගැන්වීම සහ කොණ්ඩා මෝස්තර පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩමුළුව"

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ රූපලාවණ්‍ය ශිල්පීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "උඩරට හා ඉන්දියානු ක්‍රමයට මනාලියන් ඇන්දවීම, හැඩගැන්වීම සහ කොණ්ඩා මෝස්තර පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩමුළුව" 2019 ජුලි මස 23 වන දින වැලිගම ටුවෙන්ටි ටූ බිනවැලි හෝටලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා රූපලාවණ්‍ය ශිල්පීන් 25 ක් සහ ඔවුන්ගේ නිරූපිකාවන් සහභාගී විය. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ ප්‍රවීණ රූපලාවණ්‍ය ශිල්පිනී හසිනි එච්. ගුණසේකර මහත්මිය විසිනි.

"මහන මැෂින් අළුත්වැඩියාව පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන”

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල බල ප්‍රදේශයේ ඇඟළුම් ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු ක්ෂුද්‍ර හා සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "මහන මැෂින් අළුත්වැඩියාව පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන” 2019 ජූලි මස 17 සහ 18  දෙදින තුළ දී වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ව්‍යවසායකයන් 20 ක් සහභාගී විය. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය සපයනු ලැබුවේ කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය විසිනි.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා" සහ "ණය හා ණයගැතිභාවය වැලැක්වීම" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් නාරංගල ග්‍රාම නිළධාරී බල ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාව සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා" සහ "ණය හා ණයගැතිභාවය වැලැක්වීම" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ජූලි මස 05 වන දින නාරංගල විහාරස්ථානයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 84 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු මිගාර හඳුන්ගේ මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා සහ තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සහ ණය කඳවුර

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික් කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශයේ සහයෝගය ඇතිව පස්ගොඩ සහ කොටපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයන්හි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා සහ තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සහ ණය කඳවුර 2019 ජූලි මස 09 වන දින පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 41 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු සුමුදු ගුණරත්න මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මල් වගාවේ නියුතු ව්‍යවසායකයන් සඳහා සඳහා සංවිධානය කරන ලද ක්ෂේත්‍ර චාරිකාව

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මල් වගාවේ නියුතු ව්‍යවසායකයන් සඳහා සඳහා සංවිධානය කරන ලද ක්ෂේත්‍ර චාරිකාව 2019 ජූනි මස 25 වන දින මිරිජ්ජවිල, වියළි කලාපීය උද්භිද උද්‍යානයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ව්‍යවසායකයින් 38 ක් සහභාගී විය. මෙම වැඩසටහන සඳහා මිරිජ්ජවිල, වියළි කලාපීය උද්භිද උද්‍යානයේ නිලධාරීන් විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

“භාණ්ඩ අපනයන/ආනයන ක්‍රියාවලිය” පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අනුයුක්තව සිටින සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද “භාණ්ඩ අපනයන/ආනයන ක්‍රියාවලිය” පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ජුනි මස 06 වන දින ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ව්‍යවසායකයන් 21 ක් සහ සංවර්ධන නිලධාරීන් 56 ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

“2018 වාර්ෂික වාර්තාවෙන් පිළිඹිබු වන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සමග ඒකාබද්ධව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ  ගුරුවරුන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද “2018 වාර්ෂික වාර්තාවෙන් පිළිඹිබු වන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ජුනි මස 27 වන දින ගාල්ල කඩවත්සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ගුරුභවතුන් 114 ක් සහභාගී වූහ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අර්ථශාස්ත්‍රඥ  කේ.ඒ.යූ.එස්.කේ.තිලකරත්න මහතා විසින් දේශනය මෙහෙය වනු ලැබීය.

"මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශයේ සහයෝගය ඇතිව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රූපලාවණ්‍ය ශිල්පීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ජුනි මස 11 වන දින ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 36 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ.  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු මිගාර හඳුන්ගේ මහතා විසින් මෙම වැඩසටහන සඳහා  සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

“2018 වාර්ෂික වාර්තාවෙන් පිළිඹිබු වන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සමග ඒකාබද්ධව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද “2018 වාර්ෂික වාර්තාවෙන් පිළිඹිබු වන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ජුනි මස 07 වන දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ගුරුභවතුන් 70 ක් සහභාගී වූහ.ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අර්ථශාස්ත්‍රඥ ඊ.ජී.ජේ.කේ. එදිරිසිංහ මහතා විසින් දේශනය මෙහෙයවනු ලැබීය.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික් කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශයේ සහයෝගය ඇතිව මාලිම්බඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල බල ප්‍රදේශයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ජුනි මස 03 වන දින මාලිම්බඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ව්‍යවසායකයන් 30 ක් සහභාගී විය. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු සුමුදු ගුණරත්න මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"ප්‍රමිතිකරණය සහ තත්ත්ව කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩසටහන” සහ “පාරිභොගික සේවා පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන“

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි කාර්යාලයේ සහයෝගය ඇතිව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආහාර තාක්ෂණ නිෂ්පාදනයන් සිදු කරන ක්ෂුද්‍ර හා සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "ප්‍රමිතිකරණය සහ තත්ත්ව කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩසටහන” සහ “පාරිභොගික සේවා පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන“ 2019 මැයි මස 30 දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ව්‍යවසායකයන් 49 ක් සහභාගී විය. මෙම වැඩසටහන සඳහා මාතර නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය විසින් සම්පත්දායකත්වය සපයන ලදී.

"මෘදු සෙල්ලම් බඩු නිෂ්පාදන පුහුණු වැඩසටහන”

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි කාර්යාලයේ සහයෝගය ඇතිව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මෘදු සෙල්ලම් බඩු නිෂ්පාදනයන් සිදු කරන ක්ෂුද්‍ර පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "මෘදු සෙල්ලම් බඩු නිෂ්පාදන පුහුණු වැඩසටහන” 2019 මැයි මස 27 සහ 28 දිනයන් හි දී වැලිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ව්‍යවසායකයන් 22 ක් සහභාගී විය. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලද්දේ “එල්.එස්.සී. ඉන්ඩස්ට්‍රි” ආයතනයේ හිමිකාරිණී ඒ.ජේ.කේ. දමයන්ති මහත්මිය විසිනි.

"ස්වර්ණාභරණ මෝස්තර නිර්මාණය" පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් වලස්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල බල ප්‍රදේශය තුළ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ නිරත ව්‍යවසායකයන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "ස්වර්ණාභරණ මෝස්තර නිර්මාණය" පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන 2019 මැයි මස 24 වන දින වලස්මුල්ල කොහොලාන ප්‍රජා ශාලාවේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ව්‍යවසායකයන් 47 ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා අභ්‍යාස ආයතනය විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා සහ තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික් කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශයේ සහයෝගය ඇතිව තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා සහ තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳ" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 මැයි මස 13 වන දින තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 47 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු මිගාර හඳුන්ගේ මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"ප්‍රමිතිකරණය සහ තත්ත්ව කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩසටහන” සහ “පාරිභොගික සේවා පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන“

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි කාර්යාලයේ සහයෝගය ඇතිව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආහාර තාක්ෂණ නිෂ්පාදනයන් සිදු කරන ක්ෂුද්‍ර හා සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා සංවිධානය කරන "ප්‍රමිතිකරණය සහ තත්ත්ව කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩසටහන” සහ “පාරිභොගික සේවා පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන“ 2019 මැයි මස 30 දින පෙ.ව. 8.30 සිට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ. මෙම වැඩසටහන සඳහා මාතර නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය විසින් සම්පත්දායකත්වය සපයනු ලැබේ.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා සංවිධානය කරන "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 මැයි මස 13 වන දින පෙ.ව. 09.00 සිට තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ.

"මැටි ආශ්‍රිත අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන"

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ  මැටි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයන්හි නිරත ක්ෂුද්‍ර හා සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "මැටි ආශ්‍රිත අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන" 2019 මාර්තු මස 22 සහ 25 දෙදින වීරකැටිය උඩුකිරිවිල ප්‍රජා ශාලාවේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ව්‍යවසායකයන් 23 ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් සම්පත්දායකත්වය සපයන ලදී.

"ව්‍යාපාර සැලසුම් සැකසීම" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සේවය කරන සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපාර සැලසුම් සැකසීම" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2019 මාර්තු මස 21 වන දින රත්නපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සංවර්ධන නිලධාරීන් 118 ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය සපයන ලද්දේ මහජන බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ණය අංශයේ නියෝජ්‍ය කළමනාකරු රසික නාගොඩ මහතා විසිනි.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂුද්‍ර හා සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා "ඵලදායීතාව පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන"

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂුද්‍ර හා සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "ඵලදායීතාව පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන" 2019 මාර්තු මස 14 වන දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ව්‍යවසායකයන් 61 ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලද්දේ මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත ජාතික ඵලදායීතා ලේකම් කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඵලදායීතා සංවර්ධන නිලධාරීන් වන කේ. නාගසිංහ, ජී.පී.ජී.එන්. පෙරේරා සහ ඩබ්.එම්.එස්. අමරජීව යන මහත්වරුන් විසිනි.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා" සහ "ණය හා ණයගැතිභාවය වැලැක්වීම" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාව සඳහා සංවිධානය කරන ලද "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා" සහ "ණය හා ණයගැතිභාවය වැලැක්වීම" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 මාර්තු මස 07 වන දින හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 155 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ප්‍රදේශීය කළමනාකරු මිගාර හඳුන්ගේ මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු එම්. පී. අනුර මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"ව්‍යපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන"

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සහ මාතර හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයන් හි සියලු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අනුයුක්තව සිටින සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන" 2019 පෙබරවාරි මස 28 වන දින මාතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 109 ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ පීඨයේ ව්‍යවසායකත්ව දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

‘විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා සහ තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම’ පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවයේ නියුතු සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ එම ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාව සඳහා සංවිධානය කරන ලද ‘විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා සහ තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම’ පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 මාර්තු මස 01 වැනි දින නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථක ව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 145ක පිරිසක් සහභාගී වූ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු එම්. පී. අනුර මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

‘මූල්‍ය සාක්ෂරතාව’ පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ රූපලාවන්‍ය ශිල්පීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද ‘මූල්‍ය සාක්ෂරතාව’ පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 පෙබරවාරි මස 26 වන දින මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථක ව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 47ක පිරිසක් සහභාගී වූ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු මිගාර හඳුන්ගේ මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

‘විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා සහ තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම’ පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවයේ නියුතු සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ එම ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාව සඳහා සංවිධානය කරන ලද ‘විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා සහ තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම’ පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 පෙබරවාරි මස 18 වැනි දින බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථක ව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 133ක පිරිසක් සහභාගී වූ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු එම්. පී. අනුර මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

‘විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා සහ තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම’ පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් වැලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවයේ නියුතු සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ එම ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාව සඳහා සංවිධානය කරන ලද ‘විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා සහ තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම’ පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 පෙබරවාරි මස 15 වැනි දින වැලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 149ක පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්ෂ එන්.ඒ.ඒ. විජේසිරි මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

‘විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා සහ තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම’ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවයේ නියුතු සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ එම ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාව සඳහා සංවිධානය කරන ලද ‘විධිමත් මූල්‍ය ආයතන, මූල්‍ය සේවා සහ තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම’ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 පෙබරවාරි මස 13 වැනි දින බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාර්ථක ව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා 149ක පිරිසක් සහභාගී වූ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු මිගාර හඳුන්ගේ මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා" සහ " ණය හා ණයගැතිභාවය වැලැක්වීම " පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාව සඳහා සංවිධානය කරන "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා" සහ "ණය හා ණයගැතිභාවය වැලැක්වීම" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 මාර්තු මස 07 වන දින පෙ.ව. 09.00 සිට හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ප්‍රදේශීය කළමනාකරු මිගාර හඳුන්ගේ මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු එම්. පී. අනුර මහතා විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙනු ලැබේ.

"ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන"

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ධීවර යාත්‍රා හිමිකරුවන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන " 2019 පෙබරවාරි මස 08 වන දින තංගල්ල ධීවර වරායේ දී හා තංගල්ල තානායම් පරිශ්‍රයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා ව්‍යවසායකයන් 26 ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලද්දේ නිපෝන් පේන්ට් ලංකා ලිමිටඩ්  ආයතනය විසිනි.

"අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ උපක්‍රම පිළිබඳ සාකච්ඡාව"

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් වැලිගම මිරිස්ස සංචාරක කලාපයේ ක්ෂුද්‍ර හා සුළු පරිමාණ හෝටල් හිමියන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ උපක්‍රම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක්" 2019 පෙබරවාරි මස 26 වන දින Weligama Bay Marriott Resort & Spa හෝටලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා "Booking.com" ආයතනය විසින් සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

A training programme on 'Online Hotel Booking, Food & Beverage and Bedroom Arrangement'

A training programme on "Online Hotel Booking, Food & Beverage and Bedroom Arrangement"  organised by the Regional Office Matara, Central Bank of Sri Lanka for the micro and small scale hoteliers in the tourism areas of Mirissa and Weligama was successfully held on 25th February 2019 at the Hotel Twenty Two Binaweli.  79 entrepreneurs participated for the programme. The resource persons for the programme were provided by Booking.com Company and Twenty Two Weligambay Hotel. 

ව්‍යපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සහ මාතර හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයන්හි සියලු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අනුයුක්ත ව සිටින සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන 'ව්‍යපාර ඩිජිටල්කරණය සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන' 2019 පෙබරවාරි මස 28 වන දින පෙරවරු 8.30 සිට මාතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ පීඨයේ ව්‍යවසායකත්ව දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය සපයා දෙනු ලැබේ.

"ව්‍යාපෘති වාර්තා සැකසීම" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සේවය කරන සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ ව්‍යවසායකයන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද "ව්‍යාපෘති වාර්තා සැකසීම" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2019 පෙබරවාරි මස 12 වන දින හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන සඳහා සංවර්ධන නිලධාරීන් 73 ක් සහ ව්‍යවසායකයන් 43 ක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය සපයන ලද්දේ මහජන බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ණය අංශයේ නියෝජ්‍ය කළමනාකරු රසික නාගොඩ මහතා විසිනි.

"අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ උපක්‍රම" පිළිබඳ සාකච්ඡාව

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් වැලිගම මිරිස්ස සංචාරක කලාපයේ ක්ෂුද්‍ර හා සුළු පරිමාණ හෝටල් හිමියන් සඳහා සංවිධානය කරන "අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ උපක්‍රම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක්" 2019 පෙබරවාරි මස 26 වන දින ප.ව. 08.30 සිට Weligama Bay Marriott Resort & Spa හෝටලයේ දී පැවැත්වේ. Booking.com ආයතනය විසින් මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙනු ලැබේ.

"අන්තර්ජාලය හරහා හෝටල් වෙන් කිරීම, ආහාරපාන සහ නිදන කාමර සකස් කිරීම" පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් වැලිගම මිරිස්ස සංචාරක කලාපයේ ක්ෂුද්‍ර හා සුළු පරිමාණ හෝටල් හිමියන් සඳහා සංවිධානය කරන "අන්තර්ජාලය හරහා හෝටල් වෙන් කිරීම, ආහාරපාන සහ නිදන කාමර සකස් කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන" 2019 පෙබරවාරි මස 25 වන දින ප.ව. 08.30 සිට වැලිගම, Twenty Two Binaweli හෝටලයේ දී පැවැත්වේ. "Booking.com" ආයතනය සහ "Twenty Two Weligambay" හෝටලය විසින් මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙනු ලැබේ.

"විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා" සහ "තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවයේ නියුතු සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ එම ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාව සඳහා සංවිධානය කරන "විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සහ මූල්‍ය සේවා" සහ "තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019 පෙබරවාරි මස 18 වන දින පෙ.ව. 09.00 සිට බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ.