බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම්

2021 අප්‍රේල් 12 වැනි දිනට

අංකය

නම සහ ලිපිනය

ඇමතුම් විස්තර
1. අබාන්ස් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
456, ආර් ඒ ද මැල් මාවත
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2208888
(94) 112575735
info@abansfinance.lk
www.abansfinance.lk
2.

 

එලයන්ස් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී එල් සී 
එලයන්ස් හවුස්
84, වෝඩ් පෙදෙස
කොළඹ 7
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2673673
(94) 11 2697205
info@alliancefinance.lk
www.alliancefinance.lk
3.

 

ඒ එම් ඩබ්ලිව් කැපිටල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
185, යුනියන් පෙදෙස
කොළඹ 2
දුරකතනය
ෆැක්ස් 
ව්ද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2446476
(94) 11 2304264
pramuditha.mendis@amwltd.com
www.capitalleasing.lk
4.

 

ආර්පිකෝ ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී එල් සී *
146, හැව්ලොක් පාර
කොළඹ 5
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 5553663
(94) 11 2580472
info@arpicofinance.com
www.arpicofinance.com
5.

 

ඒෂියා ඇසෙට් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
76/1, ධර්මපාල මාවත
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 5669922/ 5899300
(94) 11 2577477
info@asiaassetfinance.lk
www.asiaassetfinance.com
6.

 

ඇසෝෂියේටඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී එල් සී *
89, හයිඩ් පාර්ක් කෝනර්
කොළඹ 2
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2687158
(94) 11 2688760
info@amf.lk
www.amf.lk
7. බිම්පුත් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී *
362, කොළඹ පාර, පැපිලියාන 
බොරලැස්ගමුව
දුරකතනය
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4491491
(94) 11 5550368
ho@bimputhfinance.com
www.bimputh.com
8.

සීබීසී ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් 
187, කටුගස්තොට පාර
මහනුවර

දුරකතනය
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 81 2213498
(94) 81 2224521
info@cbcfinance.lk
www.cbcfinance.com
9.

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී එල් සී 
270, වෝක්ෂෝල් වීදිය
කොළඹ 02

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
ව්ද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 81 2227000/11 2300555
(94) 81 2232047/11 2300441
cenfin@cf.lk
www.cf.lk
10. සිටිසන්ස් ඩිවෙලොප්මන්ට් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී 
123, ඔරාබිපාෂා මාවත
කොළඹ 10
දුරකතනය
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 7388388
(94) 11 2429888
cdb@cdb.lk
www.cdb.lk
11.

කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී 
165, කින්සි පාර
කොළඹ 08

දුරකතනය
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2000000
(94) 11 2327882
ccl@cclk.lk
www.cclk.lk
12. කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී 
68, බෞද්ධාලෝක මාවත
කොළඹ 4
දුරකතනය
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4526526
(94) 11 4526517
info@clc.lk
www.clc.lk
13.

ඩයලොග් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
57, ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවත
කොළඹ 3

දුරකතනය
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4317317
(94) 11 4317335
financialservice@dialog.lk
www.dialogfinance.lk
14.

ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්
114, වෝඩ් පෙදෙස
කොළඹ 7

(ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් 2011 අංක 42 දරණ මුදල් ව්‍යාපාර පනතේ 31(5)(ආ) වන වගන්තිය ප්‍රකාරව, ඊටීඅයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය ගණන් බේරා වසා දැමීම සඳහා, බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයා විසින්, නිසි බලය ඇති අධිකරණයක් වෙත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබීමට සැලැස්වීම සඳහා තීරණය කරන ලදී)

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 5323323
(94) 11 2674435
info@eti.lk
www.eti.lk
15. ෆින්ට්‍රෙක්ස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්
851, දොස්තර ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත
කොළඹ 14
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 5200100
(94) 11 5200111
info@fintrexfinance.com
www.fintrexfinance.com
16. එච් එන් බී ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
168, නාවල පාර 
නුගේගොඩ
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2176262
(94) 11 2176263
info@hnbfinance.lk
www.hnbfinance.lk
17. අයිඩියල් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්
299, ආචාර්ය කොල්වින් ආර් ද සිල්වා මාවත 
යුනියන් පෙදෙස
කොළඹ 2
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2396060
(94) 11 2396757
info@idealfinance.lk
www.idealfinance.lk
18.

කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් *
69, වෝඩ් පෙදෙස 
කොළඹ 7

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය

(94) 11 2685656 / 4381381
(94) 11 4717784 / 4209613
info@kanrich.lk
www.kanrich.lk

19.

ලංකා ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්
(පෙර, සිටි ෆිනෑන්ස් කෝපරේෂන් ලිමිටඩ්)
76, එස්. ද. එස්. ජයසිංහ මාවත
කොහුවල
නුගේගොඩ

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය

(94) 11 2825404-6
(94) 11 2825404-5
info@lcbfinance.lk
www.lcbfinance.lk

20.

එල් බී ෆිනෑන්ස් පී එල් සී 
275/75, මහාචාර්ය ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවත
කොළඹ 07

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2155000
(94) 11 2564488
mails@lbfinance.lk
www.lbfinance.lk
21. එල් ඕ එල් සී ඩිවෙලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
100/1, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත
රාජගිරිය
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 5889300
(94) 11 2662875
info@lolcdevfin.com
www.lolc.com
22. එල් ඕ එල් සී ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
100/1, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත
රාජගිරිය
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 5880880
(94) 11 2865606
lofin@lankaorix.com
www.lolcfinance.com
23. මර්කන්ටයිල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී 
236, ගාලු පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2343720-7
(94) 11 2434524
mercantile@mi.com.lk
www.mi.com.lk
24. මර්චන්ට් බෑන්ක් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී *
බෑන්ක් ඔෆ් සිලෝන් මර්චන්ට් කුලුන
28, ශාන්ත මයිකල් පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4711711
(94) 11 2565666
mbslbank@mbslbank.com
www.mbslbank.com
25. මල්ටි ෆිනෑන්ස් පී එල් සී 
100, බුත්ගමුව පාර
රාජගිරිය
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4645555
(94) 11 4645564
info@multifinance.lk
www.multifinance.lk
26. නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පී එල් සී **
28, ඩික්මන් පාර
කොළඹ 5
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4760800
(94) 11 4760867
info@nlfplc.com
www.nationlanka.com
27. ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
61, ධර්මපාල මාවත
කොළඹ 7
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 7577577
(94) 11 7577511
orientfinance@orient.lk
www.orientfinance.lk
28. පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී 
1161, මරදාන පාර
කොළඹ 8
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2631631
(94) 11 2481105/ 2631190
plclease@plc.lk
www.plc.lk
29. පීපල්ස් මර්චන්ට් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
21, නවම් මාවත
කොළඹ 2
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2300191/4, 7666333
(94) 11 2300190, 7666399
info@pmb.lk
www.pmb.lk

30.

ප්‍රයිම් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී 
61, ඩී එස් සේනානායක මාවත
කොළඹ 8
දුරකතනය
 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2679285/87
(94) 11 7777222/82
(94) 11 2679284
info@primefinance.lk
www.primefinance.lk
31. රිචඩ් පීරිස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්
69, හයිඩ් පාර්ක් කෝනර් 
කොළඹ 2
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 5900600
(94) 11 2680775
info@rpfinancelk.com
www.rpfinancelk.com
32. සර්වෝදය ඩිවෙලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්
155/A, ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ඩී. සිල්වා මාවත
කොළඹ 8
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 5444666
(94) 11 2667411
info@sdf.lk
www.sarvodayafinance.lk
33. සෙංකඩගල ෆිනෑන්ස් පී එල් සී 
267, 2 වැනි මහල
ගාලු පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2301301
(94) 11 2301937
senk@senfin.com
www.senfin.com
34. සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලංකා) පී එල් සී
498, ආර්. ඒ. ඩි මෙල් මාවත
කොළඹ 3

දුරකතනය 

ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

(94) 11 2303717, 23164165, 2100001
(94) 11 2303715
financecompany@singersl.com
www.singerfinance.com
35.

සිංහපුත්‍ර ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
11, හිල් වීදිය
මහනුවර

(2011 අංක 42 දරණ මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ මුදල් ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා නිකුත් කර ඇති බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමේ දැන්වීමක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය (මුදල් මණ්ඩලය) විසින් මෙම ආයතනයට නිකුත් කරනු ලැබ ඇත. කෙසේ වෙතත්, පනතේ ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාරව, බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමේ දැන්වීම සඳහා සමාගම සිය විරෝධතා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එහි ප්‍රාග්ධන වර්ධනය කිරීමේ සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කර ඇත. තැන්පත්කරුවන්ගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් නියම කරන ලද කාල රාමුව තුල එම ප්‍රාග්ධන වර්ධනය කිරීමේ සැලස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ආයතනය වෙත අවස්ථාවක් ලබා දීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.)

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 81 5555555
(94) 81 2203403
info@sinhaputhra.com
www.sinhaputhra.lk
36. සියපත ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
46/12,"සයුරු සෙවන"
නවම් මාවත
කොළඹ 2
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 7605605
(94) 11 7605606
info@siyapatha.lk
www.siyapatha.lk
37. සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී *
13, ද ෆොන්සේකා පෙදෙස
කොළඹ 4
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2359600/700
(94) 11 2359799
info@softlogicfinance.lk
www.softlogicfinance.lk
38.

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පී එල් සී 
5, ආර් ඒ ද මැල් මාවත
කොළඹ 4

(2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනතේ 31(1) වන වගන්තිය ප්‍රකාරව, 2021 අප්‍රේල් මස 12 දින ප.ව. 5:00 සි‍ට බලපැවැත්වෙන පරිදි ව්‍යාපාර කටයුතු අත්හිටුවන ලදී)

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2556160-5
(94) 11 2595061
info@sfs.lk
www.sfs.lk
39. ට්‍රේඩ් ෆිනෑන්ස් ඇන්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් පී එල් සී 
459, යුනියන් පෙදෙස
කොළඹ 2
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2688421-2
(94) 11 2699226
tradefi@sltnet.lk
www.tfil.lk
40. යූ බී  ෆිනෑන්ස් කම්පැනි ලිමිටඩ් *
10,ඩේසි විලා පටුමග
කොළඹ 4
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4468888
(94) 11 2508517
info@ubf.lk
www.ubf.lk
41. වැලිබල් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී 
310, ගාලු පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4393100
(94) 11 4393129
info@vallibelfinance.com
www.vallibelfinance.com

 

* අවම ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මකතා අවශ්‍යතාවය සපුරා නොමැති අතර එම විධානයන්ට අනුකූල වීම සඳහා කාල දිගුවක් ලබා දි ඇත.

** අවම ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මකතා අවශ්‍යතාවය සපුරා නොමැති අතර ආයතනය විසින් මේ දක්වා ප්‍රාග්ධනය වර්ධනය කිරීමේ පිළිගතහැකි සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කර නොමැත.

සටහන: අවම ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මකතා  අවශ්‍යතාවයට අනුකූල නොවන බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම්වල නාමයන් සඳහන් කර ඇත්තේ එය තැන්පත්කරුවන්ට සැලකිය යුතු අවධානමක් ඇති කරන බැවිනි.