உாிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகள்

2021 ஒத்தோபர் 13 இல் உள்ளவாறு

இல

பெயா் மற்றும் விலாசம்

தொடா்பு கொள்ள வேண்டி விபரங்கள்
1. அபான்ஸ் பினான்ஸ் பிஎல்சி
456, ஆர். ஏ. டி. த. மாவத்தை
கொழும்பு 3
தொலைபேசி 
தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2208888
(94) 112 375517
inquiries@abansfinance.lk
www.abansfinance.lk
2.

 

அலியான்ஸ் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி
அலியான்ஸ் கவுஸ்
84, வார்ட் பிளேஸ்
கொழும்பு 7
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2673673 
(94) 11 2697205 
info@alliancefinance.lk
www.alliancefinance.lk
3.

 

ஏஎம்டபிள்யு கப்பிட்டல் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
185, யூனியன் பிளேஸ்
கொழும்பு 02
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2446476 
(94) 11 2325557
inquiries.amwclf@amwltd.com
www.capitalleasing.lk
4.

 

ஏசியா அசெற் பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 76, பார்க் வீதி
கொழும்பு 02
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 7699000
(94) 11 2314296
info@asiaassetfinance.lk
www.asiaassetfinance.lk
5.

 

அசோசியேற்றட் மோட்டர் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி *
89, ஹை பார்க் கோனர் 
கொழும்பு 2

(2021.04.01தொடக்கம் நடைமுறைக்கு வரும்கையில் ஆர்பிகோ பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி அசோசியேற்றட் மோட்டர் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி உடன் ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளது.)

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2687158 
(94) 11 2688760 
info@amf.lk 
www.amf.lk
6. பிம்புத் பினான்ஸ் பிஎல்சி *
362, கொழும்பு வீதி, பெப்பிலியான
பொரலஸ்கமுவ
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 4491491
(94) 11 5550368 
ho@bimputhfinance.com
www.bimputh.com
7. சிபிசி பினான்ஸ் லிமிடெட்
(செரண்டிப் பினான்ஸ் லிமிடெட் என்று முன்னர் அறியப்பட்ட)
187, கட்டுகஸ்தொர வீதி
கண்டி
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 81 2213498
(94) 81 2224521
info@cbcfinance.lk
www.cbcfinance.com
8. சென்றல் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி
84, ராஜ வீதி
கண்டி
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 81 2230230/ 11 2300555
(94) 81 2232047/ 11 2300441 
cenfin@cf.lk 
www.centralfinance.lk
9. சிற்றிசன்ஸ் டெவலப்மென்ட் பிசினஸ் பினான்ஸ் பிஎல்சி
123, ஒரபிபாஸா மாவத்தை
கொழும்பு 10
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 7388388 
(94) 11 2429888 
customercare@cdb.lk
www.cdb.lk
10.

கொமர்ஷல் கிறெடிற் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 165, கின்சி வீதி, 
கொழும்பு – 08

(2020.12.31 தொடக்கம் நடைமுறைக்கு வரும்கையில் ட்ரேட் பினான்ஸ் மற்றும் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிஎல்சி கொமர்ஷல் கிறெடிற் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி உடன் ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளது.)

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2000000 
(94) 11 2327882 
ccl@cclk.lk 
www.cclk.lk
11. கொமர்ஷல் லீசிங்க் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி 
68 பௌத்தாலோக மாவத்தை 
பம்பலபிட்டிய 
கொழும்பு 04
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 011 4526526 
(94) 011 4526517 
info@clc.lk 
www.clc.lk
12. டயலொக் பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 57, சிறிமத் அநாகரிக தர்மபால மாவத்தை,
கொழும்பு 03
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 4317317 
(94) 11 4317335
financialservice@dialog.lk
www.dialogfinance.lk
13.

 

ஈரிஐ பினான்ஸ் லிமிடெட்
114, வார்ட் பிளேஸ்
கொழும்பு 7

(இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையானது 2011ஆம் ஆண்டின் 42ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டத்தின் 31(5)(ஆ)ஆம் பிரிவின் நியதிகளின் பிரகாரம் ஈரிஐ பினான்ஸ் லிமிடெட்டை முடிவுறுத்துவதற்காக தகைமைவாய்ந்த நீதிமன்றமொன்றுக்கு விண்ணப்பத்தை மேற்கொள்ளுமாறு வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்களின் மேற்பார்வைப் பணிப்பாளரை பணிப்பதற்குத் தீர்மானித்துள்ளது.)

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 5323323
(94) 11 2674435 
info@eti.lk 
www.eti.lk
14. பின்ரெக்ஸ் பினான்ஸ் லிமிடெட்
851, டாக்டர் டனிஸ்ரர் சில்வா மாவத்தை
கொழும்பு 14
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 7977977
(94) 11 5200111 
info@fintrexfinance.com 
www.fintrexfinance.com
15. எச்என்பீ பினான்ஸ்  பிஎல்சி 
168, நாவல வீதி
நுகேகொட
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2176262 
(94) 11 2176263 
info@hnbfinance.lk
www.hnbfinance.lk
16. ஐடியல் பினான்ஸ் லிமிடெட் 
299, கலாநிதி கொல்வின் ஆர் த சில்வா மாவத்தை
யூனியன் பிளேஸ்
கொழும்பு 2
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2396060 
(94) 11 2396757 
info@idealfinance.lk 
www.idealfinance.lk
17. கன்றிச் பினான்ஸ் லிமிடெட் *
69, வார்ட் பிளேஸ்
கொழும்பு 7
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 114381381
(94) 114209613
info@kanrich.lk 
www.kanrich.lk
18.

லங்கா கிறடிற் அன்ட் பினான்ஸ் லிமிடெட்
76, எஸ் டி எஸ் ஜயசிங்க மாவத்தை
கொகுவெல
நுகேகொட

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2825404-6
(94) 11 2825406
info@lcbfinance.lk
www.lcbfinance.lk
19. எல் பீ பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 275/75  பேராசிரியர் ஸ்டேன்லி விஜேசுந்தர மாவத்தை
கொழும்பு 07
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2155000/ 11 2200000
(94) 11 2575098
info@lbfinance.lk
www.lbfinance.com
20. எல்ஓஎல்சி டெவலப்மன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
100/1, சிறி ஜெயவர்த்தனபுர மாவத்தை
இராஜகிரிய
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 5889300 
(94) 11 2662875
info@lolcdevfin.com
www.lolc.com
21. எல்ஓஎல்சி பினான்ஸ் பிஎல்சி 
100/1, சிறி ஜெயவர்த்தனபுர மாவத்தை 
இராஜகிரிய
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 5880880
(94) 11 2865606 
info@lolcfinance.com
www.lolcfinance.com
22. மேர்கன்டைல் இன்வெஸ்ட்மென்ஸ் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
236 காலி வீதி
கொழும்பு 3
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2343720-7 
(94) 11 2434524 
mercantile@mi.com.lk 
www.mi.com.lk
23. மேர்ச்சன்ட் பாங்க் ஒவ் சிறிலங்கா அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி *
பாங்க் ஒவ் சிலோன் மேர்ச்சன்ட் ரவர் 
இல.28, சென். மைக்கல்ஸ் வீதி
கொழும்பு 3
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 4711711 
(94) 11 2565666
mbslbank@mbslbank.com 
www.mbslbank.com
24. மல்ரி பினான்ஸ் பிஎல்சி
100, புதுகமுவ வீதி
இராஜகிரிய
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 4645555
(94) 11 4645564
info@multifinance.lk 
www.multifinance.lk
25. நேஷன்ஸ் லங்கா பினான்ஸ் பிஎல்சி *
இல. 690, காலி வீதி
கொழும்பு 03
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 4760800
(94) 11 4760867 
info@nlfplc.com 
www.nationlanka.com
26. ஒரியன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 61 தர்மபால மாவத்தை,
கொழும்பு – 07
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 7577577 
(94) 11 7577511 
orientfinance@orient.lk 
www.orientfinance.lk
27. பீப்பிள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
1161, மருதானை வீதி
கொழும்பு 8
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2631631 
(94) 11 2631190
plclease@plc.lk 
www.plc.lk
28. பீப்பிள்ஸ் மேச்சன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
21, நவம் மாவத்தை
கொழும்பு 2
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2300191/4, 7666333 
(94) 11 2300190, 7666399 
info@pmb.lk 
www.pmb.lk
29.

 

பிரைம் பினான்ஸ் பிஎல்சி
61, டி. எஸ். சேனநாயக்கா மாவத்தை
கொழும்பு 8
தொலைபேசி
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 7777222
(94) 11 2679284 
info@primefinance.lk 
www.primefinance.lk
30. றிச்சேர்ட் பீரிஸ் பினான்ஸ் லிமிடெட்
69, ஹை பாக் கோனர்
கொழும்பு 2
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 5900600 
(94) 11 2680775 
info@rpfinancelk.com
www.rpfinancelk.com
31. சர்வோதய டெவலப்மென்ட் பினான்ஸ் கம்பனி லிமிடெட்
இல. 115/ஏ கலாநிதி டனிஸ்டர் த சில்வா மாவத்தை,
கொழும்பு – 08
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 5444666 
(94) 11 2667411 
info@sdf.lk 
www.sarvodayafinance.lk
32. செங்கடகல பினான்ஸ் பிஎல்சி
267, 2ஆவது மாடி
காலி வீதி
கொழும்பு 3
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2301301 
(94) 11 2301937 
info@senfin.com
www.senfin.com
33. சிங்கர் பினான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சி
498, ஆா் ஏ டி மெல் மாவத்தை
கொழும்பு 3
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2100110
(94) 11 2303715
financecompany@singersl.com 
www.singerfinance.com
34.

சிங்கபுத்ர பினான்ஸ் பிஎல்சி *
11, கில் வீதி
கண்டி

(2011 இன் 42ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் சிங்கபுத்ர பினான்ஸ் பிஎல்சி இற்கான உரிமத்தினை இரத்துச்செய்யும் அறிவித்தலை நாணயச்சபை வெளியிட்டது.)

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 81 5555555
(94) 81 2203403
info@sinhaputhra.com 
www.sinhaputhra.lk
35. சியபத பினான்ஸ் பிஎல்சி
46/12 “சயுறு செவன”
நவெம் மாவத்தை
கொழும்பு 2
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 7605605
(94) 11 7605606
info@siyapatha.lk 
www.siyapatha.lk
36. சொவ்ற்லொஜிக் பினான்ஸ் பிஎல்சி *
13, த பொன்சேகா பிளேஸ்
கொழும்பு 4
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2359600/700
(94) 11 2359799 
info@softlogicfinance.lk 
www.softlogicfinance.lk
37.

சுவர்ணமஹால் பினான்ஸ்சியல் சேர்விஸஸ் பிஎல்சி
5, ஆர் ஏ த மெல் மாவத்தை
கொழும்பு 4

(வங்கியல்லா நிதியியல் துறையின் ஒருங்கிணைப்பிற்கான பிரதான திட்டத்தினுள்” ஒன்றினுள் கம்பனியினை இணைத்துக்கொள்ளும் சாத்தியப்பாட்டினைக் கண்டறியும் நோக்கத்திற்காக 2011ஆம் ஆண்டின் 42ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டத்தின் 31(5)(அ)ஆம் பிரிவின் நியதிகளின் பிரகாரம் 2021.10.13 தொடக்கம் நடைமுறைக்குவரும் வகையில் வரையறுக்கப்பட்ட ஆறு (06) மாதங்களைக் கொண்ட காலப்பகுதிக்கு தொழிலை ஆரம்பித்திருக்கின்றது)

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2556160-5 
(94) 11 2595061 
info@sfs.lk 
www.sfs.lk
38. யு பீ பினாஸ் கெம்பனி லிமிடெட் *
10,டெய்சி வில்லா அவனியு
கொழும்பு 4
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 4468888 
(94) 11 2508517 
info@ubf.lk
www.ubf.lk
39. வலிபல் பினான்ஸ் பிஎல்சி 
310, காலி வீதி 
கொழும்பு 3
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 4393100 
(94) 11 4393129 
info@vallibelfinance.com 
www.vallibelfinance.com

* குறைந்தபட்ச மூலதனப் போதுமை விகிதங்களுடன் இணங்காமை அத்துடன் நாணயச் சபையினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட உரிமம்பெற்ற கம்பனிகள்/ சிறப்பியல்புவாய்ந்த குத்தகைக்குவிடும் துறை  ஒருங்கிணைப்புக்கான முதன்மைத் திட்டத்தின் கீழ் அல்லது நாணயச் சபையினால் அனுமதிக்கப்பட்ட மூலதன மீளமைப்புத் திட்டத்தின் கீழ் விதித்துரைக்கப்பட்ட கால  வரையறைக்குள் மூலதன இணங்காமையினை சீரமைப்பதற்கு வேண்டப்பட்டுள்ளது.