බලයලත් මූල්‍ය ආයතන

බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු

ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු ලේඛනය 

බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු

ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු ලේඛනය 

බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම්

ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් ලේඛනය

ලියාපදිංචි මූල්‍ය කල්බදුකරණ ආයතන 

ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි කල්බදු මූල්‍යකරණ ආයතන ලේඛනය 

බලයලත් ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන්

ශ්‍රී ලංකාවේ බලයලත් ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන් ලේඛනය

බලයලත් මුදල් තැරැව්කරණ සමාගම්

ශ්‍රී ලංකාවේ බලයලත් මුදල් තැරැව්කරණ සමාගම් ලේඛනය

බලපත්‍රලාභී ක්ෂුද්‍රමූල්‍ය ආයතන

ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී ක්ෂුද්‍රමූල්‍ය ආයතන ලේඛනය