වාර්ෂික ආර්ථික විවරණය 2023

මුල් පිටු 

මූලික ආර්ථික දර්ශක

මූලික සමාජ දර්ශක

සමස්ත සාරාංශය

පරිච්ඡේද

1. සාර්ව ආර්ථික ප්‍රවණතා සහ මූල්‍ය පද්ධතියේ තත්ත්වය 

2. මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ සමාලෝචනය

3. සාර්ව ආර්ථික ඉදිරි දැක්ම              

විශේෂ සටහන්

1. සැපයුම් අංශයේ උද්ධමනය හේතුවෙන් මුදල් ප්‍රතිපත්තියට වන බලපෑම

2. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීර්ණ ණය පහසුකම් වැඩසටහන - ප්‍රගතිය පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීමක්

3. තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධනයට සහාය වීම සඳහා බලපත්‍රලාභී බැංකු තුළ ව්‍යාපාර යළි පණගැන්වීමේ ඒකක පිහිටුවීම

4. වෙළඳපොළ හැසිරීම අධීක්ෂණය: මූල්‍ය පද්ධතියේ විශ්වාසය පවත්වා ගැනීම

5. ශ්‍රී ලාංකීය මූල්‍ය සාක්ෂරතා මාර්ගෝපදේශය (2024-2028): මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයේ පිරිපුන් ශ්‍රී ලංකාවක් කරා

6. ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීමේ රාමුව සම්බන්ධයෙන් වූ අන්‍යොන්‍ය ඇගයීම 2025: එහි ජාතික වැදගත්කම

7. ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශීය ජංගම ගිණුමෙහි ප්‍රවණතා වඩාත් තිරසාර කිරීම

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද හෝ ඊට අදාළ ප්‍රධාන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ග

රූප සටහන:  2023 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සංක්ෂිප්තයක් ලෙස

සංඛ්‍යාලේඛන පරිශිෂ්ටය (මෙම සබැඳිය හරහා  මාර්ගගතව පමණක් ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන,  EXCEL  මාධ්‍යයෙන් වන සංඛ්‍යාලේඛන පරිශිෂ්ටය සඳහා ප්‍රවේශ විය හැකිය)

විශේෂ සංඛ්‍යාලේඛන පරිශිෂ්ටය (මෙම සබැඳිය හරහා  මාර්ගගතව පමණක් ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන,  EXCEL  මාධ්‍යයෙන් වන විශේෂිත සංඛ්‍යාලේඛන පරිශිෂ්ටය සඳහා ප්‍රවේශ විය හැකිය)

 

සම්පුර්ණ වාර්තාව