ஆண்டிற்கான பொருளாதார மீளாய்வு 2023

முதன்மைப் பக்கங்கள்

முதன்மைப் பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகள் 

முதன்மைச் சமூகக் குறிகாட்டிகள் 

சுருக்க அறிக்கை

அத்தியாயங்கள்

1. பேரண்டப்பொருளாதார அபிவிருத்திகள் மற்றும் நிதியியல் முறைமையின் நிலைமைகள் 

2. மத்திய வங்கிக் கொள்கைகளின் மீளாய்வு 

3. பேரண்டப்பொருளாதாரத் தோற்றப்பாடு 

சிறப்புக் குறிப்புகள் 

1. நாணயக் கொள்கை மீதான நிரம்பல் பக்க பணவீக்கத்தின் தாக்கங்கள் 

2. பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தின் விரிவாக்கப்பட்ட நிதிய வசதி நிகழ்ச்சித்திட்டம் முன்னேற்றம் தொடர்பிலானதோர் இற்றைப்படுத்தல் 

3. நீடித்துநிலைத்திருக்கக்கூடிய பொருளாதார மீட்சியை ஆதரவளிக்கும் முகமாக உரிமம்பெற்ற வங்கிகளில் வியாபாரப் புத்துயிரளித்தல் பிரிவுகளை நிறுவுதல் 

4. சந்தை நடத்தைக்கான மேற்பார்வை: நிதியியல் முறைமையில் நம்பிக்கையை நிலைநிறுத்தல் 

5. இலங்கையின் நிதியியல் அறிவு வழிகாட்டல் (2024-2028) : நிதியியல் ரீதியிலான அறிவூட்டுதலை நோக்கி 

6. இலங்கை பற்றிய பரஸ்பர மதிப்பீடு 2025: அதன் தேசிய முக்கியத்துவம் 

7. இலங்கையின் வெளிநாட்டு நடைமுறைக் கணக்கு வெளியீடுகளை மேலும் நிலைபெறத்தக்கதாக்குதல் 

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட அல்லது அதனுடன் தொடர்புடைய முக்கிய பொருளாதார கொள்கை வழிமுறைகள் 

நிழற்படம்: 2023ஆம் ஆண்டிற்கான இலங்கைப் பொருளாதாரத்தின் நிழற்படம் 

புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு (எக்ஸல் வடிவத்திலுள்ள புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பின் இணையவழி பதிப்பை மாத்திரம் இவ் இணைப்பின் மூலம் அணுக முடியும்) 

சிறப்பு புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு (எக்ஸல் வடிவத்தில் சிறப்பு புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பின் இணையவழி பதிப்பை மாத்திரம் இவ் இணைப்பின் மூலம் அணுக முடியும்)

 

முழுவடிவம்