දෛනික මධ්‍ය විනිමය අනුපාත

(ජගත් ව්‍යවහාර මුදල් ඒකකයකට ශ්‍රී ලංකා රුපියල් )

ව්‍යාපාර දිනය ආරම්භයේ දී එ.ජ.ඩොලරයට එරෙහිව ජගත් ව්‍යවහාර මුදල් සඳහා වූ අනුපාතික සහ එ.ජ.ඩොලරයේ මධ්‍ය එතැන් විනිමය අනුපාතිකය (එ.ජ. ඩොලරයකට ශ්‍රී ලංකා රුපියල්) පදනම් කරගනිමින් ව්‍යුත්පන්න කරනු ලැබූ මධ්‍ය විනිමය අනුපාතික වේ.