විශේෂිත දිනය හෝ පරාසය

දින ආකෘතිය: yyyy-mm-dd

ආසන්නතම සඳහා විනිමය අනුපාත.

 

දෛනික මධ්‍ය විනිමය අනුපාත