குறியீட்டு செலாவணி வீதங்கள் (உலக நாணயங்களின் 1 அலகிற்கு இல.ரூபா)

குறியீட்டுச் செலாவணி வீதங்கள் என்பது வியாபார நாளின் தொடக்கத்தில் ஐ.அ.டொலருக்கெதிரான உலக நாணய வீதங்களையும் குறியீட்டு ஐ.அ.டொலர் உடன் செலாவணி வீதத்தினையும் ( ஐ.அ.டொலரொன்றிற்கு இல. ரூபா) அடிப்படையாகக் கொண்டு பெறப்பட்டவையாகும்.