ලියාපදිංචි කල්බදු මූල්‍යකරණ ආයතන

2021 ජුනි 30 වැනි දිනට

අංකය

නම සහ ලිපිනය

ඇමතුම් විස්තර

(අ)

බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු

1.

 

අමානා බෑන්ක් පීඑල්සී
480, ගාලුපාර
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 7756000
(94) 11 7756309
dayani.desilva@amana.lk
www.amanabank.lk
2.

 

ලංකා බැංකුව
ලංකා බැංකු චතුරස්‍රය
1, ලංකා බැංකු මාවත
කොළඹ 1
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2446790 - 811
(94) 11 2544324 
boc@boc.lk
www.boc.lk
3.

 

කොමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිලෝන් පීඑල්සී
කොමර්ෂල් හවුස්
21, සර් රසීක් ෆරීඩ් මාවත
තැ.පෙ. 856
කොළඹ 1
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2430420
(94) 11 2449889
info@combank.net
www.combank.net
4.

 

ඩී එෆ් සී සී බෑන්ක් පීඑල්සී
73/5, ගාලු පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2442442
(94) 11 2440376
info@dfccbank.com
www.dfcc.lk
5.

 

හැටන් නැෂනල් බෑන්ක් පීඑල්සී
එච්.එන්.බී ටවර්, 21 වන මහල
479, ටී බී ජයා මාවත
කොළඹ 10
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2664664
(94) 11 2662735
moreinfo@hnb.net
www.hnb.net
6.

 

එම් සි බී බෑන්ක් ලිමිටඩ්
08, ලේඩන් බැස්ටියන් පාර
කොළඹ 1
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2448765 / 6
(94) 11 2448764
info@mcb.com.lk
www.mcb.com.lk
7.

 

නැෂනල් ඩිවලොප්මන්ට් බෑන්ක් පීඑල්සී
40, නවම් මාවත
කොළඹ 2
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2448448
(94) 11 2440262
contact@ndbbank.com
www.ndbbank.com
8.

 

නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බෑන්ක් පීඑල්සී
242, යුනියන් පෙදෙස
කොළඹ 2
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4313131
(94) 11 2307854
info@nationstrust.com
www.nationstrust.com
9.

 

පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පීඑල්සී
450, අර්ල්ස් කෝර්ට්
ගාලු පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2565570
(94) 11 2565558
pabc@pabcbank.com
www.pabcbank.com
10.

 

සම්පත් බෑන්ක් පීඑල්සී
110,සර් ජේම්ස් පීරිස් මාවත
කොළඹ 2

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4730630
(94) 11 2300142
mgr@oper.sampath.lk
www.sampath.lk
11.

 

සෙලාන් බෑන්ක් පීඑල්සී
90,ගාලු පාර
කොළඹ 3

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2456789
(94) 11 2452597
info@seylan.lk
www.seylan.lk
12. යුනියන් බෑන්ක් ඔෆ් කලම්බු පීඑල්සී
64,ගාලු පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4525525 
(94) 11 2370971 
info@unionb.com
www.unionb.com

(ආ)

බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු

1.

ශ්‍රී ලංකා නිවාස සංවර්ධන මුල්‍ය සංස්ථා බැංකුව
තැ.පෙ. 2085
සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත
කොළඹ 2

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2446241
(94) 11 2446392
hdfc@hdfc.lk
www.hdfc.lk
2.

 

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව
933, නුවර පාර
වෙදමුල්ල
කැළණිය
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2035454 - 9
(94) 11 2906896
info@rdb.lk
www.rdb.lk
3.

 

සණස ඩිවලොප්මන්ට් බෑන්ක් පීඑල්සී
12, එඩ්මන්ටන් පාර,
කිරුළපන,
කොළඹ 6
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2832500-2
(94) 11 2514246
ceo@sdb.lk
www.sdb.lk
4.

 

ශ්‍රී ලංකා සේවින්ස් බෑන්ක් ලිමිටඩ්
265, වෝර්ඩ් පෙදෙස ,
කොළඹ 7
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2674700-3
(94) 11 2674705
rohan@slsbl.lk
www.slsbank.lk

(ඇ)

බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම්

1. අබාන්ස් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
456, ආර් ඒ ද මැල් මාවත
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2208888
(94) 11 2375517

inquiries@abansfinance.lk
www.abansfinance.lk
2.

 

එලයන්ස් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී එල් සී
එලයන්ස් හවුස්
84, වෝඩ් පෙදෙස
කොළඹ 07
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2673673
(94) 11 2697205
info@alliancefinance.lk
www.alliancefinance.lk
3.

 

ඒ එම් ඩබ්ලිව් කැපිටල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
185, යුනියන් පෙදෙස
කොළඹ 02
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2446476
(94) 11 2325557
inquiries.amwclf@amwltd.com
www.capitalleasing.lk
4.

 

ඒෂියා ඇසෙට් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
76, පාක් ස්ට්‍රීට්
කොළඹ 02
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 7699000
(94) 11 2314296
info@asiaassetfinance.lk
www.asiaassetfinance.lk
5.

 

ඇසෝෂියේටඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී එල් සී
89, හයිඩ් පාර්ක් කෝනර්
කොළඹ 02

(ආර්පිකෝ ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී 2021.04.01 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇසෝෂියේටඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී සමග ඒකාබද්ධ කරන ලදී.)

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2687158
(94) 11 2688760
info@amf.lk
www.amf.lk
6. බිම්පුත් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
362, කොළඹ පාර, පැපිලියාන
බොරලැස්ගමුව
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4491491
(94) 11 5550368
ho@bimputhfinance.com
www.bimputh.com
7. සීබීසී ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්
(පෙර සෙරන්ඩිබ් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්)
187, කටුගස්තොට පාර
මහනුවර
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 81 2213498
(94) 81 2224521
info@cbcfinance.lk
www.cbcfinance.com
8. සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී එල් සී
270, වෝක්ෂෝල් වීදිය
කොළඹ 02
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 81 2230230/11 2300555
(94) 81 2232047/11 2300441
cenfin@cf.lk
www.centralfinance.lk
9. සිටිසන්ස් ඩිවෙලොප්මන්ට් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
123, ඔරාබිපාෂා මාවත
කොළඹ 10
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 7388388
(94) 11 2429888
customercare@cdb.lk
www.cdb.lk
10.

කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
165, කින්සි පාර
කොළඹ 08

(ට්‍රේඩ් ෆිනෑන්ස් ඇන්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මනට්ස් පී එල් සී 2020.12.31 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී සමග ඒකාබද්ධ කරන ලදී.)

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2000000
(94) 11 2327882
ccl@cclk.lk
www.cclk.lk
11.

කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
68, බෞද්ධාලෝක මාවත
කොළඹ 04

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 011 4526526
(94) 011 4526517
info@clc.lk
www.clc.lk
12. ඩයලොග් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
57, ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවත
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4317317
(94) 11 4317335
financialservice@dialog.lk
www.dialogfinance.lk
13.

ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්
114, වෝඩ් පෙදෙස
කොළඹ 07

(2000 අංක 56 දරන කල්බදු මූල්‍යකරණ පනතේ 9(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව ලියාපදිංචි සහතිකය අත්හිටුවීමේ නිවේදනය, 2020 ජූලි 13 වන දින සිට බලපැවෙත්වෙන පරිදි නිකුත් කරන ලදි)

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 5323323
(94) 11 2674435
info@eti.lk
www.eti.lk
14.

ෆින්ට්‍රෙක්ස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්
851, දොස්තර ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත
කොළඹ 14

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 7977977
(94) 11 5200111
info@fintrexfinance.com
www.fintrexfinance.com
15. එච් එන් බී ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්
168, නාවල පාර
නුගේගොඩ
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2176262
(94) 11 2176263
info@hnbfinance.lk
www.hnbfinance.lk
16. අයිඩියල් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්
299, ආචාර්ය කොල්වින් ආර් ද සිල්වා මාවත
යුනියන් පෙදෙස
කොළඹ 02
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2396060
(94) 11 2396757
info@idealfinance.lk
www.idealfinance.lk
17.
කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් *

69, වෝඩ් පෙදෙස
කොළඹ 07

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 114381381
(94) 114209613
info@kanrich.lk
www.kanrich.lk
18. ලංකා ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්
76, එස්. ද. එස්. ජයසිංහ මාවත
කොහුවල
නුගේගොඩ
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2825404-6
(94) 11 2825406
info@lcbfinance.lk
www.lcbfinance.lk
19. එල් බී ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
275/75, මහාචාර්ය ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවත
කොළඹ 07
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2155000/ 2200000
(94) 11 2575098
info@lbfinance.lk
www.lbfinance.com
20. එල් ඕ එල් සී ඩිවෙලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
100/1, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත
රාජගිරිය
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 5889300
(94) 11 2662875
info@lolcdevfin.com
www.lolc.com
21. එල් ඕ එල් සී ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
100/1, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත
රාජගිරිය
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 5880880
(94) 11 2865606
info@lolcfinance.com
www.lolcfinance.com
22. මර්කන්ටයිල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
236, ගාලු පාර
කොළඹ 03
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2343720-7
(94) 11 2434524 / 2434623
mercantile@mi.com.lk
www.mi.com.lk
23. මර්චන්ට් බෑන්ක් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
බෑන්ක් ඔෆ් සිලෝන් මර්චන්ට් කුලුන
28, ශාන්ත මයිකල් පාර
කොළඹ 03
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4711711
(94) 11 2565666
mbslbank@mbslbank.com
www.mbslbank.com
24. මල්ටි ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
100, බුත්ගමුව පාර
රාජගිරිය
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4645555
(94) 11 4645564
info@multifinance.lk
www.multifinance.lk
25. නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
690, ගාලු පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4760800
(94) 11 4760867
info@nlfplc.com
www.nationlanka.com
26. ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
61, ධර්මපාල මාවත
කොළඹ 07
රකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 7577577
(94) 11 7577511
orientfinance@orient.lk
www.orientfinance.lk
27. පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
1161, මරදාන පාර
කොළඹ 08
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2631631
(94) 11  2631190
plclease@plc.lk
www.plc.lk
28. පීපල්ස් මර්චන්ට් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
21, නවම් මාවත
කොළඹ 02
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2300191/4, 7666333
(94) 11 2300190, 7666399
info@pmb.lk
www.pmb.lk
29. ප්‍රයිම් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
61, ඩී එස් සේනානායක මාවත
කොළඹ 08
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 7777222
(94) 11 2679284
info@primefinance.lk
www.primefinance.lk
30. රිචඩ් පීරිස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්
69, හයිඩ් පාර්ක් කෝනර්
කොළඹ 02
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 5900600
(94) 11 2680775
info@rpfinancelk.com
www.rpfinancelk.com
31. සර්වෝදය ඩිවෙලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්
155/A, ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ඩී. සිල්වා මාවත
කොළඹ 08
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 5444666
(94) 11 2667411
info@sdf.lk
www.sarvodayafinance.lk
32. සෙංකඩගල ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
267, 2 වැනි මහල
ගාලු පාර
කොළඹ 03
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2301301
(94) 11 2301937
info@senfin.com
www.senfin.com
33. සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලංකා) පී එල් සී
498, ආර්. ඒ. ද මෙල් මාවත
කොළඹ 03

දුරකතනය
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය

(94) 11 2100110
(94) 11 2303715
financecompany@singersl.com
www.singerfinance.com
34. සිංහපුත්‍ර ෆිනෑන්ස් පී එල් සී *
11, හිල් වීදිය
මහනුවර
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 81 5555555
(94) 81 2203403
info@sinhaputhra.com
www.sinhaputhra.lk
35. සියපත ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
46/12,"සයුරු සෙවන"
නවම් මාවත
කොළඹ 02
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 7605605
(94) 11 7605606
info@siyapatha.lk
www.siyapatha.lk
36. සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
13, ද ෆොන්සේකා පෙදෙස
කොළඹ 04
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2359600/700
(94) 11 2359799
info@softlogicfinance.lk
www.softlogicfinance.lk
37.

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පී එල් සී
5, ආර් ඒ ද මැල් මාවත
කොළඹ 04

(2000 අංක 56 දරන කල්බදු මූල්‍යකරණ පනතෙහි 10(3) වගන්තිය ප්‍රකාරව, 2021 අප්‍රේල් මස 12 දින ප.ව. 5:00 සි‍ට බලපැවැත්වෙන පරිදි ලියාපදිංචි කල්බදු මූල්‍යකරණ ආයතනයක් ලෙස තිබූ ලියාපදිංචිය අත්හිටුවන ලදී.)

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2556160-5
(94) 11 2595061
info@sfs.lk
www.sfs.lk
38. යූ බී  ෆිනෑන්ස් කම්පැනි ලිමිටඩ්
10,ඩේසි විලා පටුමග
කොළඹ 04
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4468888
(94) 11 2508517
info@ubf.lk
www.ubf.lk
39. වැලිබල් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී
310, ගාලු පාර
කොළඹ 03
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4393100
(94) 11 4393129
info@vallibelfinance.com
www.vallibelfinance.com

(ඈ)

විශේෂිත කල්බදු මූල්‍යකරණ සමාගම්

1.

 

ට්ලයින් ලීසිං කම්පැනි ලිමිටඩ්
120,120A, පන්නිපිටිය පාර,
බත්තරමුල්ල
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4700100
(94) 11 4700101
info@assetline.lk
www.assetline.lk
2. කෝපරේටිව් ලීසිං කම්පැනි ලිමිටඩ්
"සියෙස්ටා හවුස් ", 327/3/1, ගාලු පාර
කොළඹ 03
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 7869569/ 7869571
(94) 11 2573744
info@clcl.lk
www.clcl.lk
3.

එස් එම් බී ලීසිං පීඑල්සී
282/1, CBS ගොඩනැගිල්ල, ගාලු පාර
කොළඹ 03

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4222888
(94) 11 2574330
smbhed@sltnet.lk
www.smblk.com

 

*ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් නව කල්බදු මූල්‍යකරණ ණය පහසුකම් සැලසීම සීමා කර ඇත.