பதிவுசெய்யப்பட்ட நிதி குத்தகை்குவிடும் நிறுவனங்கள்

2021 யூன் 30இல் உள்ளவாறு

இல.

பெயா் மற்றும் விலாசம்

தொடா்பு கொள்ள வேண்டி விபரங்கள்

(அ)

உாிமம்பெற்ற வா்த்தக வங்கிகள்

1.

 

அமானா பாங்க் பிஎல்சி  
480, காலி வீதி
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7756000 
(94) 11 7756309 
dayani.desilva@amana.lk 
www.amanabank.lk
2.

 

இலங்கை வங்கி
இலங்கை வங்கிச் சதுக்கம் 
இல.1, இலங்கை வங்கி மாவத்தை
கொழும்பு 1
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2446790 - 811 
(94) 11 2544324
boc@boc.lk 
www.boc.lk
3.

 

கொமா்ஷல் பாங்க் ஒவ் சிலோன் பிஎல்சி 
"கொமா்ஷல் கவுஸ்"
21, சோ் றசீக் பாரீட் மாவத்தை,
அ.பெ. இல. 856
கொழும்பு 1
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2430420 
(94) 11 2449889 
info@combank.net 
www.combank.net
4.

 

டிஎவ்சிசி பாங்க் பிஎல்சி
73/5, காலி வீதி, 
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2442442 
(94) 11 2440376 
info@dfccbank.com 
www.dfcc.lk
5.

 

ஹட்டன் நஷனல் பாங்க் பிஎல்சி
எச்என்பி கோபுரம், தளம் 21 
479, ரி.பி ஜய மாவத்தை, 
கொழும்பு 10
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2664664 
(94) 11 2662735 
moreinfo@hnb.net 
www.hnb.net
6.

 

எம்சிபி பாங்க் லிமிடெட் 
8, லெயிடன் பஸ்ரியன் வீதி 
கொழும்பு 1
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2448765 / 6
(94) 11 2448764
info@mcb.com.lk 
www.mcb.com.lk
7.

 

நஷனல் டெவலப்மன்ட் பாங்க் பிஎல்சி 
40, நவம் மாவத்தை 
கொழும்பு 2
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2448448 
(94) 11 2440262 
contact@ndbbank.com 
www.ndbbank.com
8.

 

நேஷன்ஸ் ரஸ்ட் பாங்க் பிஎல்சி 
242, யூனியன் பிளேஸ் 
கொழும்பு 2
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4313131 
(94) 11 2307854 
info@nationstrust.com 
www.nationstrust.com
9.

 

பான் ஏசியா பாங்கிங் கோப்பரேசன் பிஎல்சி 
450, ஏலஸ்  கோற்
காலி வீதி 
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2565570 
(94) 11 2565558 
pabc@pabcbank.com 
www.pabcbank.com
10.

 

சம்பத் பாங்க் பிஎல்சி 
110, சேர் ஜேம்ஸ் பீரிஸ் மாவத்தை 
கொழும்பு 2

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4730630 
(94) 11 2300142 
mgr@oper.sampath.lk 
www.sampath.lk
11.

 

செலான் வங்கி பிஎல்சி
90, காலி வீதி, 
கொழும்பு 3

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2456789 
(94) 11 2452597
info@seylan.lk 
www.seylan.lk
12. யூனியன் பாங்க ஒப் கொழும்பு பிஎல்சி
64, காலி வீதி, 
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4525525
(94) 11 2370971 
info@unionb.com 
www.unionb.com

(ஆ)

உாிமம்பெற்ற சிறப்பியல்புவாய்ந்த வங்கிகள்

1. இலங்கை வீடமைப்பு அபிவிருத்தி 
நிதிக் கூட்டுத்தாபன வங்கி 
த.பெ.இல. 2085, 
சேர் சித்தம்பலம் ஏ காடினர் மாவத்தை, 
கொழும்பு 2
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2446241 
(94) 11 2446392
hdfc@hdfc.lk 
www.hdfc.lk
2.

 

பிரதேசிய சங்வா்த்தன பாங்க் 
இல. 933, கண்டி வீதி 
வீடமுல்ல 
களணிய
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2035454 - 9
(94) 11 2906896
info@rdb.lk 
www.rdb.lk
3.

 

சனச டிவலொப்மன்ட் பாங்க் பிஎல்சி
12, எட்மொன்டன் வீதி
கிருலப்பனை 
கொழும்பு 6
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2832500 / 502 
(94) 11 2514246 
ceo@sdb.lk 
www.sdb.lk
4.

 

சிறிலங்கா சேவிங்ஸ் பாங்க் லிமிடெட் 
இல. 265, வாற்ட் பிளேஸ்
கொழும்பு 7
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2674700-3 
(94) 11 2674705
rohan@slsbl.lk 
www.slsbank.lk

(இ)

உாிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகள்

1. அபான்ஸ் பினான்ஸ் பிஎல்சி
456, ஆர். ஏ. டி. மெல் மாவத்தை
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2208888
(94) 11 2375517
inquiries@abansfinance.lk
www.abansfinance.lk
2. அலையன்ஸ் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி
அலையன்ஸ் கவுஸ்
84, வார்ட் பிளேஸ்
கொழும்பு 7
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2673673 
(94) 11 2697205 
info@alliancefinance.lk 
www.alliancefinance.lk
3. ஏஎம்டபிள்யு கப்பிட்டல் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
185, யூனியன் பிளேஸ்
கொழும்பு 02
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2446476 
(94) 11 2325557
inquiries.amwclf@amwltd.com
www.capitalleasing.lk
4. ஏசியா அசெற் பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 76, பார்க் வீதி
கொழும்பு 2
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7699000
(94) 11 2314296
info@asiaassetfinance.lk
www.asiaassetfinance.com
5.

அசோசியேற்றட் மோட்டர் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி
89, ஹை பார்க் கோனர்
கொழும்பு 2

(2021.04.01தொடக்கம் நடைமுறைக்கு வரும்வகையில் ஆர்பிகோ பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி, அசோசியேற்றட் மோட்டர் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி உடன் ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளது.)

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2687158 
(94) 11 2688760 
info@amf.lk 
www.amf.lk
6. பிம்புத் பினான்ஸ் பிஎல்சி
362, கொழும்பு வீதி, பெப்பிலியான
பொரலஸ்கமுவ
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4491491
(94) 11 5550368
ho@bimputhfinance.com
www.bimputh.com
7. சிபிசி பினான்ஸ் லிமிடெட்
(செரண்டிப் பினான்ஸ் லிமிடெட் என்று முன்னர் அறியப்பட்ட)
187, கட்டுகஸ்தொர வீதி
கண்டி
தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 81 2213498
(94) 81 2224521 
info@cbcfinance.lk
www.cbcfinance.com
8. சென்றல் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி
270, வொக்ஷோல் வீதி
கொழும்பு 02
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 81 2230230/ 11 2300555
(94) 81 2232047/ 11 2300441 
cenfin@cf.lk 
www.centralfinance.lk
9. சிற்றிசன்ஸ் டெவலப்மென்ட் பிசினஸ் பினான்ஸ் பிஎல்சி
123, ஒரபிபாஸா மாவத்தை
கொழும்பு 10
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7388388 
(94) 11 2429888 
customercare@cdb.lk
www.cdb.lk
10.

கொமர்ஷல் கிறெடிற் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி 
இல. 165, கின்சி வீதி, 
கொழும்பு 08

(2020.12.31 தொடக்கம் நடைமுறைக்கு வரும்வகையில் ட்ரேட் பினான்ஸ் மற்றும் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிஎல்சி கொமர்ஷல் கிறெடிற் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி உடன் ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளது.)

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2000000 
(94) 11 2327882 
ccl@cclk.lk 
www.cclk.lk
11. கொமர்ஷல் லீசிங்க் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
68 பௌத்தாலோக மாவத்தை 
கொழும்பு 04
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 011 4526526 
(94) 011 4526517 
info@clc.lk 
www.clc.lk
12. டயலொக் பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 57, சிறிமத் அநாகரிக தர்மபால மாவத்தை,
கொழும்பு 03
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4317317
(94) 11 4317335
financialservice@dialog.lk
www.dialogfinance.lk
13.

ஈரிஐ பினான்ஸ் லிமிடெட்
114, வார்ட் பிளேஸ்
கொழும்பு 7

(2000ஆம் ஆண்டின் 56ஆம் இலக்க நிதிக் குத்தகைக்குவிடல் சட்டத்தின் 9(1)ஆம் பிரிவின் நியதிகளுக்கமைய 2020.07.13ஆம் திகதி தொடக்கம் நடைமுறைக்குவரும் வகையில் பதிவுச்சான்றிதழின் இடைநிறுத்தல் அறிவித்தல் வழங்கப்பட்டது)

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 5323323
(94) 11 2674435 
info@eti.lk 
www.eti.lk
14. பின்ரெக்ஸ் பினான்ஸ் லிமிடெட் 
851, டாக்டர் டனிஸ்ரர் த சில்வா மாவத்தை 
கொழும்பு 14
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7977977
(94) 11 5200111 
info@fintrexfinance.com 
www.fintrexfinance.com
15. எச்என்பீ பினான்ஸ் பிஎல்சி
168, நாவல வீதி
நுகேகொட
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2176262 
(94) 11 2176263 
info@hnbfinance.lk
www.hnbfinance.lk
16. ஐடியல் பினான்ஸ் லிமிடெட்
299, கலாநிதி கொல்வின் ஆர் த சில்வா மாவத்தை
யூனியன் பிளேஸ்
கொழும்பு 2
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2396060 
(94) 11 2396757 
info@idealfinance.lk 
www.idealfinance.lk
17. கன்றிச் பினான்ஸ் லிமிடெட் *
69, வார்ட் பிளேஸ்
கொழும்பு 7
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 114381381
(94) 114209613
info@kanrich.lk 
www.kanrich.lk
18. லங்கா கிறடிற் அன்ட பிஸ்னஸ் பினான்ஸ் லிமிடெட்
76, எஸ் தி எஸ் ஜயசிங்க மாவத்தை
கொகுவல
நுகேகொட
தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2825404-6
(94) 11 2825406
info@lcbfinance.lk
www.lcbfinance.lk
19. எல் பீ பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 275/75  பேராசிரியர் ஸ்டேன்லி விஜேசுந்தர மாவத்தை,
கொழும்பு – 07
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2155000/ 2200000
(94) 11 2575098
info@lbfinance.lk
www.lbfinance.com
20. எல்ஓஎல்சி டெவலப்மன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி 
100/1, சிறி ஜெயவர்த்தனபுர மாவத்தை 
இராஜகிரிய
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 5889300 
(94) 11 2662875 
info@lolcdevfin.com
www.lolc.com
21. எல்ஓஎல்சி பினான்ஸ் பிஎல்சி
100/1, சிறி ஜெயவர்த்தனபுர மாவத்தை
இராஜகிரிய
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 5880880
(94) 11 2865606 
info@lolcfinance.com
www.lolcfinance.com
22. மேர்கன்டைல் இன்வெஸ்ட்மென்ஸ் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
236, காலி வீதி
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2343720-7 
(94) 11 2434524/ 2434623 
mercantile@mi.com.lk 
www.mi.com.lk
23. மேர்ச்சன்ட் பாங்க் ஒவ் சிறிலங்கா அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
பாங்க் ஒவ் சிலோன் மேர்ச்சன்ட் கோபுரம்
No.28, சென். மைக்கல்ஸ் வீதி
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4711711 
(94) 11 2565666
mbslbank@mbslbank.com 
www.mbslbank.com
24. மல்ரி பினான்ஸ் பிஎல்சி
100, புதுகமுவ வீதி
இராஜகிரிய
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4645555
(94) 11 4645564
info@multifinance.lk 
www.multifinance.lk
25. நேஷன்ஸ் லங்கா பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 690, காலி வீதி
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4760800
(94) 11 4760867 
info@nlfplc.com 
www.nationlanka.com
26. ஒரியன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 61 தர்மபால மாவத்தை, 
கொழும்பு – 07
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7577577 
(94) 11 7577511 
orientfinance@orient.lk 
www.orientfinance.lk
27. பீப்பிள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
1161, மருதானை வீதி
கொழும்பு 8
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2631631 
(94) 11 2631190
plclease@plc.lk 
www.plc.lk
28. பீப்பிள்ஸ் மேச்சன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
361,361/1, ஆர். ஏ. டி. மெல் மாவத்தை
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2300191/4, 7666333 
(94) 11 2300190, 7666399 
info@pmb.lk 
www.pmb.lk
29. பிரைம் பினான்ஸ் பிஎல்சி
61, டி. எஸ். சேனநாயக்கா மாவத்தை
கொழும்பு 8
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7777222
(94) 11 2679284 
info@primefinance.lk 
www.primefinance.lk
30. றிச்சேர்ட் பீரிஸ் பினான்ஸ் லிமிடெட்
69, ஹைட் பார்க் கோனர்
கொழும்பு 2
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 5900600
(94) 11 2680775
info@rpfinancelk.com
www.rpfinancelk.com
31. சர்வோதய டெவலப்மென்ட் பினான்ஸ் கம்பனி லிமிடெட்
இல. 115/ஏ கலாநிதி டனிஸ்டர் த சில்வா மாவத்தை,
கொழும்பு – 08
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 5444666 
(94) 11 2667411
info@sdf.lk 
www.sarvodayafinance.lk
32. செங்கடகல பினான்ஸ் பிஎல்சி
267, 2ஆவது மாடி
காலி வீதி
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2301301 
(94) 11 2301937 
info@senfin.com
www.senfin.com
33. சிங்கர் பினான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சி
498, ஆர் ஏ டி மெல் மாவத்தை
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2100110
(94) 11 2303715 
financecompany@singersl.com 
www.singerfinance.com
34. சிங்கபுத்ர பினான்ஸ் பிஎல்சி *
11, கில் வீதி
கண்டி
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 81 5555555 
(94) 81 2203403 
info@sinhaputhra.com 
www.sinhaputhra.lk
35. சியபத பினான்ஸ் பிஎல்சி
46/12,“சயுறு செவன”
நவெம் மாவத்தை
கொழும்பு 2
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7605605 
(94) 11 7605606 
info@siyapatha.lk 
www.siyapatha.lk
36. சொவ்ற்லொஜிக் பினான்ஸ் பிஎல்சி
13, த பொன்சேகா பிளேஸ்
கொழும்பு 4
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2359600/700 
(94) 11 2359799 
info@softlogicfinance.lk 
www.softlogicfinance.lk
37.

சுவர்ணமஹால் பினான்ஸ்சியல் சேர்விஸஸ் பிஎல்சி
5, ஆர் ஏ த மெல் மாவத்தை
கொழும்பு 4

(2000ஆம் ஆண்டின் 56ஆம் இலக்க நிதிக் குத்தகைக்குவிடல் சட்டத்தின் 10(3)ஆம் பிரிவின் நியதிகளுக்கிணங்க, 2021 ஏப்பிறல் 12ஆம் திகதி பி.ப. 5.00 மணியிலிருந்து நடைமுறைக்குவரும் விதத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட குத்தகைக்குவிடும் நிறுவனமென்ற பதிவு இரத்துச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது)

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2556160-5 
(94) 11 2595061 
info@sfs.lk 
www.sfs.lk
38. யூ பீ பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி 
10,டயிசி விலா அவனியு
கொழும்பு 4
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4468888 
(94) 11 2508517 
info@ubf.lk
www.ubf.lk
39. வலிபெல் பினான்ஸ் பிஎல்சி 
310, காலி வீதி 
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4393100 
(94) 11 4393129 
info@vallibelfinance.com 
www.vallibelfinance.com

(ஈ)

சிறப்பியல்புவாய்ந்த குத்தகைக்குவிடும் கம்பனிகள்

1.

 

அசட்லைன் லீசிங் கம்பனி லிமிடெட்
120,120ஏ, பன்னிப்பிட்டிய வீதி
பத்தரமுல்ல
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
​வெப்தளம்
(94) 11 4700100 
(94) 11 4700101
info@assetline.lk
www.assetline.lk
2. கோப்பரேட்டிவ் லீசிங் கம்பனி லிமிடெட்
"சியேஸ்டா ஹவுஸ்", 327/3/1,
327/3/1, காலி வீதி
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7869569/ 7869571
(94) 11 2573744 
info@clcl.lk 
www.clcl.lk
3.

எஸ்எம்பீ லீசிங் பிஎல்சி
282/1, சிபிஎஸ் கட்டடம்
காலி வீதி
கொழும்பு 3

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4222888
(94) 11 2574330
smbhed@sltnet.lk 
www.smblk.com

* புதிய நிதிக் குத்தகைக்குவிடல் வியாபாரத்தினை நடத்துவதற்கு நாணயச்சபையினால் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.