பதிவுசெய்யப்பட்ட நிதி குத்தகை்குவிடும் நிறுவனங்கள்

2023 ஏப்பிறல் 25இல் உள்ளவாறு

இல.

பெயா் மற்றும் விலாசம்

தொடா்பு கொள்ள வேண்டி விபரங்கள்

(அ)

உாிமம்பெற்ற வா்த்தக வங்கிகள்

1.

 

அமானா பாங்க் பிஎல்சி  
480, காலி வீதி
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7756000 
(94) 11 7756309 
dayani.desilva@amana.lk 
www.amanabank.lk
2.

 

இலங்கை வங்கி
"இலங்கை வங்கிச் சதுக்கம்" 
இல.1, இலங்கை வங்கி மாவத்தை
கொழும்பு 1
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2446790 - 811 
(94) 11 2544324
boc@boc.lk 
www.boc.lk
3.

 

கொமா்ஷல் பாங்க் ஒவ் சிலோன் பிஎல்சி 
"கொமா்ஷல் கவுஸ்"
21, சோ் றசீக் பாரீட் மாவத்தை,
அ.பெ. இல. 856
கொழும்பு 1
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2430420 
(94) 11 2449889 
info@combank.net 
www.combank.net
4.

 

டிஎவ்சிசி பாங்க் பிஎல்சி
73/5, காலி வீதி, 
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2442442 
(94) 11 2440376 
info@dfccbank.com 
www.dfcc.lk
5.

 

ஹட்டன் நஷனல் பாங்க் பிஎல்சி
எச்என்பி கோபுரம், தளம் 21 
479, ரி.பி ஜய மாவத்தை, 
கொழும்பு 10
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2664664 
(94) 11 2662735 
moreinfo@hnb.net 
www.hnb.net
6.

 

எம்சிபி பாங்க் லிமிடெட் 
8, லெயிடன் பஸ்ரியன் வீதி 
கொழும்பு 1
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2448765 / 6
(94) 11 2448764
info@mcb.com.lk 
www.mcb.com.lk
7.

 

நஷனல் டெவலப்மன்ட் பாங்க் பிஎல்சி 
40, நவம் மாவத்தை 
கொழும்பு 2
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2448448 
(94) 11 2440262 
contact@ndbbank.com 
www.ndbbank.com
8.

 

நேஷன்ஸ் ரஸ்ட் பாங்க் பிஎல்சி 
242, யூனியன் பிளேஸ் 
கொழும்பு 2
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4313131 
(94) 11 2307854 
info@nationstrust.com 
www.nationstrust.com
9.

 

பான் ஏசியா பாங்கிங் கோப்பரேசன் பிஎல்சி 
450, ஏலஸ்  கோற்
காலி வீதி 
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2565570 
(94) 11 2565558 
pabc@pabcbank.com 
www.pabcbank.com
10.

 

சம்பத் பாங்க் பிஎல்சி 
110, சேர் ஜேம்ஸ் பீரிஸ் மாவத்தை 
கொழும்பு 2

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4730630 
(94) 11 2300142 
mgr@oper.sampath.lk 
www.sampath.lk
11.

 

செலான் வங்கி பிஎல்சி
90, காலி வீதி, 
கொழும்பு 3

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2456789 
(94) 11 2452597
info@seylan.lk 
www.seylan.lk
12. யூனியன் பாங்க ஒப் கொழும்பு பிஎல்சி
64, காலி வீதி, 
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4525525
(94) 11 2370971 
info@unionb.com 
www.unionb.com

(ஆ)

உாிமம்பெற்ற சிறப்பியல்புவாய்ந்த வங்கிகள்

1. இலங்கை வீடமைப்பு அபிவிருத்தி 
நிதிக் கூட்டுத்தாபன வங்கி 
த.பெ.இல. 2085, 
சேர் சித்தம்பலம் ஏ காடினர் மாவத்தை, 
கொழும்பு 2
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2446241 
(94) 11 2446392
hdfc@hdfc.lk 
www.hdfc.lk
2.

 

பிரதேசிய சங்வா்த்தன பாங்க் 
இல. 933, கண்டி வீதி 
வீடமுல்ல 
களணிய
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2035454 - 9
(94) 11 2906896
info@rdb.lk 
www.rdb.lk
3.

 

சனச டிவலொப்மன்ட் பாங்க் பிஎல்சி
12, எட்மொன்டன் வீதி
கிருலப்பனை 
கொழும்பு 6
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2832500 / 502 
(94) 11 2514246 
ceo@sdb.lk 
www.sdb.lk
4.

 

சிறிலங்கா சேவிங்ஸ் பாங்க் லிமிடெட் 
இல. 265, வாற்ட் பிளேஸ்
கொழும்பு 7
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2674700-3 
(94) 11 2674705
rohan@slsbl.lk 
www.slsbank.lk

(இ)

உாிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகள்

1.

அபான்ஸ் பினான்ஸ் பிஎல்சி
456, ஆர். ஏ. டி. மெல் மாவத்தை
கொழும்பு 3

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2208888
(94) 11 2375517
inquiries@abansfinance.lk
www.abansfinance.lk
2. அலையன்ஸ் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி
அலையன்ஸ் கவுஸ்
84, வார்ட் பிளேஸ்
கொழும்பு 7
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2673673 
(94) 11 2697205 
info@alliancefinance.lk 
www.alliancefinance.lk
3. ஏஎம்டபிள்யு கப்பிட்டல் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
185, யூனியன் பிளேஸ்
கொழும்பு 02
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2446476 
(94) 11 2325557
inquiries.amwclf@amwltd.com
www.capitalleasing.lk
4. ஏசியா அசெற் பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 76, பார்க் வீதி
கொழும்பு 2
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7699000
(94) 11 2314296
info@asiaassetfinance.lk
www.asiaassetfinance.com
5.

அசட்லைன் பினான்ஸ் லிமிடெட்
120,120ஏ, பன்னிப்பிட்டிய வீதி
பத்தரமுல்ல

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4700100
(94) 11 4700101
info@assetline.lk
www.assetline.lk
6.

அசோசியேற்றட் மோட்டர் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி
89, ஹை பார்க் கோனர்
கொழும்பு 2

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2687158 
(94) 11 2688760 
info@amf.lk 
www.amf.lk
7.

பிம்புத் பினான்ஸ் பிஎல்சி
362, கொழும்பு வீதி, பெப்பிலியான
பொரலஸ்கமுவ

(நாணயச் சபையானது 2023.04.25 இலிருந்து நடைமுறைக்குவரும் வகையில் 2011ஆம் ஆண்டின் 42ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டத்தின் 37(1)ஆம் பிாிவின் கீழ் உாிமத்தை இரத்துச்செய்தல் தொடா்பான அறிவித்தலை வழங்கியுள்ளது. தற்போதுள்ள வைப்புக்களை முற்றாக மீளச்செலுத்துவதற்கும் புதிய கடன் வழங்கல் வசதிகளை வழங்குவதை முடக்குவதற்கும் கம்பனி பணிப்பிக்கப்பட்டு வருகின்றது)

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4491491
(94) 11 5550368
ho@bimputhfinance.com
www.bimputh.com
8. சிபிசி பினான்ஸ் லிமிடெட்
187, கட்டுகஸ்தொர வீதி
கண்டி
தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 81 2213498
(94) 81 2224521 
info@cbcfinance.lk
www.cbcfinance.com
9. சென்றல் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி
270, வொக்ஷோல் வீதி
கொழும்பு 02
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 81 2230230/ 11 2300555
(94) 81 2232047/ 11 2300441 
cenfin@cf.lk 
www.centralfinance.lk
10. சிற்றிசன்ஸ் டெவலப்மென்ட் பிசினஸ் பினான்ஸ் பிஎல்சி
123, ஒரபிபாஸா மாவத்தை
கொழும்பு 10
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7388388 
(94) 11 2429888 
customercare@cdb.lk
www.cdb.lk
11.

கொமர்ஷல் கிறெடிற் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி 
இல. 165, கின்சி வீதி, 
கொழும்பு 08

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2000000 
(94) 11 2327882 
ccl@cclk.lk 
www.cclk.lk
12. டயலொக் பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 57, சிறிமத் அநாகரிக தர்மபால மாவத்தை,
கொழும்பு 03
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4317317
(94) 11 4317335
financialservice@dialog.lk
www.dialogfinance.lk
13.

ஈரிஐ பினான்ஸ் லிமிடெட்
114, வார்ட் பிளேஸ்
கொழும்பு 7

(குறிப்பு  2ஐப் பார்க்கவும்)

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7534200/ 11 7534242
(94) 11 2677872
info@eti.lk
-
14. பின்ரெக்ஸ் பினான்ஸ் லிமிடெட் 
851, டாக்டர் டனிஸ்ரர் த சில்வா மாவத்தை 
கொழும்பு 14
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7977977
(94) 11 5200111 
info@fintrexfinance.com 
www.fintrexfinance.com
15. எச்என்பீ பினான்ஸ் பிஎல்சி
168, நாவல வீதி
நுகேகொட
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2176262 
(94) 11 2176263 
info@hnbfinance.lk
www.hnbfinance.lk
16.

கன்றிச் பினான்ஸ் லிமிடெட்
69, வார்ட் பிளேஸ்
கொழும்பு 7

(குறிப்பு  1 அ),ஆ),இ),ஈ) மற்றும் குறிப்பு 3 அ),ஆ)ஐப் பார்க்கவும்)

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 114381381
(94) 114209613
info@kanrich.lk 
www.kanrich.lk
17. லங்கா கிறடிற் அன்ட பிஸ்னஸ் பினான்ஸ் பிஎல்சி
76, எஸ் தி எஸ் ஜயசிங்க மாவத்தை
கொகுவல
நுகேகொட
தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2825404-6
(94) 11 2825406
info@lcbfinance.lk
www.lcbfinance.lk
18. எல் பீ பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 275/75  பேராசிரியர் ஸ்டேன்லி விஜேசுந்தர மாவத்தை,
கொழும்பு – 07
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2155000/ 2200000
(94) 11 2575098
info@lbfinance.lk
www.lbfinance.com
19.

எல்ஓஎல்சி பினான்ஸ் பிஎல்சி
100/1, சிறி ஜெயவர்த்தனபுர மாவத்தை
இராஜகிரிய

(குறிப்பு  4ஐப் பார்க்கவும்)

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 5880880
(94) 11 2865606 
info@lolcfinance.com
www.lolcfinance.com
20. மஹீந்திர ஐடியல் பினான்ஸ் லிமிடெட்
299, கலாநிதி கொல்வின் ஆர் த சில்வா மாவத்தை
யூனியன் பிளேஸ்
கொழும்பு 2
தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2396060 
(94) 11 2396757 
info@idealfinance.lk
www.mahindraifl.lk
21.

மேர்கன்டைல் இன்வெஸ்ட்மென்ஸ் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
236, காலி வீதி
கொழும்பு 3

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2343720-7 
(94) 11 2434524/ 2434623 
mercantile@mi.com.lk 
www.mi.com.lk
22.

மேர்ச்சன்ட் பாங்க் ஒவ் சிறிலங்கா அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
பாங்க் ஒவ் சிலோன் மேர்ச்சன்ட் கோபுரம்
No.28, சென். மைக்கல்ஸ் வீதி
கொழும்பு 3

 

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4711711 
(94) 11 2565666
mbslbank@mbslbank.com 
www.mbslbank.com
23.

மல்ரி பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 275/75  பேராசிரியர் ஸ்டேன்லி விஜேசுந்தர மாவத்தை,
கொழும்பு – 07

(குறிப்பு 1: அ),  மற்றும் ஆ) என்பவற்றைப் பார்க்கவும்)
(எல்பி பினான்ஸ் பிஎல்சியை வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனத்தின் திரட்சிக்கான முதன்மைத் திட்டத்தின் கீழ் ஒன்றிணைக்கின்ற செயன்முறையை கம்பனி செயன்முறைப்படுத்துகின்றது)

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4645555
(94) 11 4645564
info@multifinance.lk 
www.multifinance.lk
24.

நேஷன்ஸ் லங்கா பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 690, காலி வீதி
கொழும்பு 3

(குறிப்பு 1 : இ) மற்றும் ஈ) என்பவற்றையும் குறிப்பு 3 அ) என்பதனையும் பார்க்க)

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4760800
(94) 11 4760867 
info@nlfplc.com 
www.nationlanka.com
25. ஒரியன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 61 தர்மபால மாவத்தை, 
கொழும்பு – 07
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7577577 
(94) 11 7577511 
orientfinance@orient.lk 
www.orientfinance.lk
26. பீப்பிள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி
1161, மருதானை வீதி
கொழும்பு 8
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2631631 
(94) 11 2631190
plclease@plc.lk 
www.plc.lk
27. பி.எம்.எவ் பினான்ஸ் பிஎல்சி
361,361/1, ஆர். ஏ. டி. மெல் மாவத்தை
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2300191/4, 7666333 
(94) 11 2300190, 7666399 
info@pmb.lk 
www.pmb.lk
28. றிச்சேர்ட் பீரிஸ் பினான்ஸ் லிமிடெட்
69, ஹைட் பார்க் கோனர்
கொழும்பு 2
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 5900600
(94) 11 2680775
info@rpfinancelk.com
www.rpfinancelk.com
29. சர்வோதய டெவலப்மென்ட் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி
இல. 115/ஏ கலாநிதி டனிஸ்டர் த சில்வா மாவத்தை,
கொழும்பு – 08
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 5444666 
(94) 11 2667411
info@sdf.lk 
www.sarvodayafinance.lk
30. செங்கடகல பினான்ஸ் பிஎல்சி
267, 2ஆவது மாடி
காலி வீதி
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2301301 
(94) 11 2301937 
info@senfin.com
www.senfin.com
31. சிங்கர் பினான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சி
498, ஆர் ஏ டி மெல் மாவத்தை
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2100110
(94) 11 2303715 
financecompany@singersl.com 
www.singerfinance.com
32. சியபத பினான்ஸ் பிஎல்சி
534
டட்லி சேனநாயக்க மாவத்தை
கொழும்பு 8
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7605605 
(94) 11 7605606 
info@siyapatha.lk 
www.siyapatha.lk
33.

எஸ்எம்பீ லீசிங் பிஎல்சி
282/1, சிபிஎஸ் கட்டடம்
காலி வீதி
கொழும்பு 3

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4222888
(94) 11 2574330
smbhed@sltnet.lk 
www.smblk.com
34.

சொவ்ற்லொஜிக் பினான்ஸ் பிஎல்சி
13, த பொன்சேகா பிளேஸ்
கொழும்பு 4

(குறிப்பு 1: அ),ஆ) மற்றும் உ) என்பவற்றைப் பார்க்கவும். 2022.08.12 இலிருந்து நடைமுறைக்குவரும் விதத்தில் ஈ) ஆம் பிாிவு ஏற்புடையதாகும். 2023.04.10 இலிருந்து நடைமுறைக்குவரும் வகையில் படுகடன் சாதனங்களூடான உச்சவரம்பொன்று விதிக்கப்பட்டது)

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2359600/700 
(94) 11 2359799 
info@softlogicfinance.lk 
www.softlogicfinance.lk
35. யூ பீ பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி 
10,டயிசி விலா அவனியு
கொழும்பு 4
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4468888 
(94) 11 2508517 
info@ubf.lk
www.ubf.lk
36. வலிபெல் பினான்ஸ் பிஎல்சி 
310, காலி வீதி 
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4393100 
(94) 11 4393129 
info@vallibelfinance.com 
www.vallibelfinance.com

(ஈ)

சிறப்பியல்புவாய்ந்த குத்தகைக்குவிடும் கம்பனிகள்

1. கோப்பரேட்டிவ் லீசிங் கம்பனி லிமிடெட்
"சியேஸ்டா ஹவுஸ்", 327/3/1,
327/3/1, காலி வீதி
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7869569/ 7869571
(94) 11 2573744 
info@clcl.lk 
www.clcl.lk

குறிப்பு 01: ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் மூலதன தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்குவதற்கு மற்றும்/அல்லது வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்களை ஒருங்கிணைப்பதற்கான முதன்மைத் திட்டத்தைக் கடைப்பிடிப்பதற்கு கம்பனிக்கு இயலாத காரணத்தால் பின்வருகின்ற ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

அ) கடன்வழங்கல் உச்சவரம்பு
ஆ) வைப்பு உச்சவரம்பு 
இ) புதிய கடன்வழங்கலை நிறுத்திவைத்தல்  
ஈ) புதிய வைப்புக்கள் ஏற்றலை நிறுத்திவைத்தல்
உ) உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகள் மூலமான வைப்புக்களில் செலுத்தவேண்டிய உயாந்தபட்ச வட்டி வீதங்களை விடவும் குறைவான 100 அடிப்படைப் புள்ளிகள் கொண்ட வட்டி வீதங்களை வழங்குதல்.

குறிப்பு 02: 2011ஆம் ஆண்டின் 42ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டத்தின் 31 (5)(ஆ)ஆம் பிரிவுகளின் நியதிகளுக்கமைவாக, ஈரிஐ பினான்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தை முடிவுறுத்துவதற்காக தகைமைவாய்ந்த நீதிமன்றத்திற்கு வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்களின் மேற்பார்வைப் பணிப்பாளர் விண்ணப்பமொன்றை அனுப்புவதாக நாணயச் சபை தீர்மானித்துள்ளது.

குறிப்பு 03 அ):  பல்வேறு நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றுவதற்குட்பட்டு ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் மூலதனத் தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்கியொழுகுவதற்கான முதன்மைத் திட்டத்தின் கீழ் கன்ரிச் பினான்ஸ் லிமிடெட்டிற்கும் நேஷன் லங்கா பினான்ஸ் பிஎல்சிக்கும் இடையில் முன்மொழியப்பட்ட ஒன்றிணைப்பிற்காக நாணயச் சபை ஒப்புதலை வழங்கியுள்ளது. மேலும், முன்மொழியப்பட்ட ஒன்றிணைப்பின் வெற்றிகரமான நிறைவேற்றியதன் போில் நேஷன் லங்கா பினான்ஸ் பிஎல்சியானது மீதமுள்ள நிறுவனமாக காணப்படும்.     

குறிப்பு 03 ஆ):  நாணயச் சபையின் பணிப்புரைக்கமைவாக, கன்ரிச் பினான்ஸ் லிமிடெட்டானது உாிமை கோரப்படாத பொதுப் பொறுப்புக்களைத் தவிர தனது பொதுப் பொறுப்புக்களை (வைப்புக்கள் மற்றும் வாக்குறுதிப் பத்திரங்கள்) 2022.12.26 இலிருந்து 2023.02.28 வரையான காலப்பகுதிக்குள் தீா்ப்பனவு செய்துள்ளது.  

குறிப்பு 04: இலங்கை மத்திய வங்கியினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் முதன்மைத் திட்டத்தின் கீழ், எல்ஓஎல்சி டெவலெப்மன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சியானது எல்ஓஎல்சி பினான்ஸ் பிஎல்சியுடன் 2023.01.31 அன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது.