බලයලත් ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන්

2021 ජූලි 05 වැනි දිනට

අංකය

නම සහ ලිපිනය

ඇමතුම් විස්තර

1

ලංකා බැංකුව (ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත ඒකකය)
07 වන මහල
ලංකා බැංකු ප්‍රධාන කාර්යාලය
ලංකා බැංකු මාවත
කොළඹ 01

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112448830
94112448207

pdu@boc.lk
www.boc.lk

2

කැපිටල් එලයන්ස් ලිමිටඩ්
පස්වන මහල, "මිලේනියම් හවුස්"
46/58, නවම් මාවත
කොළඹ 02

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112317777/ 94112317730/1
94112317788

info@cal.lk
www.cal.lk

3

එන්ට්‍රස්ට් සිකියුරිටීස් පී එල් සී (පෙර සෙලින්කෝ ශ්‍රී රාම් සිකියුරිටීස් ලිමිටඩ්)
431/ඒ2, ඊ ඩබ්ලිව් පෙරේරා මාවත
පිටකෝට්ටේ, කෝට්ටේ

(රජයේ සුරැකුම්පත් සඳහා වන ප්‍රාථමික වෙන්දේසිය සඳහා සහභාගී වීමට 2017.07.24 දින සිට අවසර ලබා නොදෙන ලදී)

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94115708563
94115708566

www.entrust.lk

4

කොමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිලෝන් පී එල් සී (ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත ඒකකය)
අංක 21, සර් රසීක් ෆරීඩ් මාවත
කොළඹ 01

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112330406
94112384650

treasury@combank.net
www.combank.net

5

ෆස්ට් කැපිටල් ට්‍රෙෂරීස් පී එල් සී
නො. 02, ඩීල් පෙදෙස
කොළඹ 03

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112639898
94112639899

info@firstcapital.lk
www.firstcapital.lk

6

ඇකියුටි සිකියුරිටීස් ලිමිටඩ්
(පෙර එච් එන් බී සිකියුරිටීස් ලිමිටඩ්)
හතරවන මහල, ඇකියුටි හවුස්
නො. 53, ධර්මපාල මාවත,
කොළඹ 03

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112206297
94112206290

info@acuitysecurities.com
www.acuitysecurities.com

7

එන් එස් බී ෆන්ඩ් මැනේජ්මන්ට් කම්පැණි ලිමිටඩ්
නො. 400, ගාලු පාර
කොළඹ 03

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112425010
94112574387

nsbfmc@nsb.lk
www.nsb.lk

8

මහජන බැංකුව (ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත ඒකකය)
13 වන මහල
මහජන බැංකු ප්‍රධාන කාර්යාලය
අංක 75
ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒගාඩිනර් මාවත
කොළඹ 02

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112206783 , 94112206761/63
94112458842

shameela@peoplesbank.lk, thilinak@peoplesbank.lk
www.peoplesbank.lk

9

සම්පත් බෑන්ක් පී එල් සී (ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත ඒකකය)
අංක 110, ශ්‍රීමත් ජේම්ස් පීරිස් මාවත
කොළඹ 02

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112305841- 2 
94112314940

surakum@sampath.lk
www.sampath.lk

10

සෙලාන් බෑන්ක් පී එල් සී (ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත ඒකකය)
03 වන මහල
"සෙලාන් ටවර්ස්"
අංක 90, ගාලු පාර
කොළඹ 03

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112456337
94114716111

info@seylan.lk
www.seylan.lk

11

වෙල්ත් ට්‍රස්ට් සිකියුරිටීස් ලිමිටඩ්
102/1, ආචාර්ය එන් එම් පෙරේරා මාවත
කොළඹ 08

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112675091-4
94112689605

info@wealthtrust.lk
www.wealthtrust.lk

12

පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පී එල් සී (ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත ඒකකය)
450, ගාලු පාර
කොළඹ 03

(ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත ඒකකයේ ව්‍යාපාර සහ ක්‍රියාකාරකම් 2020.02.05 දින ප.ව.4.30 සිට මාස 06 ක කාලයක් සඳහා අත්හිටුවා ඇත)

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112565565
94114667777

pabc@pabcbank.com
www.pabcbank.com

13

පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්
18 වන මහල, පාර්ක්ලන්ඩ් ගොඩනැගිල්ල
නො. 33, පාර්ක් වීදිය
කොළඹ 02

(ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත ඒකකයේ ව්‍යාපාර සහ ක්‍රියාකාරකම් 2021.07.05 දින ප.ව.4.30 සිට මාස 06 ක කාලයක් සඳහා අත්හිටුවා ඇත)

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112206123
94112206110

info@perpetualtreasuries.com
www.perpetualtreasuries.com