බලයලත් ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන්

2023 ජූලි 05 වැනි දිනට

අංකය

නම සහ ලිපිනය

ඇමතුම් විස්තර

1

ලංකා බැංකුව (ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත ඒකකය)
07 වන මහල
ලංකා බැංකු ප්‍රධාන කාර්යාලය
ලංකා බැංකු මාවත
කොළඹ 01

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112448830
94112448207

pdu@boc.lk
www.boc.lk

2

කැපිටල් එලයන්ස් පී එල් සී
පස්වන මහල, "මිලේනියම් හවුස්"
46/58, නවම් මාවත
කොළඹ 02

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112317777
94112317788

info@cal.lk
www.cal.lk

3

එන්ට්‍රස්ට් සිකියුරිටීස් පී එල් සී
431/ඒ2, ඊ ඩබ්ලිව් පෙරේරා මාවත
පිටකෝට්ටේ, කෝට්ටේ

(රජයේ සුරැකුම්පත් සඳහා වන ප්‍රාථමික වෙන්දේසිය සඳහා සහභාගී වීමට 2017.07.24 දින සිට අවසර ලබා නොදෙන ලදී)

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94115708563
-

-
-

4

කොමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිලෝන් පී එල් සී (ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත ඒකකය)
අංක 21, සර් රසීක් ෆරීඩ් මාවත
කොළඹ 01

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112330406
94112384650

treasury@combank.net
www.combank.net

5

ෆස්ට් කැපිටල් ට්‍රෙෂරීස් පී එල් සී
නො. 02, ඩීල් පෙදෙස
කොළඹ 03

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල

වෙබ් අඩවිය

94112639898 / 94112651651
94112639899

info@firstcapital.lk
customerservice@firstcapital.lk
www.firstcapital.lk

6

ඇකියුටි සිකියුරිටීස් ලිමිටඩ්
හතරවන මහල, ඇකියුටි හවුස්
නො. 53, ධර්මපාල මාවත,
කොළඹ 03

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112206297
94112206290

info@acuitysecurities.com
www.acuity.lk

7

එන් එස් බී ෆන්ඩ් මැනේජ්මන්ට් කම්පැණි ලිමිටඩ්
නො. 400, ගාලු පාර
කොළඹ 03

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112425010
94112574387

nsbfmc@nsb.lk/fmc/
www.nsb.lk

8

මහජන බැංකුව (ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත ඒකකය)
13 වන මහල
මහජන බැංකු ප්‍රධාන කාර්යාලය
අංක 75
ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒගාඩිනර් මාවත
කොළඹ 02

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112206783 , 94112206761/63
94112458842

shameela@peoplesbank.lk, thilinak@peoplesbank.lk
www.peoplesbank.lk

9

සම්පත් බෑන්ක් පී එල් සී (ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත ඒකකය)
අංක 110, ශ්‍රීමත් ජේම්ස් පීරිස් මාවත
කොළඹ 02

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112305841- 2 
94112314940

surakum@sampath.lk
www.sampath.lk

10

සෙලාන් බෑන්ක් පී එල් සී (ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත ඒකකය)
03 වන මහල
"සෙලාන් ටවර්ස්"
අංක 90, ගාලු පාර
කොළඹ 03

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112456337
94114716111

info@seylan.lk
www.seylan.lk

11

වෙල්ත් ට්‍රස්ට් සිකියුරිටීස් ලිමිටඩ්
102/1, ආචාර්ය එන් එම් පෙරේරා මාවත
කොළඹ 08

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112675091-4
94112689605

info@wealthtrust.lk
www.wealthtrust.lk

12

පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පී එල් සී (ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත ඒකකය)
450, ගාලු පාර
කොළඹ 03

(ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත ඒකකයේ ව්‍යාපාර සහ ක්‍රියාකාරකම් 2020.02.05 දින ප.ව.4.30 සිට මාස 06 ක කාලයක් සඳහා අත්හිටුවා ඇත)

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

94112565565
94114667777

pabc@pabcbank.com
www.pabcbank.com

13

පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්
18 වන මහල, පාර්ක්ලන්ඩ් ගොඩනැගිල්ල
නො. 33, පාර්ක් වීදිය
කොළඹ 02

(ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවකු වශයෙන් සිදු කරනු ලබන ව්‍යාපාර කටයුතු හා ක්‍රියාකාරකම්  2023.07.05 දින ප.ව.4.30 සිට මාස 6කට අත්හිටුවා ඇත)

දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය

-
-
-
-