அங்கீகாரமளிக்கப்பட்ட முதனிலை வணிகா்கள்

2023 சனவாி 05இல் உள்ளவாறு

இல.

பெயா் மற்றும் விலாசம்

 தொடா்பு கொள்ள வேண்டி விபரங்கள்

1

இலங்கை வங்கி (முதனிலை வணிகா் பிாிவு)
7ஆவது தளம் 
இலங்கை வங்கி தலைமை அலுவலகம் 
இலங்கை வங்கி மாவத்தை 
கொழும்பு 1

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்

94112448830
94112448207

pdu@boc.lk
www.boc.lk

2

ஹப்பிடல் அலையன்ஸ் பிஎல்சி
தளம் 5, "மிலேனியம் ஹவுஸ்" 
46/58 நவம் மாவத்தை
கொழும்பு 2

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்

94112317777/ 94112317730/1
94112317788

info@cal.lk
www.cal.lk

3

என்றஸ்ட் செக்குறிட்டீஸ் பிஎல்சி

(செலிங்கோ சிற்றம் செக்குறிட்டீஸ் லிமிடெட் என முன்னதாக அழைக்கப்பட்டது)

431/ஏ2
இ டபிள்யு பெரேரா மாவத்தை
புறக்கோட்டை
கோட்டை

(அரச பிணையங்கள் முதனிலை ஏலத்தில் பங்குபற்றுவதிலிருந்து 2017.07.24ஆம் திகதி முதல் விலக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது)

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்

94115708563
94115708566

-
-

4

கொமா்ஷல் பாங்க் ஒவ் சிலோன் பிஎல்சி (முதனிலை வணிகா் பிாிவு)
21, சோ் றசீக் பாரீட் மாவத்தை         

கொழும்பு 1

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்

94112330406
94112384650

treasury@combank.net
www.combank.net

5

பர்ஸ்ட் கப்பிட்டல் ரெசறீஸ் பிஎல்சி
இல.02 டீல் பிளேஸ்
கொழும்பு 3

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்

94112639898
94112639899

info@firstcapital.lk
www.firstcapital.lk

6

அக்குயிட்டி செக்குறிட்டீஸ் லிமிடெட் 
தளம் 04, அக்குயிட்டி  ஹவுஸ்
இல. 53, தா்மபால மாவத்தை
கொழும்பு - 3

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்

94112206297
94112206290

info@acuitysecurities.com
www.acuity.lk

7

என்எஸ்பீ பன்ட் மனேஜ்மன்ட் கம்பனி லிமிடெட்
400,
காலி வீதி, 
கொழும்பு 03

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்

94112425010
94112574387

nsbfmc@nsb.lk
www.nsb.lk

8

மக்கள் வங்கி (முதனிலை வணிகா் பிாிவு)
13ஆவது மாடி, 75, மக்கள் வங்கி தலைமை அலுவலகம்
சிறி சித்தம்பலம் ஏ காடினர் மாவத்தை 
கொழும்பு 2

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்

94112206783 , 94112206761-3
94112458842

roshini@peoplesbank.lk
www.peoplesbank.lk

9

சம்பத் வங்கி பிஎல்சி (முதனிலை வணிகா் பிாிவு) 
110,சிறி ஜேம்ஸ் பீரிஸ் மாவத்தை  
கொழும்பு 2

தொலைபேசி 
தொலைநகல்
E-mail
Website

94112305841- 2 
94112314940

surakum@sampath.lk
www.sampath.lk

10

செலான் பாங்க் பிஎல்சி  (முதனிலை வணிகா் பிாிவு)
தளம் 3, செலான் கோபுரங்கள்
90, காலி வீதி 
கொழும்பு 3

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்

94112456337
94114716111

info@seylan.lk
www.seylan.lk

11

வெல்த்றஸ்ட் செக்குறிட்டீஸ் லிமிடெட்
102/1 கலாநிதி என் எம் பெரேரா மாவத்தை
கொழும்பு - 8

தொலைபேசி 
தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்

94112675091-4
94112689605

info@wealthtrust.lk
www.wealthtrust.lk

12

பான் ஏசியா பாங்கிக் கோப்பரேசன் பிஎல்சி (முதனிலை வணிகா் பிாிவு)
450, காலி வீதி 
கொழும்பு 03

(முதனிலை வணிகர் வியாபாரம் மற்றும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதிலிருந்து 2020.02.15 மு.ப 10 மணிக்கு நடைமுறைக்குவரும் வகையில் ஆறு மாத காலத்திற்கு இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது)

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்

94112565565
94114667777

pabc@pabcbank.com
www.pabcbank.com

13

பேப்பச்சுவல் ரெஷரீஸ் லிமிடெட்
தளம் 18,  பாக்லான்ட் பில்டிங்,
இல. 33 பாக் வீதி, கொழும்பு - 2

(முதனிலை வணிகர் வியாபாரம் மற்றும் நடவடிக்கைகளை  மேற்கொள்வதிலிருந்து 2023.01.05 பி.ப 4.30 மணிக்கு நடைமுறைக்குவரும் வகையில் ஆறு மாத காலத்திற்கு இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது)

தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்

94112206123
94112206110

info@perpetualtreasuries.com
www.perpetualtreasuries.com