බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු

2022 සැප්තැම්බර් 30 වැනි දිනට

අංකය

නම සහ ලිපිනය

ඇමතුම් විස්තර
1.

 

ශ‍්‍රී ලංකා නිවාස සංවර්ධන මුල්‍ය සංස්ථා බැංකුව
තැ.පෙ. 2085,
සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් මාවත
කොළඹ 
දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2356800 / (94) 11 2446241
(94) 11 2356392
hdfc@hdfc.lk
www.hdfc.lk
2. ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව
255, ගාලු පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2573008 /15
(94) 11 2379333
callcentre@nsb.lk
www.nsb.lk
3.

 

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව
නො. 933, නුවර පාර
වෙදමුල්ල
කැලණිය
දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2035454-7
(94) 11 2906884
info@rdb.lk
www.rdb.lk
4.

 

සණස ඩිවෙලොප්මන්ට් බෑන්ක් පීඑල්සී
12, එඩ්මන්ටන් පාර,
කිරුළපන,
කොළඹ 06
දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 5411 411/ (94) 11 2832500
(94) 11 2514246
info@sdb.lk
www.sdb.lk
5.

 

ශ්‍රී ලංකා සේවින්ග්ස් බෑන්ක් ලිමිටඩ්
265, වෝර්ඩ් පෙදෙස,
කොළඹ 07
දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2674700-3
(94) 11 2674706
info@slsbl.lk
www.slsbl.lk
6. රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව
269, ගාලු පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2573567/ Hotline 1922
(94) 11 2573346
gm@smib.lk
www.smib.lk