உாிமம்பெற்ற சிறப்பியல்புவாய்ந்த வங்கிகள்

2022 திசெம்பர் 31இல் உள்ளவாறு

இல.

பெயா் மற்றும் விலாசம்

 தொடா்பு கொள்ள வேண்டி விபரங்கள்
1.

 

இலங்கை வீடமைப்பு அபிவிருத்தி 
நிதிக் கூட்டுத்தாபன வங்கி 
த.பெ.இல. 2085, 
சேர் சித்தம்பலம் ஏ காடினர் மாவத்தை, 
கொழும்பு 2
தொலைபேசி 
தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2356800 / (94) 11 2446241
(94) 11 2446392
hdfc@hdfc.lk
www.hdfc.lk
2. தேசிய சேமிப்பு வங்கி 
255,காலி வீதி 
கொழும்பு 3
தொலைபேசி 
​தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2573008/15
(94) 11 2379333
callcentre@nsb.lk
www.nsb.lk
3.

 

பிரதேசிய சங்வா்த்தன பாங்க் 
இல. 933, கண்டி வீதி 
வெதமுல்ல 
களணிய
தொலைபேசி 
​தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2035454 - 7
(94) 11 2906884
info@rdb.lk
www.rdb.lk
4.

 

சனச டிவலொப்மன்ட் பாங்க் பிஎல்சி
12, எட்மொன்டன் வீதி
கிருலப்பனை 
கொழும்பு 6
தொலைபேசி 
​தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 5411411 / (94) 11 2832500
(94) 11 2514246
info@sdb.lk
www.sdb.lk
5.

 

சிறிலங்கா சேவிங்ஸ் பாங்க் லிமிடெட் 
இல. 265, வாற்ட் பிளேஸ்
கொழும்பு 7
தொலைபேசி 
தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2674700-3
(94) 11 2674706
info@slsbl.lk
www.slsbank.lk
6. அரச ஈட்டு முதலீட்டு வங்கி 
269, காலி வீதி 
கொழும்பு 3
தொலைபேசி 
தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2573567 / Hotline 1922
(94) 11 2573346
gm@smib.lk
www.smib.lk