බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු

2022 සැප්තැම්බර් 30 වැනි දිනට

අංකය

නම සහ ලිපිනය

ඇමතුම් විස්තර
1. අමානා බෑන්ක් පී එල් සී 
480, ගාලු පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 7756000
(94) 11 2574419
azmeer@amana.lk
www.amanabank.lk
2. ලංකා බැංකුව
ලංකා බැංකු චතුරස්‍රය
1, ලංකා බැංකු මාවත 
කොළඹ 1
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2204444
(94) 11 2321160
boc@boc.lk
www.boc.lk
3. බෑන්ක් ඔෆ් චයිනා ලිමිටඩ්
40, යෝක් වීදිය
කොළඹ 1
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය

(94) 11 2195566
(94) 11 2118913
service.lk@bankofchina.com
www.bankofchina.com/lk

4. කාගිල්ස් බෑන්ක් ලිමිටඩ්  
696, ගාලු පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය 
 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 7640640 / (94) 11 7640175 /
(94) 11 7640500
(94) 11 7640215 / (94) 11 7640507
senarath.b@cargillsbank.com
www.cargillsbank.com
5. සිටි බෑන්ක් එන් ඒ 
65 සී, ධර්මපාල මාවත
කොළඹ 7
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2447316-8
(94) 11 2445487
ravin.basnayake@citi.com
www.citi.com/domain/Srilanka
6. කොමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිලෝන් පී එල් සී
"කොමර්ෂල් හවුස්"
21, සර් රසීක් ෆරීඩ් මාවත,
තැපැල් පෙට්ටිය 856
කොළඹ 1
දුරකතනය 
 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2486000-3 / (94) 11 4486000 / (94) 11 7486000
(94) 11 2449889
email@combank.net
www.combank.lk
7. ඩොයිෂ් බෑන්ක් ඒ ජී, කොළඹ ශාඛාව
21 මහල, වන් ගෝල් ෆේස් ටවර්
1 ඒ, මැද පාර, ගාලු මුවදොර
කොළඹ 2
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2447062
(94) 11 2447067
vikas-nd.arora@db.com
www.db.com
8. ඩී එෆ් සී සී බෑන්ක් පී එල් සී
73/5, ගාලු පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2442458
(94) 11 2440376 / (94) 11 2446489
thimal.perera@dfccbank.com
www.dfcc.lk
9. හබිබ් බෑන්ක් ලිමිටඩ්
70 ඒ, ධර්මපාල මාවත
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2370390
(94) 11 2370389
wajidali.shah@hbi.lk
globalhbl.com/SriLanka
10. හැටන් නැෂනල් බෑන්ක් පී එල් සී 
එච් එන් බී ටවර්, 21 වන මහල
479, ටී බී ජයා මාවත
කොළඹ 10
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2664664
(94) 11 2662735
hnbconnect@hnb.lk
www.hnb.net
11. ඉන්දියන් බෑන්ක් 
356, ගාලු පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2447163 / (94) 11 2323402
(94) 11 2447562
ibcol@sltnet.lkcolombo@indianbank.co.in
www.indianbank.in/departments/colombo-branch
12. ඉන්දියන් ඕවර්සීස් බෑන්ක් 
139, කෙළින් වීදිය 
කොළඹ 11
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය
 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 5324421-6
(94) 11 2447900
colomboch@iobnet.co.in
supercolombo@iobnet.co.in

13. එම් සී බී බෑන්ක් ලිමිටඩ්
8, යෝක් ආර්කේඩ් ගොඩනැගිල්ල
ලේඩන් බැස්ටියන් පාර 
කොළඹ 1

දුරකතනය
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය
වෙබ් අඩවිය

(94) 11 5222200
(94) 11 2448764
info@mcb.com.lk
www.mcb.com.lk

14. නැෂනල් ඩිවෙලොප්මන්ට් බෑන්ක් පී එල් සී 
40, නවම් මාවත
කොළඹ 2
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2448448
(94) 11 2440262
connect@ndbbank.com
www.ndbbank.com
15. නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බෑන්ක් පී එල් සී
242, යුනියන් පෙදෙස
කොළඹ 2
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4313131
(94) 11 2307854
info@nationstrust.com
www.nationstrust.com
16.

පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පී එල් සී
450, ගාලු පාර
කොළඹ 3

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4667222/ (94) 11 2565565
(94) 11 24667777 / (94) 11 2565568
pabc@pabcbank.com
www.pabcbank.com
17. මහජන බැංකුව
75, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත
කොළඹ 2
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2481481 / (94) 11 2327841-6
(94) 11 2446411
info@peoplesbank.lk
www.peoplesbank.lk
18. පබ්ලික් බෑන්ක් බර්හාඩ් 
කොළඹ ශාඛාව 
340, ආර් ඒ ද මැල් මාවත 
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2576289-92 / (94) 11 7290200-07
(94) 11 2573958
pbbslk@publicbank.com.lk
www.publicbank.com.lk
19. සම්පත් බෑන්ක් පී එල් සී
තැ. පෙ. 997
110, ශ්‍රීමත් ජේම්ස් පීරිස් මාවත
කොළඹ 2
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4730630/ (94) 11 2300260
(94) 11 4712013/ (94) 11 2303085
info@sampath.lk
www.sampath.lk
20. සෙලාන් බෑන්ක් පී එල් සී
සෙලාන් ටවර්ස්
90, ගාලු පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
වද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2456000
(94) 11 2456456
info@seylan.lk
www.seylan.com
21. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බෑන්ක් 
37, යෝර්ක් වීදිය 
කොළඹ 1
දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2446160
(94) 11 2422618
bingumal.thewarathanthri@sc.com
www.sc.com/lk
22. ස්ටේට් බෑන්ක් ඔෆ් ඉන්දියා 
16, ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක මාවත
කොළඹ 1
දුරකතනය 
 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 4446812/ (94) 11 4446811/
(94) 11 4446813
(94) 11 4446868
ch.lk@statebank.com
https://sl.statebank
23.

ද හොංකොං ඇන්ඩ් ෂැංහයි බෑන්කින් කෝපරේෂන් ලිමිටඩ් (HSBC)
24, ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 1

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 114451000 / (94) 11 5451000
-
ceosrilanka@hsbc.com.lk
www.hsbc.lk
24. යුනියන් බෑන්ක් ඔෆ් කලම්බු පී එල් සී 
64, ගාලු පාර
කොළඹ 3
දුරකතනය
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය
(94) 11 2370690/ (94) 11 2374100
(94) 11 2370971
info@unionb.com
www.unionb.com