உாிமம்பெற்ற வா்த்தக வங்கிகள்

2022 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு

இல.

 பெயா் மற்றும் விலாசம்

 தொடா்பு கொள்ள வேண்டி விபரங்கள்
1. அமானா பாங்க் பிஎல்சி  
இல. 480, காலி வீதி
கொழும்பு 3

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்

(94) 11 7756300
(94) 11 2574419
azmeer@amana.lk
www.amanabank.lk
2. இலங்கை வங்கி
"இலங்கை வங்கிச் சதுக்கம்" 
இல.1, இலங்கை வங்கி மாவத்தை
கொழும்பு 1
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2204444
(94) 11 2321160
boc@boc.lk
www.boc.lk
3. பாங்க் ஒவ் சைனா லிமிடெட்
இல.40, யோக் வீதி
கொழும்பு 01
தொலைபேசி
​தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2195566
(94) 11 2118800
service.lk@bankofchina.com
www.bankofchina.com/lk
4. காா்கில்ஸ் பாங்க் லிமிடெட்
இல. 696, காலி வீதி 
கொழும்பு 03
​தொலைபேசி

தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 7640175 / (94) 11 7640640 /
(94) 11 7640500
(94) 11 7640507 / (94) 11 7640215
senarath.b@cargillsbank.com
www.cargillsbank.com
5. சிற்றி பாங்க், என். ஏ.
இல. 65C, தா்மபால மாவத்தை 
கொழும்பு 7
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2447316-8
(94) 11 2445487
ravin.basnayake@citi.com
www.citi.com/domain/Srilanka
6. கொமா்ஷல் பாங்க் ஒவ் சிலோன் பிஎல்சி
"கொமா்ஷல் கவுஸ்"
21, சோ் றசீக் பாரீட் மாவத்தை,
கொழும்பு 1
​தொலைபேசி

தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2486000-3 / (94) 11 4486000 / 
(94) 11 7486000
(94) 11 2449889
email@combank.net 
www.combank.lk
7.

டொயிஷ் பாங்க் ஏஜி, கொழும்பு கிளை
தளம் 21, ஒவன் கோல்பேஸ் கோபுரம் 
1ஏ, மத்திய வீதி, கோல்பேஸ், கொழும்பு 2

​தொலைபேசி
​தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2447062
(94) 11 2447067
vikas-nd.arora@db.com
www.db.com/srilanka/
8. டிஎவ்சிசி பாங்க் பிஎல்சி
73/5, காலி வீதி,
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2442444
(94) 11 2440376 / (94) 11 2446489
lakshman.silva@dfccbank.com 
www.dfcc.lk
9. ஹபீப் பாங்க் லிமிடெட் 
70A, தா்மபால மாவத்தை 
கொழும்பு 03
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2370390
(94) 11 2370389
wajidali.shah@hbl.lk 
www.globalhbl.com/SriLanka
10. ஹட்டன் நஷனல் பாங்க் பிஎல்சி
எச்என்பி கோபுரம், தளம் 21
479, ரி.பி ஜய மாவத்தை, 
கொழும்பு 10
​தொலைபேசி
​தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 2664664 
(94) 11 2662735
hnbconnect@hnb.net 
www.hnb.net
11. இந்தியன் பாங்க்
இல. 356, காலி வீதி
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி 
​தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2447163 / (94) 11 2323402
(94) 11 2447562 
ibcol@sltnet.lkcolombo@indianbank.co.in
www.indianbank.in/departments/colombo-branch
12. இந்தியன் ஓவசிஸ் பாங்க்
139, பிரதான வீதி 
கொழும்பு 11
​தொலைபேசி 
​தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
 
வெப்தளம்
(94) 11 5324421-6
(94) 11 2447900 
iobcolombo@iobnet.co.in /
supercolombo@iobnet.co.in
www.iob.in/colombo
13. எம்சிபி பாங்க் லிமிடெட் 
8,யோா்க்  ஆா்கேட் கட்டடம்
லெயிடன் பஸ்ரியன் வீதி 
கொழும்பு 1
​தொலைபேசி 
​தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்

(94) 11 5222220
(94) 11 2448764 
info@mcb.com.lk
www.mcb.com.lk

14. நஷனல் டெவலப்மன்ட் பாங்க் பிஎல்சி 
40, நவம் மாவத்தை 
கொழும்பு 2
​தொலைபேசி 
​தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2448448 
(94) 11 2440262 
contact@ndbbank.com 
www.ndbbank.com
15. நேஷன்ஸ் ரஸ்ட் பாங்க் பிஎல்சி 
242, யூனியன் பிளேஸ் 
கொழும்பு 2.
​தொலைபேசி 
​தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 4313131
(94) 11 2307854
info@nationstrust.com 
www.nationstrust.com
16. பான் ஏசியா பாங்கிங் கோப்பரேசன் பிஎல்சி 
450,
காலி வீதி 
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி 
​தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 4667222
(94) 11 2565565
pabc@pabcbank.com 
www.pabcbank.com
17. மக்கள் வங்கி 
75, சிறி சித்தம்பலம் ஏ காடினர் மாவத்தை 
கொழும்பு 2
​தொலைபேசி 
​தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2481481 / (94) 11 2327841-6
(94) 11 2446411 
info@peoplesbank.lk 
www.peoplesbank.lk
18. பப்பிளிக் பாங்க் பேர்க்காட் 
கொழும்புக் கிளை 
340, ஆா் ஏ த மெல் மாவத்தை 
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி 
​தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2576289-92 / (94) 11 7290200-07
(94) 11 2573958 
pbbslk@publicbank.com.lk 
www.publicbank.com.lk
19. சம்பத் பாங்க் பிஎல்சி 
அ.பெ.இல.997 
110, சேர் ஜேம்ஸ் பீரிஸ் மாவத்தை
கொழும்பு 2
​தொலைபேசி 
​தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 4730630 / (94) 11 2300260
(94) 11 4712013/ (94) 11 2303085 
info@sampath.lk 
www.sampath.lk
20.

செலான் பாங்க் பிஎல்சி.
செலான் கோபுரங்கள் 
90, காலி வீதி 
கொழும்பு 3

​தொலைபேசி 
​தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2456000
(94) 11 2456456 
info@seylan.lk 
www.seylan.lk
21. ஸ்ரான்டட் சாட்டற் பாங்க்
37, யோக் வீதி 
கொழும்பு 1
​தொலைபேசி 
​தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2446160
(94) 11 2422618
bingumal.thewarathanthri@sc.com 
www.sc.com/lk
22. ஸ்டேட் பாங்க் ஒப் இந்தியா 
16, சேர் பறோன் ஜயதிலக மாவத்தை 
கொழும்பு 1
தொலைபேசி

தொலைநகல்
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்
(94) 11 4446812 / (94) 11 4446811 /
(94) 11 4446813
(94) 11 4446868
ch.lk@statebank.com 
https://sl.statebank
23. த கொங்கொங் அன்ட் ஷங்காய் பாங்க் 
கோப்பரேசன் லிமிடெட் (எச்எஸ்பிசி) 
24, சேர் பறோன் ஜயதிலக மாவத்தை, கொழும்பு 1
​தொலைபேசி 
​தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 4451000/ (94) 11 5451000
-
ceosrilanka@hsbc.com.lk 
www.hsbc.lk
24. யூனியன் பாங்க ஒப் கொழும்பு பிஎல்சி
64, காலி வீதி,
கொழும்பு 3
​தொலைபேசி 
​தொலைநகல் 
மின்னஞ்சல் 
வெப்தளம்
(94) 11 2370690/ (94) 11 2374100
(94) 11 2337818
info@unionb.com 
www.unionb.com