වාර්ෂික වාර්තාව 1984

 

මුල් පිටු

I කොටස

   මූලික ආර්ථික දර්ශක

   පරිච්ජේද

      1. 1984 ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය, ගැටළු සහ ප්‍රතිපත්ති

      2. දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය, අදායම හා වියදම

      3. කෘෂිකර්මය

      4. කර්මාන්ත

      5. ආර්ථික හා සමාජ පිරිවැය

      6. සේවා නියුක්තිය

      7. මිළ

      8. වැටුප්

      9. වෙළෙදාම

      10. සංචාරක කර්මාන්තය

      11. ගෙවුම් තුලනය

      12. රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු

      13. මුදල් හා බැංකු කටයුතු

 

II කොටස

   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් හා කටයුතු

III කොටස

   මුදල් මණ්ඩලය 1984 දී උපයෝගී කරගනු ලැබූ ප්‍රධාන පරිපාලන විධිවිධාන

IV කොටස

   මහ බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ආයතනවල වැඩකටයුතු හා මෙහෙයුම්වලට අදාල 1984 ප්‍රධාන නීති අණපනත්

සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය