ஆண்டறிக்கை 1984

 

முதன்மைப் பக்கங்கள்

பகுதி I

   முதன்மைப் பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகள்

   அத்தியாயங்கள்

      1. 1984இன் பொருளாதாரச் செயலாற்றம், பிரச்சினைகளும் கொள்கைகளும்

      2. மொத்த தேசிய உற்பத்தி, வருமானம், செலவினம்

      3. வேளாண்மை

      4. கைத்தொழில்

      5. பொருளாதார, சமூக நலன்புரிச் செலவுகள்

      6. தொழில்நிலை

      7. விலைகள்

      8. கூலிகள்

      9. வர்த்தகம்

      10. சுற்றுலா

      11. சென்மதி நிலுவை

      12. அரசின் இறைத் தொழிற்பாடுகள்

      13. பணமும் வங்கித் தொழிலும்

பகுதி II

   இலங்கை மத்திய வங்கியின் கணக்குகளும் தொழிற்பாடுகளும்

பகுதி III

   1984ஆம் ஆண்டில் நாணயச் சபையால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முக்கிய நிருவாக வழிமுறைகள்

பகுதி IV

   1984ஆம் ஆண்டில் இலங்கை மத்திய வங்கியினதும் இலங்கையிலுள்ள வங்கித்தொழில் நிறுவனங்களினதும் செயற்பாடுகள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள் தொடர்பான முக்கிய சட்டவாக்கங்கள்

புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு