වාර්ෂික වාර්තාව 1974

 

මුල් පිටු

I කොටස

   1974 ආර්ථික හැඩගැස්ම, ගැටළු සහ ප්‍රතිපත්ති

II කොටස - ආර්ථික හා මූල්‍ය උපනතීන් - 1974

   (අ) ජාතික නිෂ්පාදිතය සහ වියදම

   (ආ) දේශීය කෘෂිකර්මය

   (ඇ) කාර්මික නිෂ්පාදනය

   (ඈ) රාජ්‍ය ව්‍යවසාය

   (ඉ) මූල්‍ය හා බැංකු කටයුතු සංවර්ධනය

   (ඊ) කාලීන නියැදි සමීක්ෂණ

   (උ) රාජ්‍ය මූල්‍ය

   (ඌ) ගෙවුම් ශේෂය හා විදේශ වත්කම්

   (එ) මිළ සහ වැටුප්

   (ඒ) සේවා නියුක්තිය සහ කම්කරු සම්බන්ධතා

   (ඔ) ජාත්‍යන්තර වෙළෙදාම

III කොටස

   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කටයුතු හා ගිණුම්

IV කොටස

   කාර්ය මණ්ඩල පුවත්

පරිශිෂ්ටය I

   ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික රාජ්‍ය සභාව විසින් 1974 දී පනවන ලද ප්‍රධාන නීතිවලින් උපුටා ගත්, මහ බැංකු ආයතන කටයුතු හා ගනුදෙනු වලට අදාල කොටස්

පරිශිෂ්ටය II

   1974 දී මුදල් මණ්ඩලය විසින් සකස්කර  ගන්නා ලද ප්‍රධාන පාලන විධිවිධානයන්

පරිශිෂ්ටය III

   සංඛ්‍යා සටහන්

පරිශිෂ්ටය IV

   රූපසටහන්