ஆண்டறிக்கை 1974

 

முதன்மைப் பக்கங்கள

பகுதி I

   பொருளாதாரச் செயலாற்றமும் சிக்கல்களும் கொள்கைகளும் – 1974

பகுதி II - பொருளாதார, நிதிப் போக்குகள் – 1974

   (அ) தேசிய உற்பத்தியும் செலவும்

   (ஆ) உள்நாட்டு வேளாண்மை

   (இ) கைத்தொழில் உற்பத்தி

   (ஈ) அரச தொழில் முயற்சிகள்

   (உ) பணமும் வங்கித்தொழில் அபிவிருத்திகளும்

   (ஊ) நடைமுறை மாதிரி அளவீடுகள்

   (எ) அரச நிதி

   (ஏ) சென்மதி நிலுவையும் வெளிநாட்டுச் சொத்துக்களும்

   (ஐ) கூலிகளும் விலைகளும்

   (ஒ) தொழில்நிலையும் தொழில் உறவுகளும்

   (ஓ) பன்னாட்டு வர்த்தகம்

பகுதி III

   மத்திய வங்கியின் கணக்குகளும் தொழிற்பாடுகளும்

பகுதி IV

   ஆளணி

பின்னிணைப்பு I

   இலங்கை மத்திய வங்கினதும், வங்கி நிறுவனங்களினதும் கடமைகளையும் தொழிற்பாடுகளையும் பற்றிய 1974ஆம் ஆண்டு இலங்கைத் தேசிய அரசப் பேரவையின் முதன்மைச் சட்டவாக்கங்கள்

பின்னிணைப்பு II

   1974ஆம் ஆண்டில் நாணயச் சபையால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முக்கிய நிருவாக வழிமுறைகள்

பின்னிணைப்பு III

   புள்ளிவிபர அட்டவணைகள்

பின்னிணைப்பு IV

   கோட்டுப்படங்கள்