වාර්ෂික වාර්තාව 1966

 

මුල් පිටු

I කොටස

   1966 ආර්ථික ප්‍රශ්න සහ ප්‍රතිපත්ති

II කොටස - ආර්ථික හා මූල්‍ය හැඩගැස්ම - 1966

   (අ) ජාතික නිෂ්පාදිතය සහ වියදම

   (ආ) කාර්මික නිෂ්පාදනය

   (ඇ) මූල්‍ය හා බැංකු කටයුතු හැඩගැස්ම

   (ඈ) මහ බැංකු කටයුතු

   (ඉ) රජයේ මුදල් පරිහරණය

   (ඊ) ජාත්‍යන්තර ගනදෙනු හා විදේශීය වත්කම්

   (උ) මිල හා වැටුප්

   (ඌ) රැකීරක්ෂා හා කම්කරු සම්බන්ධතා

   (එ) විදේශීය වෙළෙදාම

   (ඒ) වී නිෂ්පාදන වියදම් පිලිබඳ සමීක්ෂණය

III කොටස

   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කටයුතු හා ගිණුම්

IV කොටස

   කාර්ය මණ්ඩල පුවත්

පරිශිෂ්ටය I

   ලංකා පාර්ලිමේන්තුව විසින් 1966 දී පනවන ලද ප්‍රධාන නීතිවලින් උපුටාගත් මහ බැංකුවේ සහ බැංකු ආයතන කටයුතු හා ගනුදෙනුවලට අදාල කොටස්

පරිශිෂ්ටය II

   සංඛ්‍යා සටහන්

පරිශිෂ්ටය III

   රූපසටහන්