ஆண்டறிக்கை 1966

 

முதன்மைப் பக்கங்கள்

பகுதி I

   பொருளாதாரச் செயலாற்றமும் சிக்கல்களும் கொள்கைகளும் – 1966

பகுதி II - பொருளாதார, நிதிப் போக்குகள் – 1966

   (அ) தேசிய உற்பத்தியும் செலவும்

   (ஆ) கைத்தொழில் உற்பத்தி

   (இ) நாணயத்தினதும் வங்கித்தொழிலினதும் போக்குகள்

   (ஈ) மத்திய வங்கித் தொழிற்பாடுகள்

   (உ) அரச நிதி

   (ஊ) சென்மதி நிலுவையும் வெளிநாட்டுச் சொத்துக்கள்

   (எ) விலைகளும் கூலிகளும்

   (ஏ) தொழில்நிலையும் தொழில் உறவுகளும்

   (ஐ) வெளிநாட்டு வர்த்தகம்

   (ஒ) நெல் உற்பத்திச் செலவின் மீதான அளவை

பகுதி III

   மத்திய வங்கியின் கணக்குகளும் தொழிற்பாடுகளும்

பகுதி IV

   ஆளணி

பின்னிணைப்பு I

   1966இல் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தினாலும், இலங்கைத் தேசிய அரச பேரவையினாலும் நிறைவேற்றப்பட்ட முக்கிய சட்டவாக்கங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இலங்கை மத்திய வங்கியினதும் வங்கி நிறவனங்களினதும் கடமைகளையும் தொழிற்பாடுகளையும் பற்றிய பகுதிகள் மற்றும் 1966ஆம் அண்டின் நாணயச் சபையினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முக்கிய நிருவாக நடவடிக்கைகள்

பின்னிணைப்பு II

   புள்ளிவிபர அட்டவணைகள்

பின்னிணைப்பு III

   கோட்டுப்படங்கள்