වාර්ෂික වාර්තාව 1962

 

මුල් පිටු

I කොටස

   1962 ආර්ථික ප්‍රශ්න සහ ප්‍රතිපත්ති

II කොටස - ආර්ථික හා මූල්‍ය හැඩගැස්ම - 1962

   (අ) ජාතික නිෂ්පාදිතය සහ වියදම

   (ආ) විදේශීය වෙළෙදාම

   (ඇ) මිල හා වැටුප්

   (ඈ) රැකීරක්ෂා හා කම්කරු සම්බන්ධතා

   (ඉ) මුදල් සැපයුම

   (ඊ) බැංකු ගනුදෙනු හා ණය

   (උ) රජයේ මුදල් පරිහරණය

   (ඌ) ජාත්‍යන්තර ගනදෙනු හා විදේශීය වත්කම්

   (එ) කාර්මික නිෂ්පාදනයේ හැඩගැස්ම

III කොටස

   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කටයුතු හා ගිණුම්

IV කොටස

   කාර්ය මණ්ඩල පුවත්

පරිශිෂ්ටය I

   ලංකා පාර්ලිමේන්තුව විසින් 1962 පනවන ලද, ප්‍රධාන නීති වලින් උපුටාගත්, මහ බැංකුවේ සහ බැංකු ආයතනවල කටයුතු හා ගනුදෙනුවලට අදාල කොටස්

පරිශිෂ්ටය II

   සංඛ්‍යා සටහන්

පරිශිෂ්ටය III

   රූපසටහන්