ஆண்டறிக்கை 1962

 ]

முதன்மைப் பக்கங்கள்

பகுதி I

   1962ம் ஆண்டின் பொருளாதாரப் பிரச்சனைகளும் கொள்கைகளும்

பகுதி II - பொருளாதார, நிதிப் போக்குகள் – 1962

   (அ) தேசிய உற்பத்தியும் செலவும்

   (ஆ) வெளிநாட்டு வர்த்தகம்

   (இ) விலைகளும் கூலிகளும்

   (ஈ) தொழில்நிலையும் தொழில் உறவுகளும்

   (உ) பணநிரம்பல்

   (ஊ) வங்கித்தொழிலும் கொடுகடனும்

   (எ) அரச நிதி

   (ஏ) சென்மதி நிலுவையும் வெளிநாட்டுச் சொத்துக்கள்

   (ஐ) கைத்தொழில் உற்பத்திப் போக்குகள்

பகுதி III

   மகா வங்கியின் கணக்குகளும் தொழிற்பாடுகளும்

பகுதி IV

   ஆளணி

பின்னிணைப்பு I

   1962ம் ஆண்டு நாணயச் சபையால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பிரதான நிர்வாக நடவடிக்கைகள்

பின்னிணைப்பு II

   புள்ளிவிபர அட்டவணைகள்

பின்னிணைப்பு III

   கோட்டுப்படங்கள்