ஆண்டறிக்கை 2021

 

தொகுதி I

 

முதன்மைப் பக்கங்கள்

பகுதி I

   முதன்மைப் பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகள்

   முதன்மைச் சமூகக் குறிகாட்டிகள்

   அத்தியாயங்கள்

      1. பொருளாதாரம், விலை மற்றும் நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாடு, தோற்றப்பாடு மற்றும் கொள்கைகள்

      2. தேசிய உற்பத்தி, செலவினம், வருமானம் மற்றும் தொழில்நிலை

      3. பொருளாதார மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு

      4. விலைகளும் கூலிகளும்

      5. வெளிநாட்டுத்துறை அபிவிருத்திகளும் கொள்கைகளும்

      6. இறைக்கொள்கையும் அரச நிதியும்

      7. நாணயக் கொள்கை, வட்டி வீதங்கள், பணம் மற்றும் கொடுகடன்

      8. நிதியியல் துறைச் செயலாற்றம் மற்றும் முறைமை உறுதித்தன்மை

 

   சிறப்புக் குறிப்புக்கள்

      1. பன்னாட்டு நாணய நிதிய நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் முக்கியத்துவம்

      2. நடுத்தரகாலத்திலிருந்து நீண்டகாலம் வரை இலங்கையின் வெளிநாட்டுத் துறை உறுதிப்பாட்டை அடைதல்

      3. இறைத்திரட்சி: பேரின இறை உறுதிப்பாட்டிற்கான பாதை

      4. நுண்பாக, சிறிய மற்றும் நடுத்தரளவு தொழில்முயற்சிகளை வளர்ச்சியைத் தூண்டுபவைகளாக ஊக்குவித்தல் மற்றும் சவால்கள்

      5. இலங்கையின் உலகளாவிய நோய்த்தொற்றுக்குப் பின்னரான மீட்சிக் காலப்பகுதியில் சுற்றுலாத் துறையின் வகிபாகம்

      6. நிதியியல் சந்தைகள் மற்றும் பொருளாதாரத்தின் மீது முறைசாரா பணமாற்றல்களின் தாக்கம்

      7. வளர்ச்சிக்கு வசதியளிப்பவைகளாக அரசிற்குச் சொந்தமான தொழில்முயற்சிகளை மீள உபாயப்படுத்தல்

      8. அண்மைய உலகளாவிய பணவீக்க நிகழ்ச்சிகளின் மீளாய்வு

      9. கொவிட்-19 சலுகைகளும் காலம் தாழ்த்திக் கடன் செலுத்தும் வசதியும்: சவால்களும் முன்னோக்கிய பாதையும் 

     10. இலங்கையின் தேசிய நிதியியல் வசதிக்குட்படுத்தல் உபாயம்: 'சிறந்த வாழ்க்கைக்காக சிறந்த தரமான வசதிக்குட்படுத்தல்"

     11. நிதியியல் தொழில்நுட்பத்தின் எழுச்சி: வங்கித்தொழில் மேற்பார்வைகளுக்கான முன்னோக்கிய பயணம்

     12. முக்கிய பொருளாதாரக் கொள்கை வழிமுறைகள்

 

   நிழற்படங்கள்

      1. தேசிய வெளியீடு, செலவினம், வருமானம் மற்றும் தொழில்நிலை - 2021

      2. சமூக மற்றும் பொருளாதார உட்கட்டமைப்பின் செயலாற்றம்

      3. விலைகள் மற்றும் கூலிகளின் அசைவுகள் - 2021

      4. வெளிநாட்டுத் துறைச் செயலாற்றம்

      5. இறைத்துறையின் செயலாற்றம்

      6. நாணயத் துறை அபிவிருத்திகள்

      7. நிதியியல் துறையின் செயலாற்றம்

 

புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு

சிறப்பு புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு

 

தொகுதி II

 

முதன்மைப் பக்கங்கள்

பகுதி II

இலங்கை மத்திய வங்கியின் கணக்குகளும் தொழிற்பாடுகளும்

பகுதி III

ஆண்டுப்பகுதியில் அரசாங்கத்தினாலும் நாணயச்சபையினாலும் இலங்கை மத்திய வங்கி மற்றும் வங்கித்தொழில் நிறுவனங்களின் நடைமுறைகள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட நிருவாக வழிமுறைகள்

பகுதி IV

2021ஆம் ஆண்டின் இலங்கை மத்திய வங்கியினதும் இலங்கையிலுள்ள வங்கித்தொழில் நிறுவனங்களினதும் செயற்பாடுகள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள் தொடர்பான முக்கிய சட்டவாக்கங்கள்

 

முழுவடிவம் - தொகுதி I

முழுவடிவம் - தொகுதி II