වාර්ෂික වාර්තාව 2021

 

I වන වෙළුම

 

මුල් පිටු

 

I කොටස

   මූලික ආර්ථික දර්ශක

   මූලික සමාජ දර්ශක

   පරිච්ජේද

      1.  ආර්ථික, මිල සහ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව, ඉදිරි දැක්ම සහ ප්‍රතිපත්ති

      2.  ජාතික නිෂ්පාදිතය, වියදම, ආදායම සහ සේවා නියුක්තිය

      3.  ආර්ථික සහ සමාජ යටිතල පහසුකම්

      4.  මිල සහ වැටුප්

      5. විදේශීය අංශයේ ප්‍රවණතා හා ප්‍රතිපත්ති

      6.  රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හා රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු

      7.  මුදල් ප්‍රතිපත්තිය, පොලී අනුපාතික, මුදල් සහ ණය

      8.  මූල්‍ය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සහ පද්ධති ස්ථායීතාව

 

   විශේෂ සටහන්

      1. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන්වල වැදගත්කම

      2. මැදි හා දිගු කාලීනව ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශීය අංශයේ ස්ථායීතාව ළඟා කර ගැනීම

      3. රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාග්‍රතාවය: සාර්ව ආර්ථික රාජ්‍ය මූල්‍ය ස්තායීතාව සඳහා ගමන්මග

      4. ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ආර්ථික උත්තේජකයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ අභියෝග

      5. ශ්‍රී ලංකාව පශ්චාත් වසංගත යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ කාල සීමාව තුළ සංචාරක කර්මාන්තයේ භූමිකාව

      6. අවිධිමත් මුදල් හුවමාරු ක්‍රම මඟින් රටක මූල්‍ය වෙළඳපොළට සහ ආර්ථිකයට ඇති කරන බලපෑම

      7. ආර්ථික වර්ධනයට සහය සපයන්නන් ලෙස රාජ්‍ය ව්‍යවසායයන් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම

      8. මෑත කාලීන ගෝලීය උද්ධමන තත්ත්ව පිළිබඳ සමාලෝචනය

      9. කොවිඩ්-19 සහන සහ ණය පමාකාලයන්: අභියෝගයන් සහ ඉදිරි දැක්ම

     10. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වූ මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය පිලිබඳ ජාතික උපාය මාර්ගය: උසස් ජීවන තත්ත්වය උදෙසා උසස් ගුණාත්මකභාවයෙන් යුතු මුල්‍ය අන්තර්ගතභාවයක් ඇති කිරීම

     11. මූල්‍ය තාක්ෂණයේ (Fintech) ආක්‍රමණය: බැංකු අධීක්ෂකවරුන් සඳහා ඉදිරි මග

     12. ප්‍රධාන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ග: 2021

 

   රූප සටහන්

      1. 2021 වසරේ ජාතික නිෂ්පාදිතය, වියදම, ආදායම සහ සේවා නියුක්තිය සංක්ෂිප්තයක් ලෙස

      2. ආර්ථික සහ සමාජ යටිතල පහසුකම්වල ක්‍රියාකාරිත්වය

      3. මිල සහ වැටුප් විචලන - 2021

      4. විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

      5. රාජ්‍ය මූල්‍ය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

      6. මුදල් අංශයේ ප්‍රවණතා

      7. මූල්‍ය අංශයේ කාර්යසාධනය

 

සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය

විශේෂ සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය

 

II වන වෙළුම

 

මුල් පිටු

II කොටස

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් හා කටයුතු

III කොටස

මහ බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ආයතනවල වැඩකටයුතු හා මෙහෙයුම්වලට අදාළ රජය හා මුදල් මණ්ඩලය විසින් වසර තුළදී උපයෝගී කරගනු ලැබූ පරිපාලන විධිවිධාන

IV කොටස

2021 වසරේ දී සම්මත කරන ලද මහ බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ආයතනවල වැඩ කටයුතු හා මෙහෙයුම්වලට අදාළ ප්‍රධාන නීති අණපනත්

 

සම්පුර්ණ වාර්තාව - I වෙළුම

සම්පුර්ණ වාර්තාව - II වෙළුම