2015 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

වෙළෙඳ හිඟය අඩු මට්ටමක පැවතීම, සංචාරක ඉපැයීම්හි වූ අඛණ්ඩ වර්ධනය සහ විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණ මන්දගාමී ව වර්ධනය වීම සමඟ 2015 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශීය අංශය මධ්‍යස්ථ ක්‍රියාකාරිත්වයක් පෙන්වී ය. මෑත මාස කිහිපය තුළ දී භාණ්ඩ ආනයනය අඩ වුව ද, ගෝලීය ඉල්ලුම පහළ යෑම හමුවේ අපනයන අඩු වීම හේතුවෙන් 2015 ඹක්තෝබර් අග වන විට සමුච්චිත වෙළෙඳ හිඟය සියයට 2.5 කින් වැඩි විය. 2015 ඔක්තෝබර් මස අග වන විට දළ නිල සංචිත එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 6.5 ක් වූ අතර නවවන ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුව මගින් වූ ලැබීම් සහ අනෙකුත් විනිමය ලැබීම් සමඟ 2015 නොවැම්බර් මාසයේ දී දළ නිල සංචිත එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.3 දක්වා ඉහළ ගියේ ය. 

සම්පූර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Thursday, January 7, 2016