2015 දෙසැම්බර් මස උද්ධමනය

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගණනය කරනු ලබන ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ (2013 = 100) විචලනය මගින් මනිනු ලබන උද්ධමනය ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත 2015 නොවැම්බර් මාසයේ දී වාර්තා කළ සියයට 4.8 හි සිට 2015 දෙසැම්බර් මාසයේ දී සියයට 4.2 දක්වා පහළ ගියේ ය. 2015 දෙසැම්බර් මස වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත උද්ධමනය සියයට 3.8 කි.

සම්පූර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Thursday, January 21, 2016